Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

639 /26.10.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на шестнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                                Председател: Петър Вунов

 

секретар: Щиляна Манахилова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 1660 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключения на 05.10.1996 г. в гр. Хасково граждански брак между П.В.К., ЕГН **********, и Г.А.К., ЕГН **********,***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

1. След прекратяване на брака П.В.К., ЕГН ********** ще носи предбрачното си фамилно име Т. и в бъдеще ще се именува П.В. Т..

2. Семейното жилище, находящо се в гр. Хасково, ул. "*****" № *******, обитавано по силата на договор за наем, се предоставя за ползване на Г.А.К., ЕГН **********.

3. Страните не са придобивали недвижими вещи по време на брака им и всеки ще живее съответно: П.В.К. ***, Г.А.К. ***.

4. Движимите вещи, придобити по време на брака, страните са поделили.

5. След развода страните не си дължат издръжка една на друга.

6. Разноските по делото се поемат от Г.А.К..

7. С настоящото споразумение страните уреждат всички лични и имуществени отношения между тях, произтичащи от брака им.

ОСЪЖДА Г.А.К., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 40,00 лв., представляваща дължима държавна такса за решаване на делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ:/п/ не се чете.

 

        /Петър Вунов/

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Ц.С.