Р Е Ш Е Н И Е №594

12.10.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Хасковски Районен съд четвърти             граждански                               състав

на трети октомври                                               две хиляди и седемнадесета       година в публичното заседание в следния състав:

 

 

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                                   

 

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№1726 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

******************************************************************************************************************

            Мотивиран така, съдът

Р   Е  Ш  И  :

            ПРЕКРАТЯВА сключения на 06.07.2008г. в гр.Хасково граждански брак между Г.А.П., ЕГН **********,***, и С.В.П., ЕГН **********,***, при постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

            ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕ на децата Г. Г. П., ЕГН ********** и В. Г. П., ЕГН **********, при майката С.В.П., ЕГН **********,***.

            ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху родените от брака деца Г. Г. П., ЕГН ********** и В. Г. П., ЕГН **********, на майката С.В.П., ЕГН **********, с право на бащата Г.А.П., ЕГН **********, да ги вижда и взема при себе си  всяка неделя на месеца от 09.00ч. до 18.00ч., всяка нечетна календарна година – по време на Великденските празници  от 9,30ч. на Разпети петък до 18,00ч. на Велика събота; по време на Коледните празници от 9.30ч. на 24.12. до 18.00ч. на 25.12.; всяка четна календарна година – по време на Великденските празници  от 9,30ч. на на първия ден на Великден до 18.00ч. на втория ден; по време на Новогодишните празници от 10.00ч. на 30.12. до 18.00ч. на 31.12.; по време на летните месеци – от 10.00ч. на 01.07. до 18.00ч. на 10.07. и от 10.00ч. на 01.08. до 18.00ч. на 10.08., със задължение за бащата да връща децата при майката след изтичане на така определеното време.

            ОСЪЖДА Г.А.П., ЕГН **********, да заплаща на С.В.П., ЕГН **********, като майка и законен представител, месечна издръжка за детето Г. Г. П., ЕГН **********, в размер на 140 лева, и за детето В. Г. П., ЕГН **********, в размер на 140 лева, считано от постановяване на решението, до настъпване на причини за изменение или прекратяване на всяка от двете издръжки, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане.

Семейното жилище е освободено от страните.

ДОПУСКА промяна във фамилно име на С.В.П., ЕГН **********, която ще носи след прекратяване на брака предбарчаната си фамилия Л.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Г.А.П., ЕГН **********, лек автомобил НИСАН КСАРА ПИКАСО 1,8 i, рег.№ Х****КВ – светло сив металик, със застрахователна стойност – 3000 лева.

За уравнение на дяловете Г.А.П., ЕГН **********, заплаща на С.В.П., ЕГН **********, сумата от 1500 лева, както следва: на шест месечни равни вноски от 250 лева, като първата е дължима от 10.09.2017г. до 15.09.2017г., а следващите в срок от 10-то до 15 число на съответния месец – в брой, като за получаването С.П. издава разписка.

Страните нямат претенции един към друг за издръжка между тях и са поделили помежду си  движимите вещи.

ОСЪЖДА Г.А.П., ЕГН **********, и С.В.П., ЕГН **********, да заплатят в полза на Държавата по бюджетната сметка на съдебната власт окончателна държавна такса за развод 50 лева – по 25 лева всеки от двамата, както и Г.А.П., ЕГН **********, 201,60 лева – д.т. за определения размер на издръжка, както и 60 лева – за поставения в дял автомобил.

Решението не подлежи на обжалване.

 

            Съдия:/п/ не се чете.

 

            Вярно с оригинала!

 

            Секретар: Д.С.