Р Е Ш Е Н И Е

№ 614                                           19.10.2017г.                                     гр. Хасково

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Хасковския  районен  съд                                                                         гражданска колегия 

На двадесет и девети септември                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                 Председател: Васил Панайотов

Секретар: Десислава Вълканова

Прокурор:

като разгледа докладваното от  Председателя гражданско дело № 2286 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е във фаза по извършване на делбата.

С влязло в сила решение № 660/ 31.10.2016г. по настоящото дело е допусната съдебна делба между М.А.Р. с ЕГН **********, съдебен адрес: ***, адв. Раева,  и Н.П.А.  с ЕГН **********, съдебен адрес: ***, адв. Гунчева, на следния техен съсобствен недвижим имот с идентификатор 77195.701.124 по КК на гр. Хасково, одобрена със Заповед № 18-63/05.10.2006г. на ИД на АК – София, с административен адрес: гр. Хасково, кв. Кенана, ул. Циклама 4, с площ от 893 кв.м., в едно с построената в имота сграда с идентификатор 77195.701.124.1 по КК на гр. Хасково с площ от 61 кв.м. на два етажа, при равни за страните квоти.

Ищецът лично и чрез процесуален представител възразява за съставянето на разделителен протокол. След съставянето на проект заявява, че няма възражение срещу протокола и моли да се обяви за окончателен.

Ответникът в писмена молба чрез процесуален представител моли да се обяви разделителния протокол за окончателен.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, констатира следното:

До делба е допуснат един недвижим имот, който съгласно заключението на вещото лице може да се раздели на два отделни имота - ДЯЛ І  - имот с проектен идентификатор № 77195.701.592, с площ от 447кв.м., достъпа до улицата е от запад към ул. „Циклама” и е с лице 14,76м., на стойност 16250лв, ведно с построената в него жилищна сграда на два етажа с ид. № 77195.701.124.1 със застроена площ от 61кв.м. с определена пазарна цена – 32000лв, с обща стойност на дяла 48250лв., и ДЯЛ ІІ – имот с проектен идентификатор № 77195.701.593, с площ от 447кв.м., достъпа до улицата е от запад към ул. „Циклама”, който достъп се осъществява посредством проектирана вътрешна улица – тупик с ширина от 3,50м., съгласно изискванията на чл. 81, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, на обща стойност 16250лв.

В становище на Община Хасково е отговорено, че втори вариант на заключението на вещото лице е допустим и отговаря на изискванията на чл. 19 от ЗУТ.

Съгласно т.5 б.б от Постановление № 7 от 28.XI.1973 г., Пленум на ВС, Тегленето на жребий е невъзможно, когато до делба са допуснати имоти, съществено различаващи се един от друг по площ, обем или стойност, а същевременно частите на съделителите са различни. Ако при такава хипотеза се пристъпи към разпределение на имотите чрез жребий, може да се получи така, че съделителят с по-голяма част да получи по-малък дял, а този с по-малка част - по-голям дял. Тегленето на жребий трябва да се счете много неудобно например в случаите, когато преди делбата съделителите са били във владение на отделни имоти и всеки е направил във владения имот значителни подобрения, като построяване на сгради, големи пристройки, надстройки и преустройства, и въобще когато възлагането чрез жребий може да породи значителни имуществени спорове между съделителите. В настоящия случай не са налице отрицателни предпоставки за одобряване на разделителния протокол.

По този начин настоящият състав намира, че най – точно ще се удовлетворят страните и всяка от тях ще получи реален дял. Съсобствеността следва да бъде ликвидирана чрез съставяне на разделителен протокол и теглене на жребие, тъй като дяловете са еднакви. С оглед на изложеното следва да бъде одобрен проекта за разделителен протокол предявен на страните, като основа за извършване на делбата чрез теглене на жребие.

 Мотивиран от горното, съдът

Р Е Ш И :

 

СЪСТАВЯ и ОБЯВЯВЯ за окончателен разделителен протокол, както следва:

ДЯЛ І  - имот с проектен идентификатор № 77195.701.592, с площ от 447кв.м., достъпа до улицата е от запад към ул. „Циклама” и е с лице 14,76м., на стойност 16250лв, ведно с построената в него жилищна сграда на два етажа с ид. № 77195.701.124.1 със застроена площ от 61кв.м. с определена пазарна цена – 32000лв, с обща стойност на дяла 48250лв.

ДЯЛ ІІ – имот с проектен идентификатор № 77195.701.593, с площ от 447кв.м., достъпа до улицата е от запад към ул. „Циклама”, който достъп се осъществява посредством проектирана вътрешна улица – тупик с ширина от 3,50м., съгласно изискванията на чл. 81, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, на обща стойност 16250лв.

Решението може да се обжалва пред ОС - Хасково в двуседмичен срок от получаването му от страните.

 

 

                                                                               Районен съдия:/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар:Г.Д.