Р Е Ш Е Н И Е № 582

10.10.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Хасковски Районен съд   четвърти граждански                                               състав

на двадесет и шести септември                                   две хиляди и седемнадесета  година в публичното заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА    

                                                           

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№1787 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ. 

           Твърди, че с ответника имали сключен трудов договор от 10.08.2016г., като ищецът изпълнявал длъжност Организатор производство с място на работа ПБ Хасково, а договорът бил безсрочен. На 07.06.2017г. на ищеца било връчено предизвестие с изх.№ 017 за прекратяване на трудовото правоотношение. В него било посочено, че това правоотношение възникнало след придобиване на и упражняване на правото на ищеца на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Посочено било и основание чл.328, ал.1, т.10б от КТ. След изтичане на 30-дневното предизвестие трудовият договор бил прекратен, тъй като прекратяването настъпвало с изтичане на срока по чл.335, ал.1, т.1 от КТ. Счита това прекратяване за неправилно, незаконосъобразно и постановено в противоречие с материалноправните и процесуални правила. Съгласно чл.328, ал.1, т.10б от КТ работодателят можел да прекрати трудовия договор с предизвестие, когато трудовото правоотношение било възникнало след като работникът придобил и упражнил правото се на пенсия за осигурителен стаж и възраст. До настоящия момент обаче ищецът не бил подавал заявление, както и документи с искане към НОИ да бъде пенсиониран на това основание, защото не бил достигнал изискуемата възраст. Уволнението не било извършено при наличието на всички факти, които давали право на работодателя да прекрати едностранно отношенията между тях. Иска съдът да постанови решение, с което да признае извършеното прекратяване на трудовото правоотношение за незаконно и да го отмени, както и да заплати направените по делото разноски.

            В срока по чл.131 от ГПК ответникът дава писмен отговор, в който заявява, че оспорва изцяло предявените искове като неоснователни, излагайки подробни съображения в тази насока. Преди това счита, че са и недопустими. Не оспорва обстоятелството, че бил сключен трудов договор, както и изпратеното предизвестие, но оспорва, че трудовото правоотношение било прекратено на посоченото основание. Действително съгласно чл.335, ал.1, т.1 от КТ прекратяването настъпвало с изтичане на срока за предизвестие. В случая то било получено на 07.06.2017г. и изтичало на 08.07.2017г. На 07.06.2017г. ищецът се явил в офиса и му било обяснено, че щели да оттеглят предизвестието и така следвало да се яви на работа следващия ден. Вместо да изчака да му се връчи предизвестието, ищецът тръгнал. Поради това изпратили покана до ищеца, нотариално заверена, с която работодателят оттеглил предизвестието. Тази покана била връчена на 25.07.2017г. при условията на чл.47, ал.1 от ГПК. След оттеглянето не била издадена заповед за прекратяване, нито било изпратено съобщение до НАП за това. По аналогия и съгласно чл.344, ал.2 от КТ работодателят можел да възстанови предишното преди прекратяване на трудовия договор положение чрез отмяна на заповедта или в случая това било станало чрез оттегляне на предизвестието.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната общност, приема за установено от фактическа страна следното:

Между страните е съществувало трудово правоотношение с Трудов договор № от 10.08.2016г., ведно с трудовата книжка.

Видно от предизвестие №17/07.06.2017г. за прекратяване на трудово правоотношение между страните работодателят е уведомил ищеца, че считано след изтичане на срок от 30 дни, то ще бъде прекратено трудовото правоотношение на основание чл.326, ал.2 от КТ във вр. с чл.328, ал.1, т.10б от КТ. Предизвестието е връчено на 07.06.2017г.

С нотариална покана за уведомяване от 07.07.2017г. работодателят оттеглил предизвестието, което отправил за прекратяване на трудовото правоотношение.

На 25.07.2017г. нотариус Георгиева е удостоверила връчването на поканата  съгласно условията на чл.47, ал.5 от ГПК.

  При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

  Не се спори, че между страните по делото е съществувало трудово правоотношение, както и че за прекратяването на същото е получено от работника предизвестие на основание чл.328, ал.1, т.10б от КТ. Безспорно е и че към деня на получаване на предизвестието – 07.06.2017г., работникът не е придобил право на пенсия. Страните не спорят и относно факта, че нотариалната покана следва да бъде считана за получена на 25.07.2017г., както е оформено връчването на същата от нотариуса.

Спорно е дали към момента на предявяване на настоящия иск – 24.07.2017г., трудовото правоотношение е съществувало и дали е било прекратено като последица от изтеклия срок, определен в предизвестието.

В настоящия случай работодателят е оттеглил предизвестието, връчено на работника, като така е целял трудовото отношение да не бъде прекратено на посоченото в предизвестието основание. Но за оттеглянето е следвало да бъде уведомен работника  и преди този срок да е изтекъл. Срокът по предизвестието изтича на 07.07.2017г., като към тази дата оттеглянето не е било съобщено на ищеца. Именно към този момент трудовото правоотношение е било прекратено, тъй като оттеглянето не е породило своето действие.

Като е депозирал исковата молба на 24.07.2017г., т.е. ден преди да бъде оформено като връчено оттеглянето, то ищецът има право да оспори законноста на извършеното уволнение. Двете страни не спорят, че не е било налице основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, поради което и именно е било предприето оттеглянето на предизвестието. При липсата на спор относно този факт, то уволнението, извършено от работодателя, е незаконно и следва да бъде отменено     

Така съдът счита, че предявения иск с правно основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ за основателен и като такъв следва да бъде уважен.

Ответникът следва да бъде осъден да заплати държавна такса за уважения иск в размер на 50 лева, както и направените разноски от 200 лева за адвокатско възнаграждение.

Мотивиран така, съдът

РЕШИ:

            ПРИЗНАВА за незаконно и ОТМЕНЯ  прекратяването на трудово правоотношение, извършеното с предизвестие от 30 дни, считано от 07.06.2017г., съставено от Директора на СКАЙ МОНТ ЕООД – Хасково, ЕИК 131167443, на И.К.Г., ЕГН **********,***, от длъжността «организатор - производство».

ОСЪЖДА СКАЙ МОНТ ЕООД – Хасково, ЕИК 131167443, да заплати държавна такса 50 лева в полза на Държавата по бюджетната сметка на съда.

ОСЪЖДА СКАЙ МОНТ ЕООД – Хасково, ЕИК 131167443, да заплати на И.К.Г., ЕГН **********,***, направените по делото разноски от 200 лева – за адвокатско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано пред Хасковски Окръжен съд в двуседмичен срок от постановяването му.

 

Съдия: /п/ не се чете.

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар: Д.С.