ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1349

 

            Хасковски Районен съд   четвърти граждански                      състав

На двадесет и пети октомври            две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

 

     Съдия: ПАВЛИНА  ГОСПОДИНОВА

                                              

 

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №1817  по описа за 2017 година на Хасковски Районен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

С разпореждане от з.з.04.10.2017г. производството по делото е оставено без движение до отстраняване на нередовности, което не е изпълено от ищеца. Разпореждането с указания за отстраняване на нередовности е предхождано от друго разпореждане от 27.07.2017г., като е искано удължаване срока за изпълнение и съдът е удължил срока за изпълнение с разпореждания от 18.08.2017г. и от 29.08.2017г. Понастоящем ищецът не е изпълнил указанията на съда относно конкретно посочване на делбения имот и остава неясно дали се търси делба на поземления имот, на сградата или и на двата обекта; неясни са изявленията относно това дали се иска делба на обект или на ½ ид.ч. от обект, както и в този случай не е ясно дали съществуват други съсобственици на обекта; няма уточняващо изявление относно търсени като делба суми, както и тяхното значение в делбеното производство. Поради неотстраняване на нередовностите в срок производството по делото следва да се прекрати. С евентуално ново указание или удължаване на срока би се нарушил принципа на равнопоставеност между страните, още повече, че вече е дадено указание на ищеца за последиците при неизпълнение, както и при ново искане за удължаване. Мотивиран така и на основание чл.129, ал.4 във вр. с ал.3 във вр. с чл.127, т.4-5 от ГПК , съдът

ОПРЕДЕЛИ:

         ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д.№1817 по описа на ХРС за 2017г.

         Определението може да се обжалва пред ХОС в едноседмичен срок от съобщенията за страните.

        

                                              

         Съдия:/п/ не се чете.

 

         Вярно с оригинала!

 

         Секретар: Д.С.