Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                                                                                                     

  613 / 19.10.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На шестнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                    Членове :  

                                                                    Съдебни заседатели:      

Секретар Ваня Кирева

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Гражданско дело номер 1495 по описа за 2017 година, взе предвид следното:

 

Предявен е от М.Д.Б. с ЕГН ********** ***; против „АБ” АД, с ЕИК 836014515, със седалище и адрес на управление в гр. Хасково, бул. „Съединение” № 38, представлявано от Трифон Бонев Трифонов и Тенчо Пасков Пасков; иск с правно основание чл.128 т.2 от КТ.

          Ищецът твърди, че на 01.11.2015 г., на основание чл.67 ал.1 т.1 от КТ, сключил с ответника трудов договор за длъжността „надзирател“ с основно месечно възнаграждение от 380 лв. Този договор бил прекратен със заповед № 22/29.02.2016 г. За работата си при ответника през периода 01.11.2015 г. – 31.01.2016 г. ищецът имал неизплатено трудово възнаграждение в общ размер от 797,46 лв., което се установявало и от издадена му справка за начислени и изплатени трудови възнаграждения и остатък за получаване с изх. № 20590/ 24.08.2016 г. Предвид изложеното, ищецът иска, съдът да постанови решение, с което да осъди ответника, да му заплати посочената сума със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане и направените по делото разноски. Ищецът се представлява от пълномощник в открито с.з., който поддържа предявения иск и иска постановяването на неприсъствено решение, като се уважи изцяло искът, като основателен и доказан.

Ответникът, редовно призован при условията на чл.50 ал.2 и 4, вр. ал.1 от ГПК, не депозира отговор на исковата молба в срока по чл.131 ал.1 от ГПК; в открито с.з. не изпраща свой процесуален представител.

Предвид изложеното процесуално поведение и становищата на страните в настоящия процес, съдът намира че в случая са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, предвид следните съображения:

Ответникът не представи в срок отговор на исковата молба и не изпрати свой представител в първото и единствено открито съдебно заседание по делото, нито изпрати свой пълномощник, не направи и искане за разглеждането на делото в негово отсъствие. В открито с.з. ищецът, чрез пълномощника си, направи искане за постановяване на неприсъствено решение по реда на чл.238 ал.1 от ГПК. Ето защо, налице са положителните процесуални предпоставки за постановяване на неприсъствено решение. Налице са и общите законово установени предпоставки за постановяване на такова решение по чл.239 ал.1 от ГПК, а именно -  на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание; искът вероятно е основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства. Предвид изложеното, следва да се постанови неприсъствено решение, с което предявеният иск и ищцовата претенция за присъждане на деловодни разноски - се уважат изцяло, без решението да се мотивира по същество.

          Ответникът следва да бъде осъден да заплати по сметка на Районен съд – Хасково – държавна такса по предявения иск в размер на 50 лева /чл.78 ал.6 от ГПК/; както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събирането й – и държавна такса в размер на 5 лева.

Мотивиран така и на основание чл.239 ал.2, вр. ал.1 от ГПК, съдът

 

 

 

Р Е Ш И:

 

            ОСЪЖДА „АБ” АД, с ЕИК 836014515, със седалище и адрес на управление в гр. Хасково, бул. „Съединение” № 38, представлявано от Трифон Бонев Трифонов и Тенчо Пасков Пасков; ДА ЗАПЛАТИ на М.Д.Б. с ЕГН ********** ***; сумата от 797,46 лева, представляваща неизплатено му трудово възнаграждение през периода 01.11.2015 г. – 31.01.2016 г.; ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска 23.06.2017 г. до окончателното изплащане; както и 200 лева деловодни разноски.

ОСЪЖДА „АБ” АД, с ЕИК 836014515, със седалище и адрес на управление в гр. Хасково, бул. „Съединение” № 38, представлявано от Трифон Бонев Трифонов и Тенчо Пасков Пасков; ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд – Хасково – държавна такса по предявения иск в размер на 50 лева, както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събирането й – и държавна такса в размер на 5 лева.

Решението не подлежи на обжалване.

ДА СЕ ИЗПРАТЯТ преписи от решението на страните.

ДА СЕ УКАЖАТ на ответника възможностите по чл.240 ал.1 от ГПК.

 

 

СЪДИЯ:/п/не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.