Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

579 / 09.10.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На двадесет и седми септември през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                    Членове :  

                                                                    Съдебни заседатели:      

Секретар Диляна Славова

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Гражданско дело номер 2151 по описа за 2017 година, взе предвид следното:

 

 

            Производството е с правно основание чл. 50 от СК и е образувано по молба на Г.Д.Т. с ЕГН ********** ***; и П.А.Т. с ЕГН ********** ***.

          Молителите твърдят, че са съпрузи, като сключили граждански брак на 10.08.1997 г. в гр. Хасково и имали едно пълнолетно понастоящем дете – Димитър Павлов Т., роден на *** г. От няколко години двамата живеели във фактическа раздяла, като всеки имал отделно домакинство. Интересите им били съвсем различни, взаимно се отчуждили, а бракът им съществувал само формално. Отношенията им били дълбоко и непоправимо разстроени, като по-нататъшното съществуване на брачния им съюз не било в ничий интерес. Съпрузите сериозно и непоколебимо били решени, да се разведат по взаимно съгласие, без да се изследват мотивите и причините за разстройството на брака им, като постигнали споразумение по всички въпроси, касаещи прекратяването на брака им. Ето защо, те искат съдът да постанови решение, с което прекрати брака им по взаимно съгласие и утвърди постигнатото помежду им споразумение. В открито съдебно заседание молителите се явяват лично и с пълномощник, като заявяват пред съда, че сериозно и непоколебимо са решили, бракът помежду им да бъде прекратен, като се одобри споразумението им, което уреждало всички техни взаимоотношения.

          Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, достига до следните правни изводи по основателността на молбата:

          Видно от удостоверение за сключен граждански брак, издадено на 23.08.2017 г. от Община Хасково, въз основа на акт за граждански брак № 0249/10.08.1997 г., молителите са сключили граждански брак на 10.08.1997 г. в гр. Хасково, като молителката, която е била с предбрачно фамилно име Тодева, е приела фамилното име на съпруга си – Т.. Те са родителите на пълнолетния Димитър Павлов Т., роден на *** г., видно от удостоверение за раждане № 248348/10.02.1997 г., издадено от Община Хасково, въз основа на акт за раждане № 102/10.02.1998 г. Молителите са постигнали сериозно и непоколебимо по смисъла на чл. 50 от СК взаимно съгласие за прекратяването на брака си, при което подробно са обсъдили последиците от това и са стигнали до извода, че не е налице никаква възможност за заздравяването му. Съгласието и решението за прекратяване на брака са изразени както в молбата до съда, така и лично и чрез пълномощник в открито съдебно заседание. При това положение съдът счита, че запазването на този брак не е в интерес нито на самите молители, нито на обществото, поради което същият следва да бъде прекратен, без да се издирват мотивите на страните за това. Постигнатото споразумение по чл.51 от СК урежда изцяло личните отношения между страните, не противоречи на закона и следва да бъде утвърдено.

          Мотивиран така, съдът

 

 

 

 

Р Е Ш И :

         

 

ПРЕКРАТЯВА сключения на 10.08.1997 г. в гр. Хасково граждански брак между Г.Д.Т. с ЕГН ********** ***; и П.А.Т. с ЕГН ********** ***; при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ на Г.Д.Т. с ЕГН ********** ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Хасково, ж.к. „Орфей“ № 22 вх.Г ет.5 ап.69.

          ДОПУСКА ПРОМЯНА във фамилното име на Г.Д.Т. с ЕГН **********, която след прекратяването на брака следва да носи предбрачното си фамилно име – Тодева.

Съпрузите се споразумяват, че няма да си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака.

Съпрузите заявяват, че всички недвижими имоти, вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, придобити по време на брака, след развода остават в обикновена съсобственост помежду им в равни дялове.

Съпрузите заявяват, че с настоящото им споразумение се уреждат всички техни лични и имуществени отношения след развода и нямат други претенции един към друг.

ОСЪЖДА Г.Д.Т. с ЕГН ********** и П.А.Т. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на Районен съд - Хасково държавни такси по допускането на развод в размер от по 15 лева /петнадесет лева/ - за всеки от тях; както и в случай на служебно издаване на изпълнителни листове за събирането им – и държавни такси в размери на по 5 лева за всеки от тях.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ :