Р Е Ш  Е Н И Е

   632                                                     24.10.2017г.                                         гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковския районен съд                                                                гражданска колегия

На шести октомври                                            двехиляди седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                           Районен съдия: Васил Панайотов

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1636 по описа за 2017г., и за да се произнесе взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл.55 ал.1 ЗЗД.

Ищецът заявява, че е собственик на недвижим имот – апартамент в гр. Х**************, като бил абонат на ответника с клиентски № ********и ИТН ******. На 26.06.2017 г. токът в жилището му спрял. След като отишъл в офиса на ответника разбрал, че има просрочено задължение в размер на 249.89 лева. Следвало да заплати сумата, за да му възстановят тока. На следващия ден заплатил сумата, като му било връчено писмо от 31.05.2017 г. От писмото разбрал, че на 27.04.2017 г. била извършена проверка на електромера и съставен констативен протокол, с който било констатирано, че електромерът отчита 85.35% по-малко ел. енергия. В резултат на това била коригирана сметката и му била начислена допълнителна ел. енергия в размер на 249.89 лева за периода от 07.02.2017 г. до 27.04.2017 г. Намира, че така коригираната сметка е неправилно начислена, тъй като електромерът се намира извън апартамента му, не бил търсен за проверката и не бил присъствал на същата. Моли да се признае за установено, че не дължи сумата от 249.89 лева и същата е получена без основание от ответника. Моли за разноски. В съдебно заседание чрез процесуален представител моли да се уважи иска.

Ответникът посочва, че ищецът няма активна легитимация по иска, тъй като титуляр на откритата клиентска партида за обекта с посочен ИТН била лицето Д. П. Д. . "ЕВН" никога не бил претендирал заплащане на сумата от ищеца Г.. Моли да се прекрати производството поради недопустимост на иска и да се присъдят разноски на дружеството. По основателността на иска намира същият за неоснователен. Сумата била определена съгласно Закона за енергетиката и ПИКЕЕ. Излага правни доводи за дължимост на сумата и моли исковата молба да бъде отхвърлена.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Искът е допустим, тъй като страната има правен интерес от установяване дължимостта на сумата. Ищецът представя нотариален акт за собственост на недвижимия имот, предмет на проверка на електромера. Действително, той не е абонат на ответника, тъй като няма подадена молба, но с оглед текста на чл. 73 ал.1 от ЗЗД е имал интерес да заплати сумата.

Разгледан по същество е неоснователен.

Предявен е иск за неоснователно обогатяване.

За да се уважи искът следва да се установи, дали ищецът е заплатил нещо, което не се е следвало на ответника.

В настоящия случай от представения системен бон от 27.06.2017г. за сумата от 249.89 лева /л.8/ се установява, че ищецът е заплатил сумата от 249,89 лева. От констативен протокол № 357135/27.04.2017г., справка за коригиране на сметката за електроенергия към 11.05.2017г., писмо изх. № 6683958-11/31.05.2017г. и фактура № 1172345736/31.05.2017г. се установява, че след извършена проверка на електромер на обект с ИТН ******, находящ се в гр. Х**************, на абоната е начислена електроенергия за минал период от 07.02.2014г. до 27.04.2017г. поради неправилно измерване на електромера от външна намеса.

Съгласно чл. 73 от ЗЗД Задължението може да бъде изпълнено от трето лице дори против волята на кредитора, освен ако той има интерес то да бъде изпълнено лично от длъжника. В настоящия случай се касае за парично задължение и няма пречка да бъде изпълнено от трето лице. Въпреки това, с изпълнението му, това лице не става страна по правоотношението. Правоотношението е между кредитора, в случая ЕВН ЕАД, и потребителя – в случая - Д. П. Д. . Само последната може да навежда доводи за неправилно коригиране на сметка, тъй като тя е страна по правоотношението. Видно от представените писмени доказателства – фактура № 1172345736/31.05.2017г. вр. с констативен протокол № 357135/27.04.2017г. и справка за коригиране на сметката за електроемергия към 11.05.2017г. на обект с клиентски № ********и ИТН ****** в гр. Х**************, плащането не е без основание, тъй като ответникът е издал фактура, т.е. налице е основание за плащане. Въпреки, че представя нотариален акт за собственост, само по себе си това обстоятелство не прави ищеца потребител на електроенергия - абонат, тъй като може имота да се отдава под наем и правоотношение да възниква между наемател и дружество. Ищецът твърди, че е абонат, но не доказа това обстоятелство по делото, за да може да претендира неправилна корекция. Всички твърдения на ищеца са насочени към липсата на възможност на ответника да коригира едностранно електроенергия на потребителя - абоната. Това правомощие е само на абоната, а не на всяко трето лице. Тъй като ищецът не притежава това качество, той няма право да иска и преразглеждане на корекцията. Това, от своя страна, прави искът неоснователен.    

При този изход на делото ищецът следва да заплати на основание чл. 78 ал.3 от ГПК на ответника сумата от 100 лева разноски по делото за юрисконсулт. 

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Д.Г. с ЕГН **********,***, съдебен адрес:***, офис  адв. Ч. , срещу “ЕВН България Електроснабдяване“ АД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. “Христо Г. Данов“ № 37,  с ЕИК: 123526430, иск с правно основание чл. 55 ал.1 от ЗЗД за недължимост на сумата от 249.89 лева, получена без основание по фактура № 1172345736/31.05.2017г. вр. с констативен протокол № 357135/27.04.2017г. и справка за коригиране на сметката за електроемергия към 11.05.2017г. на обект с клиентски № ********и ИТН ****** в гр. Х**************, като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА С.Д.Г. с ЕГН **********,***, съдебен адрес:***, офис 8, адв. Ч. , да заплати на “ЕВН България Електроснабдяване“ АД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. “Христо Г. Данов“ № 37,  с ЕИК: 123526430, на основание чл. 78 ал. 3 от ГПК направените по делото разноски в размер на 100 лева.

Решението може да бъде обжалвано пред ОС - Хасково в двуседмичен срок от получаването му от страните.

 

                    

                                            Районен съдия: /П/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.