Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 602

17.10.2017 година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                             Трети граждански състав

на деветнадесети септември през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело1659 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.50 от СК, образувано е по подадената молба от Т.Г.Б. с ЕГН:********** и Б.П.Б. с ЕГН:**********, двамата със съдебен адрес ***, офис 17, адв.Антон Пейчев.

         В молбата твърдят, че бракът им е сключен на 13.09.2013г., от който имали родено едно ненавършило пълнолетие дете – К. Б. Б.. Заявяват желание да прекратят брака си по взаимно съгласие, което било сериозно и непоколебимо. Постигнали споразумение относно личните си и имуществени отношения, съгласно чл.51 от СК.  

В съдебно заседание молителите заявяват, че са постигнали споразумение по чл.51 от СК и желаят брака им да бъде прекратен по взаимно съгласие по реда на чл.50 от СК и със съдебното решение да се утвърди споразумението, с което уреждат всички лични и имуществени отношения помежду си. И двамата заявяват изрично, че са постигнали сериозно и непоколебимо по смисъла на чл.50 от СК взаимно съгласие за прекратяване на брака, при което подробно са обсъдили последиците от това и са стигнали до извода, че не е налице никаква възможност за заздравяването му.

При тези данни по делото съдът счита, че запазването на този брак не е в интерес нито на молителите, нито на обществото, нито на роденото от брака дете, поради което същият следва да бъде прекратен, без да се издирват мотивите на страните за това. Съдът като взе предвид, че постигнатото споразумение по чл.51 от СК урежда личните и имуществените отношения между съпрузите, защитава интересите на ненавършилото пълнолетие дете и не противоречи на закона, счита, че следва да бъде утвърдено.

Молителите дължат окончателна държавна такса за допускане на развода в размер на 40лв., т.е. всеки от тях по 20лв. Молителят дължи също така държавна такса върху определения размер на издръжката в размер на 252лв., или общо 272лв.      

         Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА сключения на 13.09.2013г. в гр.София граждански брак между Т.Г.Б. с ЕГН:********** и Б.П.Б. с ЕГН:**********, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

         ПРЕДОСТАВЯ на майката Т.Г.Б. с ЕГН:********** упражняването на родителските права по отношение на детето К. Б. Б. с ЕГН:**********. 

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето К. Б. Б. с ЕГН:********** при майката Т.Г.Б. с ЕГН:********** на адрес ***.

         ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата Б.П.Б. с ЕГН:********** с детето К. Б. Б. с ЕГН:********** с право да вижда и взема детето при себе си всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 08ч. на съботния ден до 20ч. на неделния ден и един месец през лятото по време, което не съвпада с годишния отпуск на майката, както и по всяко друго време по взаимно съгласие и уговорка на родителите, със задължение да връща детето в дома на майката след изтичане на определеното време.

ОСЪЖДА Б.П.Б. с ЕГН:********** да заплаща на Т.Г.Б. с ЕГН:**********, като майка и законен представител на малолетното дете К. Б. Б. с ЕГН:**********, месечна издръжка в размер на 350лв. до пето число на месеца, считано от датата на влизане на решението в сила /17.10.2017г./ до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане. Сумите следва да се превеждат по банкова сметка ***, BIC ***а един на друг след прекратяване на брака.

Заявяват, че придобитите по време на брака движими вещи са поделили извънсъдебно и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

Молителката Т.Г.Б. с ЕГН:********** отстъпва правото на собственост върху придобитото недвижимо имущество по време на брака, представляващо жилище, находящо се в Г., провинция Б. В., селище Н. ОБ ЕК, ул.“Щ.“, пощенски код 78579, на молителя Б.П.Б. с ЕГН:**********, като всички необходими документи за това ще бъдат подписани в Г..

След прекратяване на брака молителката Т.Г.Б. с ЕГН:********** ще носи пребрачното си фамилно име – Я..

         ОСЪЖДА Т.Г.Б. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 20лв.

         ОСЪЖДА Б.П.Б. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер общо на 272лв.

         Решението не подлежи на обжалване.

        

 

                                              СЪДИЯ: