ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1264

06.10.2017 година, гр.Хасково

 

Хасковският районен съд               Трети граждански състав       

на шести октомври през две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                    Съдия : Нели Иванова

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 1713 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл.344 ал.1 т.1, т.2 и т.3 от КТ. В депозирания в срока по чл.131 от ГПК отговор на исковата молба вх.рег.№22429/02.10.2017г., ответникът прави възражение за местна неподсъдност на делото на Районен съд-Хасково. Твърди, че иска следва да бъде разгледан от Районен съд-Бургас, тъй като седалището и адреса му на управление се намира в гр.Бургас. Освен това предвидената специална подсъдност по реда на чл.114 от ГПК, която давала възможност на работника да предяви иск срещу работодателя си по мястото, където обичайно полага своя труд, също сочела като компетентен РС-Бургас.

Имайки предвид, че възражението за неподсъдност е направено в предвидения в чл.119 ал.3 от ГПК срок от надлежна страна, съдът намира същото за допустимо. Разгледано по същество възражението се явява и основателно, поради което следва да бъде уважено. Съгласно разпоредбата на чл.105 от ГПК иска се предявява пред съда, в района на който се намира постоянния адрес или седалището на ответника. В самата искова молба ищецът е посочил изрично, че адреса на който следва да бъде призован ответника се намира в гр.Бургас. В настоящия случай несъмнено може да се приложи разпоредбата на чл.114 от ГПК, която действително дава възможност на ищеца да предяви иск по КТ срещу работодателя по мястото, където обичайно полага труд. От данните по делото, а и самите твърдения в исковата молба са в насока, че мястото на работа на ищеца се е намирало в гр.Бургас. Ето защо, съдът намира възражението за неподсъдност на делото на РС-Хасково за основателно, поради което счита, че следва да се уважи. 

С оглед гореизложените съображения съдът счита, че следва да се прекрати производството по делото и същото се изпрати по подсъдност на РС-Бургас, който е компетентен да разгледа спора между страните, поради което     

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№1713/2017г. по описа на Районен съд-Хасково.

         Изпраща делото по подсъдност на Районен съд-Бургас.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд-Хасково в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

                                                                                                                             

                                                        Съдия:/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.