Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 578

гр. Хасково, 09.10.2017год.

 

                                             В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

Хасковският районен  съд

в публичното заседание на четиринадесети септември

през две хиляди и седемнадесета година в състав :

 

                                        

                                                                   СЪДИЯ : ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА                                  

                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията гр. д. № 2708  по описа за  2015 год.,

за да се произнесе, взе предвид следното :

 

 

                       Производството е  делбено във фазата по извършване на делбата.

              С влязло в сила Решение № 432/04.07.2016год. е допуснато да се извърши делба между съделителите Ф.Б.М., Р.А.А., Н.И.Б., В.И.М., С.Х.К., К.Б.Б., на следния техен съсобствен недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 77195.22.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК-София, с адрес на поземления имот: гр.Хасково, местностХалилово“, с площ от 3092 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, стар идентификатор 022031, при съседи: ПИ №№ 77195.22.30, 77195.22.51; 77195.741.383,  разделен към момента на два имота: имот с идентификатор 77195.22.68 с площ 240 кв.м. и имот с идентификатор 77195.22.69 с площ 2852 кв.м., при квоти: по 1/18 ид.ч.за Ф.Б.М. и К.Б.Б. и по 4/18 ид.ч. за Р.А.А., Н.И.Б., В.И.М. и С.Х.К..

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, във връзка със становищата на страните, констатира следното:

След влизането в сила на решението, с което е допусната делбата, съдът е назначил експертиза с оглед да установи дали имотите, предмет на делбата, са реално поделяеми с цел всяка една от страните да получи реален дял от тях. 

От назначената по делото съдебно-техническа експертиза с вещо лице Н.Д. съдът установи, че допуснатият до делба поземлен имот с идентификатор 77195.22.49, разделен към момента на два имота: имот с идентификатор 77195.22.68 с площ 240 кв.м. и имот с идентификатор 77195.22.69 с площ 2852 кв.м., може да се подели на шест самостоятелни имоти. Вещото лице е дало няколко варианта в заключението си, като съдът кредитира изцяло даденото допълнително заключение от 15.06.2017г. Вещото лице Т.М. е дала заключение и за пазарната стойност на имота, допуснат до делба – 77 300 лева, както и цената на кв.м. - 25 лв/кв.м.

На вещото лице Н.Д. са били предоставени проектни идентификатори, като Община Хасково, Дирекция „Устройство на територията“ са дали Становище по чл.201, ал.1 от ЗУТ, от което е видно, че предложеният в допълнителното заключение от вещото лице Н.Д. и приложената скица-проект за разделяне на поземлени имоти 77195.22.68 и 77195.22.69 е допустимо и отговаря на изискванията на чл.19 от ЗУТ за минимални размери на лице към улица и площ, без да се създава недопустимо по закон разположение на съществуващи сгради или на разрешени строежи.

При тези данни по делото съдът намира, че възможният начин да бъде извършена делбата на недвижимите имоти е този по реда на чл.353 от ГПК, тъй като съставянето на дялове е възможно и по този начин всеки един от съделителите ще получи реален дял от общата вещ, но без да се тегли жребие, тъй като тегленето на жребие с оглед различните квоти на страните ще се окаже  както невъзможно, така и много неудобно.

Предвид изложеното и като съобрази правата на страните по отношение на делбената маса от една страна и изразената претенция от ищцата Ф.Б.М. от друга, съдът намира, че делбата следва да се извърши по следния начин:

На  ищцата Ф.Б.М. да бъде поставен в дял и тя да стане собственик на Поземлен имот с проектен идентификатор 77195.22.73, с проектна площ от 240 кв.м., при съседи: имот № 77195.22.30. При това положение стойността на имота, който следва да се постави в дял на ищцата Ф.М. възлиза на сумата 6000 лева, като за уравнение на дела следва да заплати сумата от 1 706 лева.

На ответницата К.Б.Б. съдът намира, че следва да се постави в дял и тя да стане собственик на Поземлен имот с проектен идентификатор 77195.22.74, с проектна площ от 240 кв.м., при съседи: имот № 77195.22.30. При това положение стойността на имота, който следва да се постави в неин дял, възлиза на сумата 6 000 лева. За уравнение на дела същата следва да заплати сумата 1 706 лева.

На ответника Р.А.А. следва да се постави в дял и той да стане собственик на следния имот: Поземлен имот с проектен идентификатор 77195.22.70, с проектна площ от 687 кв.м., при съседи: 77195.22.71, 77195.22.30, 77195.22.51, 77195.741.390, при което стойността на имота, който следва да се постави в негов дял, възлиза на сумата 17 175 лева и този ответник не следва да заплаща или да получава сума за уравнение на дела.

 На ответницата Н.И.Б. следва да се постави в дял и тя да стане собственик на следния имот: Поземлен имот с проектен идентификатор 77195.22.71, с проектна площ от 654 кв.м., при съседи: 77195.22.70, 77195.22.30, 77195.22.72, 77195.741.390. Така, стойността на имота, който следва да се постави в неин дял, възлиза на сумата от 16 350 лева. За уравнение на дела тя следва да получи сумата 825 лева.

На ответника В.И.М. следва да се постави в дял и той да стане собственик на следния имот: Поземлен имот с проектен идентификатор 77195.22.72, с проектна площ от 590 кв.м., при съседи: 77195.22.71, 77195.22.30, 77195.22.75, 77195.741.390. При това положение стойността на имота, който следва да се постави в дял на ответника В.И.М. възлиза на сумата 14 750 лева, като за уравнение на дела следва да получи сумата от 2 425 лева.

На ответника С.Х.К. следва да се постави в дял и той да стане собственик на следния имот: Поземлен имот с проектен идентификатор 77195.22.75, с проектна площ от 680 кв.м., при съседи: 77195.22.72, 77195.22.30, 77195.741.390. Така, стойността на имота, който следва да се постави в негов дял, възлиза на сумата от 17 000 лева и за уравнение на дела ответникът К. следва да получи  сумата от 175 лева.   

   При така възприетия начин на извършване на делбата, като се вземе предвид, че стойността на имотите, с оглед тяхната площ, не са равни, и като съобрази съдът квотите на страните, намира, че ще следва за уравнение на дяловете да се заплатят суми, както следва: К.Б.Б. да заплати на Н.И.Б. сумата 825 лева; на С.Х.К. сумата от 175 лева и на В.И.М. сумата от 706 лева. Ф.Б.М. следва да заплати на В.И.М. сумата от 1 706 лева. 

Съгласно чл.355 от ГПК, страните в делбеното производство заплащат разноски, съобразно стойността на дяловете им. Извършената съдебна делба осъществява правото на делба на всеки от съделителите. Ето защо, всеки от тях трябва да понесе такава част от разноските, направени от всички съделители /в случая от ищцата Ф.Б.М./ за съдебната делба, която съответства на размера на неговия дял в имуществената общност. Общата сума на направените от ищцата разноски за делбата, представляваща възнаграждения на вещи лица /извън дължимото от нея, съобразно стойността на припадащия й се дял/, възлиза на сумата 955 лева. Съобразно стойността на припадащите им се дялове, всеки от останалите съделители следва да поеме своята част от дължимите разноски по делбата, изразяващи се във внесени от ищцата депозити за вещи лица, поради което ответницата К.Б.Б. следва да бъде осъдена да заплати на ищцата Ф.Б.М. сумата 35 лева – деловодни разноски. Ответниците Н.И.Б., В.И.М. и С.Х.К. следва да бъдат осъдени да заплатят на ищцата сумата от по 240 лева всеки един от тях, а ответникът Р.А.А. да й заплати сумата от 200 лева деловодни разноски.

   

 Мотивиран така, съдът

 

                                           Р   Е   Ш   И : 

 

    На основание чл.353 от ГПК ПОСТАВЯ В ДЯЛ  на Ф.Б.М., ЕГН **********,***, следния недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 77195.22.73, с площ от 240 кв.м., при съседи: имот № 77195.22.30, с адрес на поземления имот: гр.Хасково, местност „Халилово“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, на стойност 6 000 лева.

На основание чл.353 от ГПК ПОСТАВЯ В ДЯЛ на К.Б.Б., ЕГН **********,***, следния недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 77195.22.74, с площ от 240 кв.м., при съседи: имот № 77195.22.30, с адрес на поземления имот: гр.Хасково, местност „Халилово“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, на стойност 6 000 лева.

На основание чл.353 от ГПК ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Р.А.А., ЕГН **********,***, следния недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 77195.22.70, с площ от 687 кв.м., при съседи: 77195.22.71, 77195.22.30, 77195.22.51, 77195.741.390, с адрес на поземления имот: гр.Хасково, местност „Халилово“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, на стойност 17 175 лева.

На основание чл.353 от ГПК ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Н.И.Б., ЕГН **********,***, следния недвижим имот:Поземлен имот с идентификатор 77195.22.71, с площ от 654 кв.м., при съседи: 77195.22.70, 77195.22.30, 77195.22.72, 77195.741.390, с адрес на поземления имот: гр.Хасково, местност „Халилово“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, на стойност 16 350 лева.

На основание чл.353 от ГПК ПОСТАВЯ В ДЯЛ на В.И.М., ЕГН **********,***, следния недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 77195.22.72, с площ от 590 кв.м., при съседи: 77195.22.71, 77195.22.30, 77195.22.75, 77195.741.390, с адрес на поземления имот: гр.Хасково, местност „Халилово“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, на стойност 14 750 лева.

На основание чл.353 от ГПК ПОСТАВЯ В ДЯЛ на С.Х.К., ЕГН **********,***, следния недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 77195.22.75, с площ от 680 кв.м., при съседи: 77195.22.72, 77195.22.30, 77195.741.390, с адрес на поземления имот: гр.Хасково, местност „Халилово“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, на стойност 17 000 лева. 

ОСЪЖДА К.Б.Б. да заплати на Н.И.Б. сумата 825 лева за уравнение на дяловете.

ОСЪЖДА К.Б.Б. да заплати на С.Х.К. сумата от 175 лева за уравнение на дяловете.

ОСЪЖДА К.Б.Б. да заплати на В.И.М. сумата от 706 лева за уравнение на дяловете.

ОСЪЖДА Ф.Б.М. да заплати на В.И.М. сумата от 1 706 лева за уравнение на дяловете.

ОСЪЖДА К.Б.Б. да заплати на Ф.Б.М. сумата от 35 лева – деловодни разноски.

ОСЪЖДА Н.И.Б. да заплати на Ф.Б.М. сумата от 240 лева – деловодни разноски.

ОСЪЖДА В.И.М. да заплати на Ф.Б.М. сумата от 240 лева – деловодни разноски.

ОСЪЖДА С.Х.К. да заплати на Ф.Б.М. сумата от  240 лева – деловодни разноски.

ОСЪЖДА Р.А.А. да заплати на Ф.Б.М. сума от 200 лева - деловодни разноски.

ОСЪЖДА  Ф.Б.М. и К.Б.Б. да заплатят по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на по 240 всяка една от тях.

ОСЪЖДА Р.А.А. да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 687 лева.

ОСЪЖДА Н.И.Б. да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 655 лева.

ОСЪЖДА В.И.М. да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 590 лева.

ОСЪЖДА С.Х.К. да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 680 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.  

 

                                                                   СЪДИЯ :  /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.