Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 647

30.10.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                            Трети граждански състав

на седемнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                                              Съдия : Нели Иванова

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №1674 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:                   

 

Предявен е от Д.Б.С. с ЕГН:********** ***, със съдебен адрес ***, адв.Станислав Йорданов Йорданов, против ”АБ” АД, ЕИК 836014515, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, бул.”Съединение” №38, представляван от Д. Г. Т., иск с правно основание чл.128 от Кодекса на труда /КТ/.

Ищецът твърди, че работил в ответното дружество, като трудовото му правоотношение било прекратено със заповед от 01.07.2016г. на основание чл.327 т.2 от КТ. Ищецът разполагал със справка за начислени заплати, според която останали неизплатени общо 3351,30лв. за периода от месец май 2015г. до месец юни 2016г. /включително/. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да бъде осъден ответника да заплати на ищеца неизплатеното в пълен размер трудово възнаграждение за периода м.05.2015г. – м.06.2016г. в размер общо на 3351,30лв., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане и направените по делото разноски.    

Ответникът не депозира отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, не изпраща представител в съдебно заседание и не взема становище по предявените искове.

В съдебно заседание процесуалният представител на ищеца прави искане за постановяване на неприсъствено решение.

Съдът като взе предвид, че ответникът не депозира отговор в срока по чл.131 от ГПК, не изпраща представител в съдебно заседание, не взема становище по предявения против него иск и не прави искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, счита, че са налице визираните в закона условия за постановяване на неприсъствено решение съгласно разпоредбата на чл.238 ал.1 от ГПК.

         Имайки предвид гореизложеното и като взе предвид, че в случая са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, както и че от данните по делото може да се направи извод за вероятна основателност на исковата претенция, предвид липсата на оспорване на твърденията на ищеца, съдът намира, че следва да се уважи предявения иск с правно основание чл.128 от КТ. Следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца и направените в настоящото производство разноски в размер на 500лв. адвокатско възнаграждение.  

         Водим от горното и на основание чл.239 ал.2 от ГПК, съдът

 

 

                                               Р    Е    Ш    И :

 

 

ОСЪЖДА „АБ“ АД, ЕИК 836014515, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, бул.“Съединение“ №38, представляван от Т. Б. Т. и Т. П. П., да заплати на Д.Б.С. с ЕГН:********** ***, сумата от 3351,30лв. – главница, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода м.05.2015г. – м.06.2016г., ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска – 10.07.2017г. до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски в размер на 500лв. адвокатско възнаграждение.

         Решението не подлежи на обжалване на основание чл.239 ал.4 от ГПК.

 

 

                                     СЪДИЯ :   /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.