Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                                                                                                     

  648 / 30.10.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На девети октомври през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                    Членове :  

                                                                    Съдебни заседатели:      

Секретар Щиляна Манахилова

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Гражданско дело номер 1613 по описа за 2017 година; взе предвид следното:

 

Искът е с правно основание чл. 124 ал.1 пр. посл. от ГПК – отрицателен установителен, предявен от „Греен лане“ ЕООД с ЕИК 203863067, със седалище и адрес на управление в гр. Хасково, ул. „Лом“ № 5, представлявано от управителя Таня Стоянова Якова с ЕГН **********; против „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, с ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37.

Ищецът твърди, че е потребител на ел.енергия с клиентски номер ********** за обект, находящ се в гр. Х.. При извършена проверка на 27.01.2016 г. служители на „ЕВН България Електроразпределение Юг” АД установили, че електромерът от измервателна точка 1540128 в Хасково отчитал с грешка. В резултат на това, с фактура № 1173275675/16.06.2017 г. на ищеца допълнително била начислена сумата от 348,27 лв. с ДДС, за периода 08.01.2016 – 27.01.2016 г. Така извършената корекционна процедура въвеждала безвиновна /обективна/ отговорност за ищеца, като потребител на ел.енергия, което било в противоречие с императивната разпоредба на чл.82 от ЗЗД, визираща наличието на виновно поведение у длъжника, като предпоставка за ангажиране на отговорността му на договорно основание, което ответникът не доказвал. По тази причина процесната корекция не следвало да се приложи, като противоречаща на цитираната норма и като недължима поради начална липса на основание за начисляването й. Ето защо, за ищецът налице бил правен интерес от предявяване на процесния иск.

Предвид изложеното, ищецът иска, съдът да постанови решение, с което да приеме за установено по отношение на ответника, че не му дължи сумата от 348,27 лв., представлява корекция на сметка за минал период от време 08.01.2016 – 27.01.2016 г. за обект, находящ се в Хасково с измервателна точка 1540128. В допълнителна писмена молба по делото, чрез пълномощник,ищецът поддържа иска си изцяло и иска уважаването му като основателен и доказан, като му се присъдят направените по делото разноски.

Ответникът представя отговор на исковата молба по чл.131 от ГПК в законоустановения едномесечен срок, като счита предявения иск за допустим, но за неоснователен, като го оспорва изцяло по основание и размер. Възразява, че процесната сума била начислена и претендирана правомерно от ответника, на основание чл. 98а ал.2 т. 6 и чл. 104а ал. 2 т. 5, вр. чл. 83 ал. 1 т. 6 от Закона за енергетиката, вр. чл.45 ал.1, вр. чл.51 ал.1, вр. чл.48 ал.1 т.2 б.”а” от ПИКЕЕ. В случая приложими били ОУ на договорите за продажба на ел.енергия на ответника, одобрени с решение на ДКЕВР № ОУ-13/10.05.2008 г. и ОУ на договорите за пренос на ел.енергия чрез електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” АД, одобрени с решение на ДКЕВР № ОУ-14/10.05.2008 г., като и двете били публични и общодостъпни. Ето защо, налице била валидна облигационна връзка между страните по делото за доставката и ползването на ел.енергия. На 27.01.2016 г., на основание чл.41 ал.1 от ПИКЕЕ, за осигуряване на съответствието на СТИ с изискванията за точност по ПИКЕЕ, служители на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД посетили имота на ищеца и извършили проверка на електромер № 007442061, монтиран да измерва доставяната ел.енергия в имота му. Проверката била извършена в присъствието на двама свидетели, т.к. клиентът или негов представител не били открити на адреса. Те подписали констативния протокол и не били служители на оператора на електроразпределителната мрежа, с което били изпълнени изискванията на чл.47 ал.3 от ПИКЕЕ. Поради съмнение за манипулирани пломби и извършена манипулация върху електромера, на основание чл.47 ал.5 от ПИКЕЕ, електромерът бил демонтиран в присъствието на свидетелите, поставен в безшевен чувал и запечатан с пломба с уникален № EVN № 409146. Така извършените действия били закрепени в констативен протокол за техническа проверка и подмяна на СТИ № 256835/27.01.2016 г. Демонтираният електромер бил предаден на БИМ, ГД „Мерки и измервателни уреди”, РО-Бургас – за извършване на метрологична експертиза. Съмненията за извършена нерегламентирана манипулация се потвърждавали от заключенията на експертизата на СТИ от БИМ, обективирани в констативен протокол № 370/22.02.2017 г. В резултат на манипулацията, електромерът отчитал неточно използваната ел.енергия с грешка от -77,37%. Същественото в случая било, че едностранната корекция не била извършена по реда на ОУ на ЕВН ЕР и ЕВН ЕС, а по реда на гл.ІХ от ПИКЕЕ – чл.51 ал.1, вр. чл.48 ал.1 т.2 б.”а”, вр. чл.45 ал.1; като в тази връзка ирелевантно било позоваването от ищеца на чл.82 от ЗЗД. Ищецът като ЮЛ, не бил потребител, по смисъла на § 13 т.1 от ДР на ЗЗП, идентичен с чл.2 б.“б“ от Директива 93/13/ЕИО; предвид на което ЗЗП бил неприложим спрямо него. След получаване на резултатите от проверката на БИМ, ЕВН ЕР определило количествата неизмерена ел.енергия по методиката на цитираните текстове, предоставило информация на ответника, издал процесната фактура и с писмо уведомил клиента за извършеното допълнително начисление. В случая в следствие на извършената манипулация на електромера, същият отчитал преминаващата ел. енергия с грешка – 77,37%. Допълнително дължимата сума била в размер на 348,27 лв. с ДДС, представляваща стойността на неизмерените, но ползвани, 2690 Квч ел.енергия за периода 08.01.2016 – 27.01.2016 г. Периодът на корекцията бил 17 дни и не превишавал периода по чл.48 ал.1 от ПИКЕЕ, т.к. нямало как обективно да се установи, от кога точно датира грешката. Началото на периода била датата на регулярен отчет на показанията на електромера, най-близък до и попадащ в максимума от 90 дни назад, считано от датата на проверката, в която е констатирана манипулацията, а последната дата на периода била датата на проверката. Ето защо, претендираната сума била основателно начислена и дължима на ответника. Според ответника, фактът, кой е конкретният извършител на манипулацията на електромера, бил ирелевантен, за да се пристъпи към едностранната корекция. Той възразява против съдебната практика, на която се позовавали по принцип съдилищата, т.к. тя не отчитала последващо нормативно изменение - влязла в сила редакция от 17.07.2012 г. на Закона за енергетиката и по-специално чл.98а ал.2 т.6 от ЗЕ, допускащ такава корекция на сметка, както и обнародването в ДВ. бр.98/2013 г. на ПИКЕЕ, уреждащи реда, начина и условията за преизчисление. Ответникът от своя страна се позовава на друга съдебна практика. Предвид изложеното, ответникът иска отхвърляне на предявения иск, като неоснователен, като му се присъдят направените по делото разноски. Това искане се поддържа изцяло от ответника и в открито съдебно заседание, чрез процесуалния му представител.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупност, приема за установено следното:

          Не е спорно по делото, че ищецът е клиент на ответното дружество – като потребител на електроенергия, доставяна му до имот, находящ се в гр. Х., ул.*******, с клиентски номер **********, ИТН 1540128. На 27.01.2016 г. двама служители на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, в присъствието на двама свидетели, са извършили проверка в имота на посочения адрес, представляващ къща, на клиент Стойка Ян. Вълкова, с клиентски номер 1000902083, за което са съставили констативен протокол № 256835 от същата дата за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване /СТИ/. В него се сочи, че проверката е извършена на основание чл.42 и 44 от ПИКЕЕ на измервателната система на ищеца в имота му, а протоколът е съставен на основание чл.47 и 48 ал.2 от същите. Протоколът съдържа данните от техническата проверка на електромер с фабр. № 007442061. Относно обезопасеност, защитеност и техническо състояние на електромерното табло се сочи – ТЕПО на улица, заключено, пломбирано. Протоколът съдържа данни от контролно измерване, констатирало грешка от -76,08%, както и констатации, че при измерването с еталонен уред е отчетена грешка извън класа на точност, като електромерът е даден за експертиза. В него се сочат данни за техническата проверка на новомонтирания електромер, както и извършените действия след проверката – демонтирането на стария електромер и поставянето му в безшевна торба, пломбирана с пломба № 409146 за предаване за експертиза; както и пломбирането след проверката на капачката на електромера. Протоколът е подписан от извършилите проверката служители и от присъствалите свидетели. Съдържа отбелязване, че т.к. клиентът не бил открит, на основание чл.47 ал.3 от ПИКЕЕ, протоколът бил съставен в присъствието на свидетели, в четири еднообразни екземпляра.

По искане на ответника, като свидетел по делото се допусна и разпита един от служителите, извършил проверката и съставил процесния констативен протокол – К. И. К., който потвърждава констатациите в документа. Сочи, че процесната проверка била извършена, т.к. работодателят им посочил електромери по списък. На 27.01.2016 г. с колегата му К. Л. посетили имота, за да извършат проверката, потърсили абоната, но не го намерили, както не намерили и съседи, които да са съгласни да присъстват на проверката. Затова потърсили други свидетели, чрез своя началник, и в тяхно присъствие извършили проверката. На адреса се намирала жилищна сграда на четири етажа. Свидетелят не помни, дали адресът е бил на физическо лице или на фирма, като в протокола като клиент записали лице на име Стойка, чието име взели от предоставения им списък. Сваленият на место електромер бил от по-новите – дигитален.

Като писмено доказателство по делото се представи и прие констативен протокол от метрологична експертиза на средство за измерване № 370/22.02.2017 г. на БИМ-ГД „МИУ”-РО Бургас. Същият касае експертизата на процесния демонтиран от имота електромер – еднофазен, двутарифен, статичен, тип АСЕ 2000, производител Actaris - Унгария, с идентификационен № 007442061/2007 г., извършена на 21.02.2017 г. За абонат е посочена Стойка Вълкова. Посоченият резултат от проверката е отсъствие на механични дефекти на кутията, клемите и клемния блок на електромера, наличие на необходими обозначения на табелката на електромера, със знак от първоначална метрологична проверка - пломба от 2007 г. Относно проверката на точността на електромера се сочи, че при кратковременно включване с отчитане на импулсите на изхода за проверка, при различни стойности на тока са отчитани грешки от -76,27% до -77,75%. Проверката на показващото устройство при продължително включване с негово отчитане е отчела грешка от -76%. Налична била индикация на дисплея на електромера за съответната тарифа. Относно техническото състояние на частите и механизмите, защитени от нерегламентиран достъп, е отразено, че е осъществяван достъп до вътрешността на елекромера – монтирано допълнително съпротивление в измервателната верига между изводи 10 и 11 на интегрална схема LM324M, водещо до промяна на метрологичните характеристики на електромера. Протоколът съдържа заключение, че метрологичните характеристики на електромера не съответствали на изискванията за одобрения тип.

Ответникът представи по делото справка от 01.06.2017 г. за коригиране на сметката за електроенергия, касаеща имота на ищеца и демонтирания от него електромер. Видно от нея, за периода 08.01.2016 г. – 27.01.2016 г. е преизчислено количеството ел.енергия, по дневна и нощна тарифа, при грешка от 77,37%, възлизащо на 1 809 кВч по дневна тарифа на стойност 234,21 лв. и 881 кВч по нощна тарифа на стойност 114,06 лв., всичко общо 2690 кВч на стойност 348,27 лв. Справката съдържа отбелязване, че начислението е извършено по действаща цена, по която операторът на разпределителната мрежа закупува от обществения доставчик електрическа енергия за покриване на технологичните си разходи и дължимите мрежови цени. На 16.06.2017 г. е издадена от ответника фактура № 1173275675 на името на ищеца за дължима сума, вследствие на установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството електрическа енергия, на стойност 348,27 лв. с ДДС. Отразено е, че детайлна информация към фактурата се съдържа в прикрепен PDF – файл. За процесната проверка на електромера и резултатите от нея, ищецът е бил уведомен от ответника с писмо изх. №  6776180-1/ 16.06.2017 г. В него се сочи, че от служители на БИМ било установено, че електромерът е манипулиран и отчита с грешка -77,37%, който % от ползваната електроенергия бил неизмерен и незаплатен. На основание чл.48 ал.1 и чл.51 ал.1 от ПИКЕЕ, следвало да бъде коригирана сметката за ел.енергия за периода 08.01.2016 г. – 27.01.2016 г., за 19 дни, като допълнително начислената дължима сума е на обща стойност 348,27 лв., представляваща 77,37%, след приспадане на 2% допустима грешка на електромера, от потреблението за периода.

За цялостното изясняване на фактическата обстановка по делото, по искане на ответника, съдът назначи и изслуша съдебно-техническа експертиза, чието заключение с допълнението му от открито съдебно заседание приема, като компетентно и безпристрастно дадено. След проверка на материалите по делото, вещото лице сочи, че процесният констативен протокол от метрологична експертиза на средство за измерване на БИМ отразява техническото състояние на средството за измерване, което е резултат от външно неправомерно въздействие върху електромера. Описаните в протокола манипулации въздействали върху точността на електромера, който не отчитал точно консумираната ел. енергия, а само 22,63% от нея, като неизмерено оставало 77,37% количество ел. енергия. В случая правилно била приложена методиката за изчисляване на неотчетеното количество ел.енергия, заложена в ПИКЕЕ, и правилно било остойностено това количество ел.енергия, съгласно чл.51 ал.1 от ПИКЕЕ. Според предоставената на вещото лице информация за товаровия профил на електромера, началният момент на неточно отчитане на процесния електромер бил 16.10.2015 г., в 1,40 ч. Електромерът попадал в групата на еднофазните електромери, като периодичността на проверките му била на 6 години – ред 25 от Заповед № А-333/29.05.2014 г. на ДАМТН /ДВ бр. 49/2014 г./. Върху електромера имало пломба държавна от метрологична проверка от 2007 г., като вторична проверка следвало да премине през 2013 г. При разпита си, вещото лице сочи, че с писмо ЕВН изискало от ДАМТН извадкова метрологична проверка на всички електромери АСЕ 2000, произведени през 2007 г. Тази проверка била положителна, с което според ЗЕ се увеличил срокът на последваща метрологична проверка с още половината от срока на проверката, т.е. с още 3 години, при което срокът на следващата метрологична проверка бил 2016 г., когато именно е процесната проверка. С това експертизата приема, че електромерът е бил в срока на последваща проверка и спазени били правилата на горецитираната заповед.

          При така установената фактическа обстановка, съдът достига до следните правни изводи по основателността на предявения иск:

Преди всичко, съдът намира предявения отрицателен установителен иск за допустим, респ. приема наличието на правен интерес у ищeца за предявяването му. За оспорената от него като недължима и незаплатена сума, ответникът е издал фактура, като в настоящото производство настоява, че е обосновано и законосъобразно начислена. А нормите на чл.31 ал.1 и 2 ОУ ЕВН ЕС и чл.59 ал.1 ОУ ЕВН ЕР предвиждат възможността за електроснабдителното, респ. електроразпределителното, предприятие да преустанови снабдяването с елнергия в случай, че клиентът забави плащане на дължимите суми. Предвид изложените съображения, съдът приема предявения иск за допустим. Разгледан по същество, той се явява основателен. Безспорно и категорично установено е по делото, че ищецът е потребител на електрическа енергия, доставяна му от ответника до имот, находящ се в гр. Х., ул. ********, ИТН 1540128, по повод на което той е в договорни отношения с ответника, като притежава клиентски номер **********. Страните не спорят още, че на 27.01.2016 г. двама служители на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД са извършили в имота проверка на електромер – еднофазен, двутарифен, статичен, тип АСЕ 2000, производител Actaris - Унгария, с идентификационен № 007442061/2007 г. Основните спорни моменти по делото са, дали процедурата по проверката и нейното удостоверяване са били извършени по регламентирания за това ред, както и налице ли са били в случая предпоставките за извършеното от ответника коригиране на сметката на ищеца за ел.енергия за процесния период с оспорената сума, на основание чл.48 ал.1 и чл.51 ал.1 от ПИКЕЕ, на което се позовава ответникът в изпратеното до ищеца уведомително писмо. След съвкупния анализ на събраните по делото доказателства, във връзка с приложимата в случая нормативна уредба, съдът достига до отрицателни отговори на тези спорни въпроси.

За начисляването на процесната сума, ответното дружество се позовава на констатирано несъответствие на електромера с техническите изисквания за правилно отчитане на използваната от потребителите ел. енергия и на правната уредба, регламентирана в чл. 98а ал.2 т. 6 и чл. 104а ал. 2 т. 5, вр. чл. 83 ал. 1 т. 6 от Закона за енергетиката, вр. чл.45 ал.1, вр. чл.51 ал.1, вр. чл.48 ал.2, вр. ал.1 т.2 б.”а” от ПИКЕЕ. В конкретния случай проверката на електромера е извършена на 27.01.2016 г., а корекцията обхваща периода 08.01.2016 г. – 27.01.2016 г., което следва влизането в сила на изменението на ЗЕ от 17.07.2012 г., както и влизането в сила на предвидените в чл. 83 ал.1 т.6 от ЗЕ правила на ДКЕВР – ПИКЕЕ, обнародвани в ДВ бр. 98/12.11.2013 г., и разписаните в тях случаи и начини за извършване на преизчисление на количеството електрическа енергия от операторите на съответните мрежи /раздел ІХ/. Същевременно процесната проверка предхожда отмяната на тези ПИКЕЕ, с изключение на чл.48 – 51, по силата на решение № 1500/06.02.2017 г. по адм. дело № 2385/2016 г. на ВАС /ДВ бр. 15 от 14.02.2017 г./. Предвид изложеното се налага изводът, че към датата на извършване на процесната проверка на средството за търговско измерване /СТИ/ на ищеца, на посочения адрес на доставка на ел. енергия - съществува законова възможност, която регламентира правото на ответното дружество да извърши едностранна корекция на количество ел. енергия. За да се позове обаче ответникът на тази правна възможност, да коригира сметките за количество пренесена електрическа енергия, той следва да установи всички факти, които са елемент от фактическия й състав, което следва да е удостоверено по надлежен начин, указан в чл. 47 /отм./ и чл. 48 от ПИКЕЕ, а именно с констативен протокол, съдържащ изрично изброени реквизити при различните хипотези на корекция. Пълно и главно доказване на тези факти ответникът не проведе в настоящото производство, въпреки указаната му доказателствена тежест.

Преди всичко, съществен пропуск в констативния протокол от проверката е обстоятелството, че като клиент е посочено име на физическо лице – С. Я. В., което видно от справка в Търговския регистър, не е представител на ищцовото дружество. Неговият съставител бе разпитан като свидетел по делото и той не помни, дали адресът е бил на физическо лице или на фирма, като в протокола като клиент записали лице на име С., чието име взели от предоставения им списък на електромери за проверка. Имотът представлявал жилищна сграда на четири етажа. Нещо повече, в протокола се сочи, че проверката касае електромер в къща, на клиент С. Я. В., с клиентски номер *********, който номер е различен от този на ищцовото дружество – **********. В този смисъл, под въпрос се поставя, дали проверяваният електромер въобще е бил ползван от ищеца, както и кой именно клиент са търсели проверяващите на место, преди да пристъпят към проверката си – С. Я. В. или представител на ищцовото дружество. Така процедурата по едностранна корекция на количество ел. енергия е била изначално опорочена със съставянето на констативния протокол за проверката.

На следващо място, нормативно изискване е, констативният протокол от проверката да се подпише от представител на оператора на съответната мрежа и от клиента или негов представител, а при отсъствие на клиента при съставянето му – протоколът се подписва от поне двама свидетели, които не са служители на оператора на мрежата – чл.47 ал.2 и 3 /отм./ от ПИКЕЕ. В случая се установи, че ищецът не е бил представляван на извършената проверка на електромера и не е подписал съставения за това протокол. Проверката е извършена от двама служители на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, в присъствието на двама свидетели, и четиримата подписали протокола. Не се установи по делото, съставеният в отсъствието на ищеца констативен протокол да му е бил изпратен от оператора на мрежата с препоръчано писмо с обратна разписка, според изискването на чл.47 ал.4 /отм./ от ПИКЕЕ и на чл.63 ал.3 от ОУ на ЕВН ЕР. Ето защо съдът приема, че процесният констативен протокол № 256835/27.01.2016 г. не отговаря на законовите изисквания за съставявето му и не е годен да удостовери фактите, отразени в него. Нормативно установените правила императивно задължават оператора на съответната мрежа, извършващ проверката, да доведе до знанието на абоната същата, в т.ч. и данни за констатираните на место несъответствия или нарушения в процесния електромер, които са дали основание за демонтирането му; като едва тогава констатациите в протокола биха го обвързали, с оглед на което и би се осъществил фактическият състав на хипотезата на чл. 47 /отм./ от ПИКЕЕ. Следователно ответникът не установи по безспорен и несъмнен начин, че са възникнали фактите, които му дават право да извърши корекция на сметка по чл.48 и сл. от ПИКЕЕ, т.е. че процесната сума му се следва, поради което предявеният иск е основателен и следва да бъде уважен.

На следващо място, според правилото на чл.48 ал.1 от ПИКЕЕ, при констатация че СТИ измерва с грешка извън допустимата, операторът на съответната мрежа изчислява количеството елнергия за период от датата на констатиране на неправилното/ неточно измерване или неизмерване до датата на монтажа на СТИ или до предходната извършена проверка на СТИ, но не по-дълъг от 90 дни. Въпреки указаната му доказателствена тежест, ответникът не ангажира достатъчно доказателства за това, поради какви причини е преизчислил доставената до имота на ищеца елнергия именно за периода – 08.01.2016 г. – 27.01.2016 г. Крайната дата на този период очевидно е датата на процесната проверка на електромера, но началната дата остава изцяло необоснована. Не се установи, същата да е датата на монтажа на СТИ или на предходната извършена проверка на СТИ. В този смисъл, неизяснено остава, защо сметката не е преизчислена с начален период, напр. възможно най-близък до проверката. От друга страна, експертизата установи, че върху електромера имало изискуемите знаци за премината метрологична проверка, като е трябвало да премине последваща проверка през 2016 г., като периодичността на проверките му била на 6 години, в случая удължена с 3 години. Според ответника, началото на периода била датата на регулярен отчет на показанията на електромера, най-близък до и попадащ в максимума от 90 дни назад, считано от датата на проверката, в която е констатирана манипулацията. Но според нормата на чл.44 ал.2 /отм./ от ПИКЕЕ, отчитането на СТИ не се счита за техническа проверка по реда на тези правила, за да може това отчитане да послужи като начална дата по чл.48 ал.1 от ПИКЕЕ. Това кореспондира със задължението за поддържането в изправност на СТИ, което не е в тежест на ищеца. По делото се установи точният начален момент на неточно отчитане на процесния по-съвременен дигитален модел електромер – 16.10.2015 г., в 1,40 ч. Така налице е неизпълнение на ответните задължения по поддържането в изправност на СТИ за съществен период от повече от 3 месеца. В този смисъл, ответникът не може да черпи права от бездействието по поддръжката на СТИ в изправност, в т.ч. и на достъпа до вътрешността му, и да възлага неблагоприятните последици от това на ищеца като потребител на електрическа енергия. Така изцяло необосновано и недоказано остана ответното възражение, че правилно и законосъобразно било извършено процесното преизчисление за период от именно 19 дни.

 На следващо място, не се доказа по категоричен начин, че неточното измерване от процесния електромер възлиза именно на претендираните от ответника -77,37%; доколкото в констативния протокол от проверката на место се сочат -76,08%, в протокола от проверката на БИМ – от -76,27% до -77,75% /при кратковременно включване с отчитане на импулсите на изхода за проверка, при различни стойности/ и -76% /при продължително включване на показващото устройство с негово отчитане/. Не на последно място, ответникът не доказа претендираната сума и по размер, респ. не доказа дали начислението е извършено по действаща цена, по която операторът на разпределителната мрежа закупува от обществения доставчик електрическа енергия за покриване на технологичните си разходи и дължимите мрежови цени; както декларативно се сочи в справка за коригиране на сметката. 

В допълнение на горното следва да се посочи, че задължителната практика ВКС, постановена по реда на чл. 290 ГПК, застъпва разбирането, че коригирането на сметките за вече доставена електрическа енергия само въз основа на обективния факт на констатирано неточно отчитане на доставяната енергия, противоречи на регламентирания в чл. 82 от ЗЗД виновен характер на договорната отговорност. Приема се, че щом не е доказано виновно поведение на потребителя, препятствало правилното отчитане, въпреки положена грижа от лицензианта чрез монтиране и поддържане в изправност на средства за търговско измерване и назначаване на квалифициран персонал за контрол и отчитане на измервателните средства, то едностранната корекция е недопустима. Но дори и такова да се установи безспорно, размерът на неотчетената, а дори и изцяло отклонената от отчитане енергия, подлежи на доказване като фактическо реално потребление, каквото доказване в настоящото производство ответникът не проведе. В тежест на ответното дружество бе, да установи сочената от него неправомерна манипулация от ищеца като негов абонат, момента на осъществяването й и периода на погрешното измерване, както и реално консумирана енергия, за да ангажира отговорността на потребителя. Ответникът основава твърденията си за дължимост на процесната сума и за нейния размер – на представените по делото констативен протокол за техническа проверка и подмяна на СТИ и констативен протокол от метрологична експертиза на СТИ на БИМ-ГД „МИУ”-РО Бургас. Както се посочи, от същите се установява, че процесният електромер не съответства на метрологичните и техническите изисквания. Това обаче само по себе си не е достатъчно, да се направи категоричен извод, че така констатираната намеса в измервателния уред е извършена именно от ищеца, в нарушение на въведените в чл.53 т.3 от ОУ ЕВН ЕР забрани за потребителите, да въздействат неправомерно върху СТИ.

Предвид изложените съображения, съдът приема, че предявеният иск е основателен, т.к. ответникът, чиято е доказателствената тежест, не установи по несъмнен и категоричен начин, че процесната изчислена в следствие на корекция сума му е дължима от ищеца. Ето защо искът следва да се уважи изцяло, като се приеме за установено по отношение на ответника, че ищецът не му дължи сумата от 348,27 лв., представлява коригирана стойност на електрическата енергия в размер на 2 690 kWh, доставена до имот на ищеца, находящ се в гр. Х., ул.********, ИТН 1540128, за периода 08.01.2016 г. – 27.01.2016 г., по фактура № 1173275675/16.06.2017 г., с клиентски номер **********.

Предвид изцяло уважения иск и на основание чл.78 ал.1, вр. чл.80 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден, да заплати на ищеца деловодни разноски в общ размер на 350 лв., от които 50 лв. за държавна такса и 300 лв. за адвокатско възнаграждение.

             Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И:

 

 

 

 ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Греен лане“ ЕООД с ЕИК 203863067, със седалище и адрес на управление в гр. Хасково, ул. „Лом“ № 5, представлявано от управителя Таня Стоянова Якова с ЕГН **********; НЕ ДЪЛЖИ на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, с ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, представлявано от Робърт Дик и Жанет Петкова Стойчева; сумата от 348,27 лв., представлява коригирана стойност на електрическата енергия в размер на 2 690 kWh, доставена до имот на ищеца, находящ се в гр. Хасково, ул. «Лом» № 5, ИТН 1540128, за периода 08.01.2016 г. – 27.01.2016 г., по фактура № 1173275675/16.06.2017 г., с клиентски номер **********.

          ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД с ЕИК 123526430 ДА ЗАПЛАТИ наГреен лане“ ЕООД с ЕИК 203863067 СУМАТА от общо 350 лв., представляваща деловодни разноски.

           Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Хасково в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

 

 

СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.