Р Е Ш Е Н И Е № 564

гр. Хасково, 03.10.2017год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на четиринадесети септември

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

 

                                                СЪДИЯ : В. ИВАНОВА

                                

 

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията гр.д.№ 2430 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е във фаза по допускане на делбата.

Образувано е по искова молба, подадена от В.М.Д.,*** против М.М.Ф.,*** и М.М.Б.,***.

          С така подадената искова молба е предявен иск за делба на  съсобствен недвижим имот.

          В исковата молба ищцата твърди, че с ответниците са съсобственици по наследство на следния недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор № 77195.709.17.1.22  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК-София, с административен адрес: гр.Хасково, ж.к. „Орфей“, бл.38, вх.Г, ет.2, ап.22, като самостоятелният обект се намира в Сграда № 1, разположена в поземлен имот № 77195.709.17, предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта 1, с площ от 60.32 кв.м., прилежащи части: избено помещение № 22 от 3.74 кв.м. и 1.041 % идеални части от ОЧС и ОПС, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 77195.709.17.1.21; 77195.709.17.1.23; под обекта: 77195.709.17.1.10 и над обекта: 77195.709.17.1.34. Съсобствеността им била възникнала на база наследство от починалия съпруг на ищцата – А.М.Д., ЕГН **********, починал на ********, като ищцата притежавала 10/12 идеални части, тъй като двамата с него по време на брака им закупили апартамента на 05.10.1993г. с Нотариален акт № 23, том IX, дело № 2356/1993г., вписан в СлВп с вх. Рег. № 2439, том 148, стр.300, а след смъртта му, при условията на чл.9 от ЗН неговата идеална част от апартамента наследили ищцата, сестра му – ответницата М.М.Ф. и синът на починалия му брат – Д.М.Д., починал на ******** – ответникът М.М.Б., като те придобили за всеки един от тях по 1/12 идеални части. Посочва се още в исковата молба, че в течение на годините след смъртта на съпруга на ищцата, не успели да уредят доброволно взаимоотношенията си като съсобственици и да прехвърлят собствеността върху идеалните части от апартамента, а ищцата живеела постоянно в него и той бил нейно основно жилище. Изложеното обосновавало правния й интерес от предявяване на настоящия иск. Предвид изложеното, моли съда да постанови решение, с което да допусне делба на описания имот, при квоти, както следва: 10/12 ид.ч. за В.М.Д. и по 1/12 ид.ч. за М.М.Ф. и М.М.Б..

Назначеният особен представител на ответницата М.М.Ф. – адв. Л.С., подава отговор в законоустановения едномесечен срок, в който заявява, че искът е допустим и основателен.

Назначеният особен представител на ответника М.М.Б. – адв.М.Р., подава отговор в срока по чл.131 от ГПК, в който взема становище за допустимост и основателност на иска за делба на съсобствения недвижим имот. 

          Съдът, като  прецени събраните по делото доказателства и във връзка със становищата на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

         Предявеният иск е за допускане на делба на недвижим, съсобствен  между страните, имот. В тази насока  преди всичко съдът следва да установи дали страните в настоящия процес са пълният кръг съсобственици, наличието на недвижимия имот, чиято делба се иска, както и правото на собственост на всяка от страните по делото.

         Видно от представеното Удостоверение за наследници, изх.№ 4429/14.10.2016г. на Община Хасково, е, че след смъртта си А.М.Д., настъпила на ********, е оставил за свои наследници В.М.Д. /съпруга/ – ищцата, ответниците М.М.Ф. /негова сестра/ и М.М.Б. /син на починалия му брат Д.М.Д., починал на ********/

Видно от Нотариален акт № 23, том IX, дело № 2356/1993г. на Нотариус при Хасковски районен съд, е, че А.М.Д. /съпруг на ищцата/ е закупил недвижим имот, представляващ Апартамент № 22,находящ се на втори етаж в жилищната сграда в гр.Хасково,кв.“Орфей“ № 38, вх.Г, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ60.32 кв.м., при граници: ап. № 23 - Я.П.К., ап.24 – П.К. и стълбище, ведно с избено помещение № 22,с полезна площ 3.74 кв.м., при граници: П.Г., А.С. и коридор, както и 1.041 % ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху държавен парцел. Към датата на сделката, с която е закупил процесния имот, А.М.Д. е бил в брак с ищцата В.М.Д., с оглед на което имотът е придобит в съпружеска имуществена общност.

          Понастоящем недвижимият имот съществува като Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.709.17.1.22 по КК и КР на гр.Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК, с адрес на имота: гр.Хасково, ж.к. „Орфей“ № 38, вх.Г, ет.2, ап.22, който самостоятелен обект се намира в Сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 772195.709.17,с предназначение на самостоятелния обект: Жилище,апартамент; брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: 60.32 кв.м.; прилежащи части: избено помещение № 22 от 3.74 кв.м. и 1.041 % ид.ч. от ОЧС и от ОПС, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 77195.709.17.1.21, 77195.709.17.1.23; под обекта: 77195.709.17.1.10; над обекта: 77195.709.17.1.34; стар идентификатор – няма.

             Като доказателство по делото съдът прие и Удостоверение за граждански брак, издадено на 24.01.1994г., видно от което е, че А.М.Д. и В.М. са сключили граждански брак на ******* в Р., като след сключване на брака съпругата е приела да носи фамилното име - Д..

            При така възприетата фактическа обстановка, съдът достига до следните правни изводи:

            Безспорно е, че по силата на наследяването страните по делото са станали съсобственици на процесния недвижим имот, придобит от ищцата и починалия й съпруг А.М.Д. по време на брака им. Не е спорно още, че на основание чл.9, ал.2 от Закона за наследството, ищцата наследява заедно с братя и сестри / в случая със сестрата на починалия й съпруг -  ответницата М.М.Ф./, както и с техни низходящи  /синът на починалия му брат/ - ответникът М.М.Б., при която хипотеза, предвид факта, че наследството е открито след навършването на десет години от сключването на брака /бракът между ищцата и съпругът й е бил сключен на 02.11.1990г., а неговата смърт е настъпила на ********/, съдът достигна до извод, че страните притежават право на собственост върху процесния недвижим имот при квоти 10/12 ид.ч. за ищцата В.М.Д. и по 1/12 ид.ч.  за ответниците М.М.Ф. и М.М.Б.. Това е така, тъй като след смъртта на съпруга си ищцата придобива на лично основание 1/2 ид.ч. от делбения имот, поради прекратена съпружеска имуществена общност, както и 2/3 ид.ч. от другата половина на имота, придобити по силата на наследяване от съпруга й /чл.9 от ЗН/. Другата 1/3 ид.ч. от тази половина се наследява поравно от ответниците по делото.

 

           Водим от горното, съдът

 

                                             Р       Е       Ш       И :

 

ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между В.М.Д., ЕГН **********,***, М.М.Ф., ЕГН **********,*** и М.М.Б., ЕГН **********,***,  на следния техен съсобствен недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор № 77195.709.17.1.22  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК-София, с административен адрес: гр.Хасково, ж.к. „Орфей“, бл.38, вх.Г, ет.2, ап.22, като самостоятелният обект се намира в Сграда № 1, разположена в поземлен имот № 77195.709.17, предназначениежилище, апартамент, брой нива на обекта 1, с площ от 60.32 кв.м., прилежащи части: избено помещение № 22 от 3.74 кв.м. и 1.041 % идеални части от ОЧС и ОПС, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 77195.709.17.1.21; 77195.709.17.1.23; под обекта: 77195.709.17.1.10 и над обекта: 77195.709.17.1.34, при квоти: 10/12 ид.ч. за В.М.Д. и по 1/12 ид.ч. за М.М.Ф. и М.М.Б..

      НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза с вещо лице Т. М., което да даде заключение за пазарната стойност на допуснатия до делба недвижим имот, както и за неговата поделяемост съобразно определените квоти, при депозит в размер на 200 лева, платими по делото по сметка на Районен съд-Хасково, както следва: 166 лева от В.М.Д. и по 17 лева от М.М.Ф. и М.М.Б..  

   Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                   СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.