Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 628

23.10.2017 година, гр.Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                                 Трети граждански състав

на двадесет и шести септември през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова      

секретар Елена Стефанова

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело1882 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

********************************************************************************************************************************************************

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА  сключения на 18.04.2015г. в гр.Хасково граждански брак между П.Г.Г. с ЕГН:********** и З.Д.Г. с ЕГН:**********, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ на майката З.Д.Г. с ЕГН:********** упражняването на родителските права по отношение на детето Д. П. Г. с ЕГН:**********. 

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Д. П. Г. с ЕГН:********** при майката З.Д.Г. с ЕГН:********** на адрес ***, като детето ще следва местоживеенето на майката и в бъдеще, в случай на промяна.

         ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата П.Г.Г. с ЕГН:********** с детето Д. П. Г. с ЕГН:********** със задължение да връща детето при майката след изтичане на определеното време, както следва :  

-до навършване на двегодишна възраст на детето /28.09.2017г./ всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10ч.  до 18ч. /без преспиване/;

-след навършване на двегодишна възраст на детето /28.09.2017г./ до навършване на тригодишна възраст на детето /28.09.2018г./ всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10ч.  до 18ч. /с преспиване/;

-на Коледните празници на 2017г. – 24-ти; 25-ти и 26-ти декември от 10ч. на 24.12. до 18ч. на 26.12. /с две преспивания/;

- след навършване на тригодишна възраст на детето /28.09.2018г./ всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10ч. до 18ч. /с преспиване/; всяка четна година на Коледните празници от 10ч. на 24.12. до 18ч. на 26.12. /с две преспивания/ и на Великденските празници от 17ч. на Разпети петък до 18ч. на първия ден след Веиликден /с две преспивания/; всяка нечетна година на Новогодишните празници от 10ч. на 30.12. до 18ч. на 01.01. на следващата четна година /с две преспивания/;

-през месец юни и месец август на 2018г. – два пъти по пет дни /с преспиване/, като конкретния период се уточнява предварително по споразумение на двамата родители, а след навършване на тригодишна възраст на детето /28.09.2018г./ - всяко лято по 30 дни, разпределени на два пъти по 15 дни /с преспиване/, като конкретния период се уточнява предварително по споразумение на двамата родители и не следва да съвпада с платения годишен отпуск на майката;

-всяка година на рождения ден на детето /28.09./ и имения ден на детето /01.07./ - от 10ч. до 13ч.                    

ОСЪЖДА П.Г.Г. с ЕГН:********** да заплаща на З.Д.Г. с ЕГН:**********, като майка и законен представител на малолетното им дете Д. П. Г. с ЕГН:**********, месечна издръжка в размер на 130лв., платима до 10-то число на всеки месец по посочена от майката банкова сметка, ***.07.2017г. до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане.

Молителите не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака.

Заявяват, че движимите вещи, придобити по време на брака, са поделили извънсъдебно и нямат претенции един към друг. 

ПРЕДОСТАВЯ на З.Д.Г. с ЕГН:********** ползването на семейното жилище, находящо се на адрес гр.Х., ул.“*****“ №**.

След прекратяване на брака молителката З.Д.Г. с ЕГН:********** ще носи предбрачното си фамилно име – Й..

Разноските по делото ще бъдат заплатени от молителите, както са направени.

         ОСЪЖДА З.Д.Г. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 20лв.

         ОСЪЖДА П.Г.Г. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер общо на 113,60лв.

         Решението не подлежи на обжалване.

 

                                              СЪДИЯ:/п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.