Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

580 /10.10.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на двадесет и пети септември две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                               Председател: Петър Вунов      

 

секретар: Щиляна Манахилова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 1442 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            ******************************************************************************

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключения на 07.09.2006 г. в с. Минерални бани, общ. Минерални бани, обл. Хасково граждански брак между Н.М.И., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес:*** - адв. Антон Попов, и Х.М.И., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес:*** - адв. Таня Ванкова, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.

ПРИЕМА, че вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брака има съпругът Х.М.И., ЕГН **********.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху родените от брака деца С. Х.И., ЕГН ********** и М.Х.И., ЕГН ********** на майката Н.М.И., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на родените от брака деца С.Х.И., ЕГН ********** и М.Х.И., ЕГН ********** при майката Н.М.И., ЕГН ********** ***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата Х.М.И., ЕГН ********** ***, с родените от брака деца С.Х.И., ЕГН ********** и М.Х.И., ЕГН **********, както следва: бащата има право да ги вижда и да ги взима при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09,00 ч. в събота до 19.00 ч. в неделя, с преспиване, половината от зимната и от пролетната ученически ваканции, един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката Н.М.И., ЕГН **********, всяка година по време на религиозните празници Рамазан байрям и Курбан байрям - от 9.00 ч. на първия ден до 11.00 ч. на втория ден, с преспиване, всяка година на рождените дни на децата /21.01 – на С. и 28.11 - на М./ - от 10.00 ч. до 14.00 ч., както и всяка четна година на Новогодишните празници – от 30 декември до 1 януари на следващата година от 10,00 ч. до 18.00 ч., с две преспивания, със задължение да връща децата на майката след изтичане на определеното време.

ОСЪЖДА Х.М.И., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес:*** - адв. Таня Ванкова, да заплаща на децата С. Х.И., ЕГН ********** и М.Х.И., ЕГН **********, чрез Н.М.И., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес:*** - адв. Антон Попов, като тяхна майка и законен представител, месечна издръжка в размер на 160,00 лв. за детето С. Х.И., ЕГН ********** и 140,00 лв. за детето М.Х.И. ЕГН **********, считано от датата на подаване на исковата молба - 20.06.2017 г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното й изплащане, като исковете в останалата част - до пълния предявен размер от по 250,00 лв. за всяко едно от децата ОТХВЪРЛЯ.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с. Минерални бани, обл. Хасково, ул. *******" № **, на Х.М.И., ЕГН **********.

ПОСТАНОВЯВА промяна във фамилното име на Н.М.И., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес:*** - адв. Антон Попов, която след прекратяване на брака ще носи предбрачното си фамилно име – М..

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта относно присъдената издръжка.

ОСЪЖДА Х.М.И., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес:*** - адв. Таня Ванкова, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 482,00 лв., представляваща дължими държавни такси по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                                             СЪДИЯ:/п/ не се чете.

 

     /Петър Вунов/

Вярно с оригинала!

Секретар: Ц.С.