П Р О Т О К О Л

 

 

17.10.2017 година                                                    град Хасково

Хасковски районен съд                                           ІV-ти Граждански състав          

На седемнадесети октомври                                   две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                                Съдия:  ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

                                                                                             

                                                                                           

Секретар: Диляна Славова

Прокурор: ………………………

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

Гр.д. № 1416 по описа за 2016 година

На именното повикване в 09.35 часа се явиха:

 

****************************************************************************************************************

 

Съдът като взе предвид, че страните по делото заявяват в днешно съдебно заседание, че са постигнали спогодба, с която уреждат взаимоотношенията си по повод на допуснатия до делба недвижим имот и тъй като същата не противоречи на закона и морала и на основание чл.234, ал.1 от ГПК, съдът счита, че същата следва да бъде одобрена, като производството по делото следва да бъде прекратено, поради което

О П Р Е Д Е Л И : № 1319

            ОДОБРЯВА постигнатата между съделителите спогодба, по силата на която:

ПОСТАВЯ в дял на З.Г.С., ЕГН **********, дял 2-ри от заключението на вещото лице – 12/72 ид.части, включващ следните имоти в землището на с.У., Х. област: 1/. нива           от 4.600дка, съставляваща имот №003014 но плана за земеразделяне в местността Гангалица, при граници: имоти №№003005, 003006,003007,003015,000876; 2/.обособена част с площ по заключението на вещото лице 16 дка от нива с обща площ от 21.001дка, съставляваща имот №034102 по плана за земеразделяне в местността Говежди пътеки, посочен от вещото лице проектен номер на частта 165; 3/.обособена част с площ по заключението на вещото лице 2,039 дка от овощна градина, трайни насаждения с обща площ на имота 13.001 дка, съставляващ имот №057028 по плана за земеразделяне в местността Хаджовска кория и посочен от вещото лице проектен номер на частта 40; 4. обособена част с площ по заключението на вещото лице 3,000 дка от нива с обща площ на имота от 15.501 дка, съставляващ имот №058010 по плана за земеразделяне в местността Кольов кладенец и посочен от вещото лице проектен номер на частта 17.

Пазарната оценка на този дял възлиза на сумата 18 911,00 лева.

ПОСТАВЯ в дял на М.Г.И., с ЕГН ********** дял 7-ми от заключението на вещото лице – 4/72 ид.части, включващ следните имоти в землището на с.У., Х. област: 1. обособена част с площ по заключението на вещото лице 3,401 дка от имот с обща площ 14.600дка, съставляващ имот №004041 в местността Гьозка чука и посочен от вещото лице проектен номер на частта 55; 2. обособена част с площ по заключението на вещото лице 4,680 дка от имот с обща площ 34.799 дка, съставляващ имот №023040 по плана за земеразделяне в местността ДЗС, и посочен от вещото лице проектен номер на частта 102; 3./ обособена част с площ по заключението на вещото лице 1,000 дка от трайни насаждения с обща  площ от 13.001 дка, съставляващ имот 057028 по плана за земеразделяне в местността Хаджовска кория, и посочен от вещото лице проектен номер на частта 45;

Целия дял на обща стойност 6303 лева.

ПОСТАВЯ в дял на Г.И.Ж., ЕГН **********, дял 8-ми от заключението на вещото лице – 4/72 ид.части, включващ следните имоти в землището на с.У., Х. област: 1. Обособена част с площ по заключението на вещото лице 3,401 дка от имот с обща площ 14.600дка, съставляваща имот №004041 в местността Гьозка чука, и посочен от вещото лице проектен номер на частта 54; 2. обособена част с площ по заключението на вещото лице 4,681 дка от имот с обща площ 34.799 дка, съставляващ имот №023040 по плана за земеразделяне в местността ДЗС, и посочен от вещото лице проектен номер на частта 101; 3./ обособена част с площ по заключението на вещото лице 1,000 дка от трайни насаждения с обща  площ от 13.001 дка, съставляващ имот 057028 по плана за земеразделяне в местността Хаджовска кория, и посочен от вещото лице проектен номер на частта 46;

Целия дял на обща стойност 6304 лева.

ПОСТАВЯ в дял на Н.И.К., ЕГН **********, дял 9-ти от заключението на вещото лице – 4/72 ид.части, включващ следните имоти в землището на с.У., Х. област: 1. Обособена част с площ по заключението на вещото лице 4,798 дка  от имот с обща площ 14.600дка, съставляваща имот №004041 в местността Гьозка чука, и посочен от вещото лице проектен номер на частта 53; 2/.обособена част с площ по заключението на вещото лице 5,001 дка от нива с обща площ от 21.001дка, съставляваща имот №034102 по плана за земеразделяне в местността Говежди пътеки, посочен от вещото лице проектен номер на частта 164.

Целия дял на обща стойност 6304 лева.

ПОСТАВЯ в общ дял на К.Д.К., ЕГН **********, и В.Д.К., ЕГН **********, дял 1-ви от заключението на вещото лице – 18/72 ид.части, включващ следните имоти в землището на с.У., Х. област: 1/. нива от 11.599дка, съставляваща имот №011095 по плана за земеразделяне в местността Т.во кладенче, при граници: имоти №№000870, 011094, 011092, 011093, 011096,000818; 2/. нива от 24.100дка, съставляваща имот №030083 в местността Новия кладенец, при граници: имоти №№000151, 030075, 030068, 030076, 030084, 030092; 3/.обособена част с площ по заключението на вещото лице 3,703 дка от овощна градина, трайни насаждения с обща площ на имота 13.001 дка, съставляващ имот №057028 по плана за земеразделяне в местността Хаджовска кория и посочен от вещото лице проектен номер на частта 39; 4./ обособена част с площ по заключението на вещото лице 3,500 дка от нива с обща площ на имота от 15.501 дка, съставляващ имот №058010 по плана за земеразделяне в местността Кольов кладенец и посочен от вещото лице проектен номер на частта 21.

Целия дял на обща стойност 28 367,00 лева.

ПОСТАВЯ в дял на М.А.П.,  ЕГН **********, дял 6-ти от заключението на вещото лице – 6/72 ид.ч., следните имоти в землището на с.У., Х. област: 1. обособена част с площ по заключението на вещото лице 3,000 дка от имот с обща площ 14.600дка, съставляваща имот №004041 в местността Гьозка чука и посочен от вещото лице проектен номер на частта 56; 2. обособена част с площ 3,551 дка от имот с обща площ 34.799дка, съставляващ имот №023040 по плана за земеразделяне в местността ДЗС и посочен от вещото лице проектен номер на частта 99;3. обособена част  с площ 3,699 дка от имот с площ 11.299дка, съставляваща имот №030169 но плана за земеразделяне в местността Кърски път и посочен от вещото лице проектен номер на частта 247; 4. обособена част с площ от 1,259 дка от овощна градина, трайни насаждения с обща площ от 13.001 дка, съставляващ имот 057028 по плана за земеразделяне в местността Хаджовска кория и посочен от вещото лице проектен номер на частта 42.

            Целия дял на обща стойност 9 456,00 лева.

            ПОСТАВЯ в дял на Д.А.Г., ЕГН **********, дял 5-ти от заключението на вещото лице – 6/72 ид.ч., включващ следните имоти в землището на с.У., Х. област: 1. обособена част с площ 5,443 дка от имот с обща площ 34.799дка, съставляващ имот №023040 по плана за земеразделяне в местността ДЗС и посочен от вещото лице проектен номер на частта 87; 2. обособена част с площ 1,00 дка от овощна градина, трайни насаждения с площ от 13.001 дка, съставляващ имот 057028 по плана за земеразделяне в местността Хаджовска кория и посочен от вещото лице проектен номер на частта 43; 3./ обособена част с площ от 3,000 дка от имот с обща площ 15.501 дка, съставляваща имот №058010 по плана за земеразделяне в местността Кольов кладенец, и посочен от вещото лице проектен номер на частта 19; нива от 3,999дка, съставляваща имот №076014 по плана за земеразделяне в местността „Мелницата", при граници: имоти №№ 076013, 076007, 000342,076015 ,000358.

            Целия дял на обща стойност 9456 лева.

            ПОСТАВЯ в дял на ответника А.Д.Г., ЕГН **********, дял 4-ти от заключението на вещото лице – 6/72 ид.части, включващ следните имоти в землището на с.У., Х. област: : 1. обособена част с площ 3,777 дка от имот с обща площ 34.799дка, съставляващ имот №023040 по плана за земеразделяне в местността ДЗС и посочен от вещото лице проектен номер на частта 100; 2. обособена част от 3,800 от имот с площ 11.299дка, съставляваща имот №030169 но плана за земеразделяне в местността Кърски път, и посочен от вещото лице проектен номер на частта 249; 3. обособена част с площ 1,00 дка от овощна градина, трайни насаждения с площ от 13.001 дка, съставляващ имот 057028 по плана за земеразделяне в местността Хаджовска кория и посочен от вещото лице проектен номер на частта 44; 4./ обособена част с площ от 3,000 дка от имот с обща площ 15.501 дка, съставляваща имот №058010 по плана за земеразделяне в местността Кольов кладенец, и посочен от вещото лице проектен номер на частта 18; 5.  нива            от 2.500 дка, съставляваща имот №042015 по плана за земеразделяне в местността Под лозята, при граници: имоти №№042014, 000155, 042017, 042016, 000200;

            Целия дял на обща стойност 9456 лева.

ПОСТАВЯ в дял на М.Й.Й., ЕГН **********, дял 3-ти от заключението на вещото лице – 12/72 ид.части, включващ следните имоти в землището на с.У., Х. област: 1. обособена част с площ 12,667  дка от имот с обща площ 34.799дка, съставляващ имот №023040 по плана за земеразделяне в местността ДЗС и посочен от вещото лице проектен номер на частта 98; 2. обособена част от 3,800 дка от имот с площ 11.299дка, съставляваща имот №030169 но плана за земеразделяне в местността Кърски път, и посочен от вещото лице проектен номер на частта 248;  3. обособена част с площ 2,00 дка от овощна градина, трайни насаждения с площ от 13.001 дка, съставляващ имот 057028 по плана за земеразделяне в местността Хаджовска кория и посочен от вещото лице проектен номер на частта 41; 4./ обособена част с площ от 3,001 дка от имот с обща площ 15,501 дка, съставляваща имот №058010 по плана за земеразделяне в местността Кольов кладенец, и посочен от вещото лице проектен номер на частта 20; 5.нива  от 4,300 дка, съставляваща имот №069032 по плана за земеразделяне в местността Дълбокия път, при граници: имоти №№ 069031, 069030, 069026, 00401.

Целия дял на обща стойност 18912 лева.

ОСЪЖДА З.Г.С., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд гр.Хасково Държавна такса в размер на 378,22 лева.

ОСЪЖДА М.Г.И., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд гр.Хасково Държавна такса в размер на 126.06 лева.

ОСЪЖДА Г.И.Ж., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд гр.Хасково Държавна такса в размер на 126.08 лева.

ОСЪЖДА Н.И.К., с ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд гр.Хасково Държавна такса в размер на 126.08 лева.

ОСЪЖДА К.Д.К., ЕГН ********** и В.Д.К., ЕГН **********, да заплатят по сметка на Районен съд гр.Хасково Държавна такса в общ размер на 567.34 лева – по равно.

ОСЪЖДА М.А.П.,  ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд гр.Хасково Държавна такса в размер на 189.12 лева.

ОСЪЖДА Д.А.Г., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд гр.Хасково Държавна такса в размер на 189.12 лева.

ОСЪЖДА А.Д.Г., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд гр.Хасково Държавна такса в размер на 189.12 лева.

ОСЪЖДА М.Й.Й., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд гр.Хасково Държавна такса в размер на 378.24 лева.

ОСЪЖДА М.А.П., ЕГН **********, Д.А.Г., с ЕГН **********,  и А.Д.Г., с ЕГН **********,  да заплатят на З.Г.С., с ЕГН ********** по 60 лева – представляващи направени разноски за вещо лице.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№1416/2016г. по описа на РС – Хасково, поради постигната между страните спогодба, на основание чл.234 от ГПК.

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Хасково в едноседмичен срок от днес.

Заседанието приключи в 10.00 часа.

Протоколът се изготви на 17.10.2017 година.

 

 

 

                                                          

                                                                       Съдия:/п/ не се чете.

 

 

 

                                                                       Секретар:/п/ не се чете.

 

            Вярно с оригинала!

 

            Секретар: Д.С.