Р Е Ш Е Н И Е № 635

25.10.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Хасковски Районен съд четвърти граждански                                           състав

на седемнадесети октомври      две хиляди и седемнадесета                               година в публичното заседание в следния състав:

 

 

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

                                                           

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№1691 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл.327 и сл. от ТЗ и по чл.86 от ЗЗД. Твърди, че в средата на 2016г. ответникът възложил на ищеца, а той приел да извърши разработка „Проект за конструктивно укрепване плоча над сутерена на покрит плувен басейн гр.Кърджали“, като стойността на възложените работи била 1200,00 лева. Съгласно възложеното ищецът точно, изцяло и добросъвестно изпълнил поетите задължения. С протокол за предаване на проучвателни и проектни работи от 05.07.2016г. ответникът приел изцяло извършената работа. От ищеца била издадена фактура №0000000004 от 05.07.2016г. за сумата 1200 лева, които ответникът следвало да плати на следващия след издаването на фактурата ден. Това не се случило, въпреки че многократно страните разговаряли и ответникът бил поканен да заплати сумата. За неплатената сума ответникът дължал лихва за забава 123,58 лева от 06.07.2016г. до предявяване на иска. Иска се ответникът да бъде осъден да заплати сумата 1200 лева, представляваща неизплатена главница по фактура №0000000004 от 05.07.2016г., ведно с лихва за забава 123,58 лева, считано от 06.07.2016г. до 11.07.2017г., ведно със законната лихва от завеждане на делото - 12.07.2017г., до окончателното изплащане, както и заплати направените деловодни разноски.

Ответникът не взема становище по предявените искове в срока по чл.131 от ГПК. Не се явява в с.з., не прави искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

            При така установеното и като има предвид, че ищецът прави искане съдът да се произнесе с неприсъствено решение, съдът направи следните правни изводи:

            При наличие съответните вече посочени предпоставки – ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се явява в първото заседание по делото, както и в другото проведено заседание, не е направил искане за разглеждане в негово отсъствие, както и при наличие на направеното от ищеца искане съдът да се произнесе с неприсъствено решение, съдът не  мотивира решението си по същество.

Налице са предпоставките по чл.239, ал.1 от ГПК – на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в с.з., както и искът е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства.

            Ответникът следва да понесе тежестта на разноските в настоящото производство.

 

 

            Поради изложеното и на основание чл.239, ал.1 във вр. с чл.238, ал.1 от ГПК, съдът

Р Е Ш И :

ОСЪЖДА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ – гр.Кърджали, ЕИК 000235920, да заплати на ООД ИНЖЕКСПЕРТ – гр.Кърджали, ЕИК 203892236, сумата 1200 лева, представляваща неизплатена главница по фактура №0000000004 от 05.07.2016г., ведно с лихва за забава 123,58 лева, считано от 06.07.2016г. до 11.07.2017г., ведно със законната лихва от завеждане на делото - 12.07.2017г., до окончателното изплащане, както и заплати направените деловодни разноски, както и направените по делото разноски за адв.възнаграждение – 450 лева, 100 лева – за д.такса, 100 лева – възнаграждение за вещо лице.

Решението не подлежи на обжалване.          

 

 

 

            Съдия:/п/ не се чете.

 

            Вярно с оригинала!

 

            Секретар: Д.С.