Р Е Ш Е Н И Е № 634

25.10.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Хасковски Районен съд четвърти граждански                                           състав

на седемнадесети октомври      две хиляди и седемнадесета                               година в публичното заседание в следния състав:

 

 

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

                                                           

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№1491 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание иск чл.422 от ГПК във вр. с чл.124 от ГПК и във вр.с чл.286, ал.1 от ТЗ – за установяване заплащане на дължими суми по договор. Ответникът бил сключил с БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД договор за потребителски заем на 17.11.2014г., като ищецът отпуснал паричен заем от 806,65 лева. Сумата била изплатена по уговорения начин и така ищецът изпълнил задължението си. Ответникът удостоверил с подписа си, че получил сумата. Уговорили сумата да бъде върната на 22 месечни вноски, всяка по 45,39 лева, които вноски съставлявали изплащане на главницата, ведно с оскъпяване съгласно годишен процент на разходите – 25,73%, и годишен лихвен процент – 23,27%. Ответникът преустановил плащането на 20.04.2016г., към която дата станал изискуем целият размер, при погасени 15 вноски. На основание чл.3 от договора при просрочие две или повече вноски, считано от датата на втората падежна пропусната вноска. Следвало да се изплати остатък от 303,95 лева, представляващ оставащите 7 погасителни вноски към 20.04.2016г. Кредиторът изпратил покана за доброволно изпълнение, в която изрично обявил вземането за изискуемо и поканил ответникът да го погаси. Поканата била изпратена на адреса, деклариран в договора, а съгласно чл.7 всички изявление така следвало да бъдат считани за узнати. Ответникът дължал и обезщетение за забава от 26,41 лева от 20.04.2016г. до 11.03.2017г., както и възнаградителна лихва от 12,62 лева. Предявили претенцията по реда на заповедното производство, като било образувано дело №677/2017г. на ХРС и имало издадена заповед по чл.410 от ГПК. Длъжникът възразил и за ищеца съществувала правна възможност да предяви настоящата претенция. Искат да се признае за установено, че ответникът има задължение към ищеца в общ размер на 303,36 лева, от които 291,33 лева – главница, 12,62 лева, представляваща възнаградителна лихва, и 26,41 лева – законна лихва за забава за периода от 20.04.2016г. до 11.03.2017г., както и да им се присъдят направените разноски в заповедното производство – 25 лева д.т. и 50 лева юрк.възнаграждение, както и в исковото производство 125 лева д.т. и 100 лева юрк възнаграждение.

         Ответникът не взема становище по предявените искове в срока по чл.131 от ГПК. Не се явява в с.з., не прави искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

            При така установеното и като има предвид, че ищецът прави искане съдът да се произнесе с неприсъствено решение, съдът направи следните правни изводи:

            При наличие съответните вече посочени предпоставки – ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се явява в първото заседание по делото, както и в другото проведено заседание, не е направил искане за разглеждане в негово отсъствие, както и при наличие на направеното от ищеца искане съдът да се произнесе с неприсъствено решение, съдът не  мотивира решението си по същество.

Налице са предпоставките по чл.239, ал.1 от ГПК – на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в с.з., както и искът е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства.

            Ответникът следва да понесе тежестта на разноските в настоящото производство.

            Поради изложеното и на основание чл.239, ал.1 във вр. с чл.238, ал.1 от ГПК, съдът

Р Е Ш И :

ПРИЕМА за установено, че В.Д.К., ЕГН **********,***, дължи на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК 130697606-гр.София, ж.к.Младост 4, Бизнес парк София сграда 14, сумата от 291,33 лева, представляваща главница по договор за потребителски заем CREX- 11016580 от 17.11.2014г., 12,62 лева, представляваща възнаградителна лихва от 20.03.2016г. до 20.09.2016г., и 26,41 лева, представляваща мораторна лихва от 20.04.2016г. до 11.03.2017г., ведно със законната лихва върху главницата от 21.03.2017 г. до изплащане на вземането, за което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение от 24.03.2017г. по ч.гр.д.№677/2017г. на Хасковски Районен съд.

ОСЪЖДА В.Д.К., ЕГН **********,***, да заплати на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК 130697606-гр.София, ж.к.Младост 4, Бизнес парк София сграда 14, направените разноски в заповедното производство – 75 лева, както и в исковото производство – 125 лева за държавна такса и възнаграждение за юрисконсулт – 100 лева.

Решението не подлежи на обжалване.         

 

 

 

            Съдия:/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар:Д.С.