Р Е Ш Е Н И Е № 607

18.10.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Хасковски Районен съд   четвърти граждански                                               състав

на десети октомври                                                         две хиляди и седемнадесета  година в публичното заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                                                           

 

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№1445 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание иск чл.124 от ГПК – отрицателен установителен за недължимост на сума от ищеца към ответното дружество.

Твърди се, че от ищеца, че бил потребител на елекроенергия за битов обект, находящ се в с.Долно Брястово, ИТН *****. На 13.01.2017г. ответникът издал фактура №1165109337 за сума от 1159,49. Фактурата била издадена след установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството ел.енелгия за елекромер №000627969 за отчетен период от 18.09.2015г. до 08.12.2015г.. Поради това допълнително се начислила към месечното потребление. Ищецът придобил собствеността на имота на 09.06.2008г. по силата на н.а. №116, рег.№6730, д.№472/2008г. на Нотариус В.. Дълги години работил и живял в чужбина, като не му оставало свободно време да прехвърли партидата на свое име, поради което и тя се водела още на бащата на праводателката на ищеца. Независимо от това самият ищец като собственик бил клиент на ответното дружество и бил в договорни отношения с ответника, като редовно заплащал задълженията си за потребена и изразходвана ел.енергия. Ответникът начислил процесната сума, но ищецът считал, че не я дължал, тъй като се касаело за неотчетена елергия за минал период и фактурата била издадена без основание. Съгласно чл.120 от ЗЕ средствата за търговско измерване били собственост на ответника, т.е. напълно неосноветелно се искало допълнителното заплащане. Сумата била начислена поради неполагане на достатъчно грижи от страна на ответника за състоянието на собствен на ответника уред. Едностранната корекция на сметки на основание ОУ била неприложима, тъй като корекционната процедура се считала за неравноправна клауза по смисъла на чл.143, т.6 и т.18 от ЗЗП. Освен това гражданската отговорност за вреди предполагала безусловно наличие на противоправно и виновно поведение на неизправната страна, което понастоящем не било налице. Иска да се признае за установено, че ищецът не дължи на ответника сумата 1159,49 лева – главница, представляваща допълнително начислена ел.енерегия в размзер на 8661 квтч за периода от 18.09.2015г. до 08.12.2015г. за клиентски номер 1000912025 с ИТН *****, както и да бъдат заплатени направените разноски.

         Ответникът счита предявеният иск за допустим, но неоснователен. Оспорва иска по основание и размер. Процесната сума била начислена правомерно на основание чл.98а, ал.2, т.6 и чл.104а, ал.2, т.5 от ЗЕ във вр. с чл.83, ал.1, т.6 от ЗЕ във вр. с чл.45, ал.1 от Правила за измерване на количеството електрическа енергия във вр. с чл.51, ал.1 от ПИКЕЕ. Коригираните количества били изчислени при спазване на методика по чл.48, ал.1, т.1, б.А от ПИКЕЕ. Ответникът бил краен снабдител и продавал ел.енергия при публично известни условия. Излагат се подробни фактически и правни основания за извършената едностранна корекция на сметка. На 09.12.2015г. на основание чл.44, ал.1 от ПИКЕЕ служители на ответника посетили жилищната сграда и извършили проверка на електромер №00000627969, монтиран да измерва доставената на ищеца ел.енергия. Проверката била в присъствието на ищеца. С еталонен уред било установено грешка – 90,47%. Електромерът бил демонтиран и предаден за проверка. Всички действия били закрепени и в констативен протокол и електромерът бил предаден за експертиза в БИМ по реда на гл.V от ЗИзмерванията. Заключенията на експертизата били посочени в КП№77/13.01.2017г.  – установено било осъществяван достъп, а вследствие манипулация се отчитала по-малко консумирана електроенергия – 89,48%. Корекцията била извършена по реда на гл.ІХ от ПИКЕЕ. Така била налична изрична законова разпоредба да се коригират сметките за изминал период от време, детайлно уредена в ЗЕ и ПИКЕЕ. На основание чл.83, ал.1, т.6 от ЗЕ съществувало законово основание за преизчисляване на сметката, като не било във връзка с виновно поведение на ищеца. Констативният протокол бил съставен при спазване на разпоредбите на ПИКЕЕ и притежавал всички законоустановени реквизити. Нямало регламентация за срок, в който БИМ да извърши експертизата. На база на експертизата е издадена фактурата, както и уведомен ищеца. Размерът на начислената сума бил определен при спазване на нормативната уредба. Периодът от време не надвишавал определения в чл.48, ал.1 от ПИКЕЕ период от 90 дни. Фактът кой е конкретен извършител на намесата бил ирелевантен за спора. Сочат  практика на ВКС по реда на чл.290, ал.1 от ГПК. Ответникът счита иска за неоснователен, като иска съдът да го отхвърли. Искат да се заплатят направените разноски за юрк възнаграждение.

            Съдът, като прецени събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната общност, приема за установено от фактическа страна следното:

От представения по делото Констативен протокол №237082/09.12.2015г. се установява, че на същата дата длъжностни лица на ответното дружество при извършване на техническа проверка на електромер, монтиран на обект на ищеца, находящ се в с.Долно Брястово, обл.Хасково, са демонтирали електромер с фабричен №000627969. При проверката било констатирано, че при измерване с еталолен уред е отчетена грешка. Проверката била извършена в присъствието на ищеца. За същия електромер е заявена метрологична експертиза  и с Констативен протокол от експертиза, извършена на 21.10.2016г. са установени резултати – осъществяван достъп до вътрешността на електромера – изменение по шунта, чрез наслояване на тинол, водещо до промяна на метрологичните характеристики на електромера, наличе на лепило между горен капак и основа на електромера. Отчетената грешка при различни зададени стойности на тока е от – 89,25%  до – 90,00 % . Изготвена е справка за коригиране на сметката на електроенергия на абоната за процесния период, като е отчетена дневна и нощна тарифа. До ищеца е изпратено писмо относно частично неизмерване на ел.енергия. При тези стойности е коригирана сметка за период от 18.09.2015г. до 08.12.2015г., като е начислена допълнителна стойност от 1159,49 лева. Съставена е фактура за коригирана сметка от 13.01.2017г.

По делото е назначена експертиза, по която вещото лице е изготвил заключение, възприето от съда като компетенто и безпристрастно изготвено. В КП на експертизата на БИМ е отразено техническото състояние и установеното външно неправомерно въздействие върху електромера. Вследствие подробно описаните манипулации е въздействано върху електромера като същият не отчита действително консумираната ел.енергия. Тези манипулации водели до частично измерване на доставената ел.енергия – в случая 10,52 % от нея били отчитани. Електромерът не отчитал 89,48% от доставената електроенергия. Правилно била приложена методиката за изчисляване на неизмереното количество енергия, както и правилно било остойностено.

Като свидетел по делото е разпитан К.И.К. – съставител на протокола, като представител на ответното дружество. Отишли с негов колега на адреса, като това се случило по списък, подаден от работодателя им. Намерили собственика и пред него извършили проверката, като било отчетено несъотвествие с 90%. Свалили електромера, сложили на негово място нов. 

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

Безспорно установено е, че ищецът е потребител на продаваната от ответното дружество електроенергия и между тях съществува облигационно отношение. Спорно по делото е обстоятелството дали са били налице предпоставките за едностранно извършената корекция на стойността на потребената електроенергия за процесния период и дали извършената корекция е законосъобразна.

Начислената служебно електрическа енергия е за периода от 18.09.2015г. до 08.12.2015г., в който период са били в сила ОУ на ЕВН ЕР, одобрени от ДКЕВР на 10.05.2008г. и публикувани в пресата. Съгласно чл.98а от ЗЕ публикуваните общи условия влизат в сила за потребителите, които купуват електрическа енергия от крайния снабдител, без изрично писмено приемане. При извършване на проверката и съставянето на констативен протокол от служителите на дружеството са действали нормите на одобрените от ДКЕВР Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, обнародвани в ДВ бр.98/12.11.2013г. Така корекцията на сметката на ищеца за потребена, но неотчетена и незаплатена електрическа енергия е извършена по реда и при условията на одобрените от ДКЕВР и обнародвани в ДВ бр.98/12.11.2013г. ПИКЕЕ.

Но основно следва да се има предвид, че отношенията между страните произтичат от договорна правна връзка, поради което и тези отношения следва да се уредят от правилата за изпълнение и неизпълнение на договорните права и задължения. С извършването на корекция на потребяваното количество електрическа енергия и нейното остойностяване ответното дружество създава задължение за ищеца – потребител, да плати паричната равностойност на количеството електрическа енергия, погрешно измерено от неизправния електромер за един минал период от време. В този смисъл и съгласно разпоредбите на чл.81 и 82 от ЗЗД договорната отговорност на длъжника следва да има виновен характер. В настоящото производство обаче ответното дружество не доказа, че е налице виновно действие или бездействие от страна на ищеца – потребител, което да обоснове възникването в негова тежест на задължение за плащане на грешно измерената електрическа енергия.  Следва да се има предвид, че чл.104 – 107 от Закона за енергетиката не въвеждат изключения от принципа за виновния характер на неизпълнението при договорните задължения, а спорните отношения по неизпълнението се уреждат съгласно общите разпоредби на ЗЗД / от чл.79 до 82/. В ПИКЕЕ са уредени условията и редът за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, но не и възникването на отговорност за крайния потребител на електрическата енергия. Така процедура по чл.48 от ПИКЕЕ може да бъде разглеждана като противоречаща на чл.82 от ЗЗД. Извършената проверка от служители на ответното дружество и съставянето на констативния протокол, представляващ частен свидетелстващ документ, доказват технически действия, но не и задължение за плащане на електрическата енергия от потребителя, възникнало от виновно поведение на ищеца. Още повече, че при възникване на отговорност за крайния потребител и коригиране на неговата сметка е предвидено в чл.53 и 54 от ОУ на ЕВН ЕР наличие на „неправомерно въздействие” върху СТИ. В хода на производството ответникът не ангажира доказателства за въздействие, извършено от ищеца – потребител. Действително протоколът по чл.47 от ПИКЕЕ е надлежно съставен, но с оглед вече посоченото съдът приема, че документът касае само извънсъдебните отношения между страните - удостоверяване на състоянието и показанията на СТИ към момента на проверката. Нито протоколът, нито експертизата по делото или констативният протокол от експертизата на средството за измерване, доказват виновно неизпълнение на договорни задължения или увреждащи действия от страна на ищеца – потребител,

С оглед посоченото искът е доказан и основателен, поради което и ответникът дължи направените от ищеца разноски в настоящото производство – 350 лева за адвокатска защита, 50 лева за д.т.

Мотивиран така, съдът

Р  Е  Ш  И  :

ПРИЕМА за установено по отношение на ЕАД „ЕВН БЪЛГАРИЯ Електроснабдяване” – гр.Пловдив, ЕИК 123526430, че М.С.Д., ЕГН **********,***, НЕ ДЪЛЖИ на ЕАД „ЕВН БЪЛГАРИЯ Електроснабдяване” – гр.Пловдив, сумата от 1159,49 лева, представляваща коригирана сметка за ел.енергия за минал период, считано от 18.09.2015г. до 08.12.2015г. за клиентски №1000912025.

ОСЪЖДА ЕАД „ЕВН БЪЛГАРИЯ Електроснабдяване” – гр.Пловдив, ЕИК 123526430, да заплати на М.С.Д., ЕГН **********,***, направените по делото разноски в размер на 350 лева за адвокатска защита, 50 лева за д.т.

Решението може да бъде обжалвано пред Хасковски Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението за неговото обявяване.

 

Съдия:/п/ не се чете.

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар: Д.С.