Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е № 646

        гр. Хасково, 27.10.2017 год.

 

В   И М Е Т О    Н А   Н А Р О Д А

 

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на пети октомври

през две хиляди и седемнадесета година в състав :

 

                

                                                

                                                       СЪДИЯ : ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА       

                                      

                                                                            

Секретар: Елена Стефанова    

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията гр.д.№ 1401 по описа за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

                     

Предявен е иск от З.Р.М., действащ като Едноличен търговец с фирма „Марчела-90-Златко Марчев“ –гр.Хасково против „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК.

В исковата молба се твърди, че ищецът бил потребител на електрическа енергия с клиентски №1000924254, доставяна от ответника в експлоатиран от ищеца обект – сграда за производствени нужди в гр.Хасково, **********. На 08.06.2017г. ищецът получил по електронната поща Писмо, изх. № 3915373-1/05.06.2017г. от ответника, с което последният го уведомил, че на основание чл.48, ал.1 и чл.51, ал.1от Правилата за измерване на количествата електрическа енергия за краен снабдител и доставчик от последна инстанция бил извършил корекция на сметката му, като начислил допълнително сумата 3150.68 лева за установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството електроенергия за периода от 04.09.2015г. до 03.12.2015г., за 90 дни. Към писмото било приложено копие на Констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване № 197/06.04.2017г., Фактура № 1172913622/05.06.2017г. за сумата 3150.68 лева с включен ДДС и Справка за коригиране на сметката за електроенергия от 18.05.2017г. От тези документи ищецът разбрал, че на 03.12.2015г. от служители на «Електроразпределение Юг» ЕАД бил демонтиран и предаден за експертизна проверка в БИМ електромер с фабричен № 03327833 от измервателна точка /ИТН/ 1559243 в гр.Хасково, бул.»Васил Левски» № 2 на клиент с клиентски номер 1000924254. Констатирано било от служители на БИМ, че електромерът е манипулиран и отчита с грешка минус 70 %, за което бил издаден Констативен протокол № 197/06.04.2017г. от БИМ. Вследствие на това, същият процент ползвана електроенергия бил неизмерен, съответно незаплатен. Към датата на подаване на исковата молба ищецът не бил заплатил така начислената му сума, което обосновавало правния му интерес от предявяване на иска. Основанията му за това са следните: Констативен протокол № 249532/03.12.2015г. бил съставен в отсъствието на ищеца. Клиент на измервателната система бил ЕТ «Марчела-90-Златко Марчев» и единствено физическото лице З.Р.М. притежавал представителните права на клиент. В протокола било записано, че на проверката присъства Д.Д. – представител. Този човек нямал качеството на «представител на клиента» по смисъла на чл.47, ал.2 от ПИКЕЕ /обн. ДВ, бр.98 от 12.11.2013г./, които са действали към момента на проверката. Той нямал нито пълномощнически права, нито е бил в трудовоправни отношения с едноличния търговец. Това обстоятелство следвало да бъде отчетено и протоколът да бъде съставен като при отсъствие на клиента по реда на чл.47, ал.3 от ПИКЕЕ и да се подпише от поне двама свидетели, които не са служители на ответника. В настоящия случай протоколът бил подписан само от Д.Д. – неизвестно за ищеца лице. Този протокол не бил връчен на ищеца с препоръчано писмо по пощата, както предвиждал действащият тогава текст на чл.47, ал.4 от ПИКЕЕ. От изложеното следвало, че протоколът не е бил съставен при условията и по реда на чл.48, ал.1 от ПИКЕЕ, което означавало, че той не е официален удостоверителен документ, обвързващ съда с материална доказателствена сила за посочените в него факти, а е частен свидетелстващ документ. Съответно съдържанието на протокола, ако е подписан само от едната страна по договора, не обвързвал другата, защото не съдържал нейно извънсъдебно признание на спорните факти.  Посочва се още в исковата молба, че в Констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване № 249532/03.12.2015г. било записано, че електромерно табло Г.Р.Т. е непломбирано, незаключено, комутация/захранващи вериги - необезопасени, електромер пломбиран. Служителите на ответника обаче некоректно не били описали, че таблото се намира в специално изградено помещение «трафопост», което било заключено със специален ключ, който се съхранявал от тях. Те единствено имали достъп в помещението при отчитане показанията на електромера.  Към момента на проверката отчитането на електромерите се извършвало ежемесечно чрез посещение на място от служител на ответника. Необяснимо било как служителят на «ЕВН Електроразпределение» не бил забелязал описаните в протокола неизправности през целия тримесечен корекционен период. Нещо повече, в този случай било налице неизпълнение на задълженията на ответника в процесното облигационно правоотношение, тъй като особеният ред при търговията с електрическа енергия определял, че именно лицензиантът е длъжен да осигурява надлежно, качествено и непрекъснато снабдяване на потребителите, както и измерване и отчитане на електрическата енергия чрез квалифициран персонал за контрол и отчитане на измервателните средства /чл.69, чл.116, чл.120 ЗЕ, чл.122 от  Наредба № 3/21.03.2013г. за лицензиране на дейностите в енергетиката/. При осъществяване на тези дейности доставчикът на електрическа енергия трябвало да полага дължимата грижа на добрия търговец, за да гарантира качество и надлежен отчет на подадената електрическа енергия. Съгласно чл.120, ал.1 от ЗЕ, средството за техническо измерване е собственост на електроразпределителното дружество, поради което то има задължения да осигури правилното и коректно функциониране, да констатира своевременно грешката в измерването или неизмерването. Ответникът начислил процесната сума за неизмерена или неправилно измерена електроенергия, черпейки права от собственото си виновно поведение. От констативния протокол било видно, че при проверката е установено несъответствие на електромера на метрологичните и техническите изисквания. Осъществяван бил достъп до вътрешността на електромера. В измервателната верига било монтирано допълнително устроийство с фоторезистор и реле за време, непринадлежащо към схемата на електромера.  Същевременно в т.4.1 в раздела: Наличие на пломби против неправомерен достъп до вътрешната конструкция на електромера било записано: 1. Отдясно – фирмен знак пломба № Elster/2011; 2. Отляво- фирмен знак пломба № Elster/2011;, т.е. не било установено нарушение на пломбите. Отделно от това в протокола за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване № 249532/03.12.2015г.  било констатирано в раздел «Обезопасеност, защитеност и техническо състояние», че СТИ е пломбиран, т.е., че пломбите не са разрушени. Целостта на пломбите изключвала каквато и да е отговорност на ищеца за евентуално неизпълнение на договорните задължения по чл.8, т.5 от ОУ на «ЕВН Електроразпределение». От изложеното следвал извода, че ответникът неоснователно бил приложил коригиращата процедура по чл.48, ал.1 и чл.51, ал.1 от ПИКЕЕ на сметката на ищеца и незаконосъобразно  начислил допълнително към нея сумата 3150.68 лева. Предвид изложеното, моли съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника, че ищецът не дължи на ответника сумата от 3150.68 лева по Фактура №1172913622/05.06.2017г., представляваща коригирана сметка за ел.енергия за периода от 04.09.2015г. до 03.12.2015г. за ИТН 1559243 в гр.Хасково, бул.»ВасилЛевски» № 2А. Претендира разноски.

В срока по чл.131 от ГПК ответникът подава отговор, в който оспорва така предявения иск, като намира същия за неоснователен. Счита, че сумата е начислена правомерно, като твърди, че приложими в случая са чл.83, ал.1, т.6 от Закона за енергетиката във вр. с чл.45, ал.1от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия /обн. ДВ бр.98 от 12.11.2013г./, вр. с чл.51, ал.1 и чл.48, ал.1 от същите правила. Претендира присъждане на разноски. В съдебно заседание се поддържа подадения отговор на исковата молба.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

Не е спорно по делото, че ищецът е клиент на ответното дружество – като потребител на електроенергия, доставяна му до имот, находящ се в гр.Хасково, **********, с клиентски номер 1000924254, ИТН 1559243. На 03.12.2015г. двама служители на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, в присъствието на свидетел, са извършили проверка в обект на ищеца, за което са съставили Констативен протокол № 249532 от същата дата за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване. В него се сочи, че проверката касае състоянието на измервателната система на процесния обект и е извършена на основание чл.42-44 от ПИКЕЕ. Протоколът съдържа данните от техническата проверка на електромер с фабр. № 03327833. Относно обезопасеност, защитеност и техническо състояние се сочи за място на монтаж – електромерно табло, непломбирано, незаключено. Посочено е още в протокола, че електромерът е бил демонтиран, поставен в безшевна торба, пломбирана с пломба № 377079 за предаване за експертиза; пломбирането след проверката на капачката на електромера и ел.таблото с пломба № 79 EVN 57/15. Протоколът е подписан от извършилите проверката служители и от присъствалия свидетел – Д.Д..

Като писмено доказателство по делото се представи и прие Констативен протокол от метрологична експертиза на средство за измерване № 197/06.04.2017г. на БИМ-ГД „МИУ”-РО Пловдив. Същият касае експертизата на процесния демонтиран от обекта на ищеца електромер – статичен трифазен, двутарифен, електромер, тип АS 1440; производител „Elster“, 2011г., с идентификационен № 03327833, извършена на 06.04.2017г. В протокола се сочи като резултат от проверката – отсъствие на механични дефекти на кутията, на клемите, на клемния блок на електромера. Наличие на необходимите обозначения на табелката на електромера, наличие на пломби против неправомерен достъп до вътрешната конструкция на електромера, поставен отдясно – фирмен знак пломба № Elster/2011 и отляво – фирмен знак пломба № Elster/2011. Отразени са подробно техническите резултати от извършените проверки и изпитвания. Относно техническото състояние на частите и механизмите, защитени от нерегламентиран достъп, е отразено, че е осъществяван достъп до вътрешността на електромера. В измервателната верига на електромера е монтирано допълнително устройство с фоторезистор и реле за време /непринадлежащо към схемата на електромера/. В резултат на тази манипулация при понижена интензивност на светлината електромерът отчита по-малко от консумираната електроенергия. Електромерът не съответства на метрологичните и техническите изисквания. Към този констативен протокол е представената по делото Справка за коригиране на сметката за електроенергия, касаеща процесния обект на ищеца и демонтирания от него електромер. Видно от нея, за периода 04.09.2015г. – 03.12.2015г. е преизчислено количеството ел.енергия, по дневна и нощна тарифа, на стойност 3150.67 лева. За процесната проверка на електромера и резултатите от нея ищецът е бил уведомен от ответника с Писмо, изх. № 3915373-1/05.06.2017г. В него се сочи, че от служители на БИМ било установено, че електромерът е манипулиран и отчита с грешка – 70 %, който % от ползваната електроенергия бил неизмерен и незаплатен. На основание чл.51, ал.1 от ПИКЕЕ, следвало да бъде коригирана сметката за ел.енергия за периода 04.09.2015г. – 03.12.2015г., за 90 дни, като допълнително начислената електрическа енергия е на обща стойност 3 150.68 лева, представляваща 70 %, след приспадане на 2% допустима грешка на електромера, от потреблението за периода.

По делото съдът допусна ангажиране на гласни доказателства:

От разпита на свид.П.П., служител на „ЕВН България Електроразпределение“, се установява, че е участвал в проверката на електромер на 03.12.2015г. Спомня си, че електромерът бил монтиран в табло, което не било заключено, отвън на фасадата на цех на ищеца. Установили, че държавните пломби на електромера и пломбите на клемното табло са прерязани, скъсани. Демонтирали електромера за експертиза, съставили протокол и връчили копие от него на представител на ищеца. Подмяната на електромера също била извършена в присъствието на този представител. Свидетелят посочва още, че заедно със своя колега демонтирали електромера, поставили го в торба с пломба и го изпратили за експертиза.

 За цялостното изясняване на делото от фактическа страна, по искане на ответника, съдът назначи и изслуша заключение на съдебно-техническа експертиза, което възприема изцяло като компетентно и безпристрастно дадено. Вещото лице сочи, че констативният протокол от експертиза на средство за търговско измерване отразява техническото състояние на средството за търговско измерване № 03327833, което е резултат от външно неправомерно въздействие върху електромера. Описаните в протокола манипулации въздействат върху точността на електромера, който не отчита цялото количество ел.енергия от обекта. Тези манипулации водят до частично измерване на електрическата енергия, като в случая електромерът отчита 30.00 % от консумираната електрическа енергия. Посочва още, че тези манипулации водят до неизмерване на консумираната електрическа енергия, като неизмерено оставало 70.00 % количество ел. енергия. В случая правилно била приложена методиката за изчисляване на неотчетеното количество ел.енергия, заложена в ПИКЕЕ, и правилно било остойностено това количество ел.енергия, съгласно чл.51, ал.1 от ПИКЕЕ. Вещото лице посочва, че не може да посочи началния момент на неточно отчитане на средството за търговско измерване, тъй като към момента на изготвяне на заключението няма информация за товаровия профил на електромера. Посочва още, че процесният електромер попадал в групата на трифазните електромери с периодичност на проверките – четири години /ред 26 от Заповед № А-333/29.05.2014г. на ДАМТН/. Върху електромера имало изискуемите знаци за премината метрологична проверка – М11/0102. Електромерът следва да премине вторична проверка през 2015г. Вещото лице посочва още, че сроковете по цитираната по-горе заповед не са били спазени. В устния си доклад в съдебно заседание вещото лице сочи, че началният момент на неточно измерване на средството за търговско измерване е23.01.2014г. в 15:30 часа.

При така установената фактическа обстановка, съдът достига до следните правни изводи:

         Преди всичко, съдът намира предявения отрицателен установителен иск за допустим, респ. приема наличието на правен интерес у ищеца за предявяването му. За оспорената от него като недължима и незаплатена сума, ответникът е коригирал сметката за ел. енергия на ищеца, като в настоящото производство настоява, че е обосновано и законосъобразно начислена. А нормите на чл.31, ал.1 ОУ ЕВН ЕС и чл.59, ал.1 ОУ ЕВН ЕР предвиждат възможността за електроснабдителното, респ. електроразпределителното, предприятие да преустанови снабдяването с ел.енергия в случай, че клиентът забави плащане на дължимите суми. Предвид изложените съображения, съдът приема предявения иск за допустим.

Разгледан по същество, той се явява основателен. По делото не се спори и бе установено от събраните доказателства, че ответното дружество е доставчик на електроенергия, а ищецът е потребител на същата, както и че на ищеца, вследствие на едностранна корекция на сметката, е начислена като дължима сумата в размер на 3 150.68 лева, представляваща 70  % от потреблението му за периода от 04.09.2015г. до 03.12.2015г.

От изложеното следва извода, че между страните е налице облигационно правоотношение, възникнало на основание чл.98а, ал.1 от ЗЕ чрез сключени договори при публично известни общи условия за пренос и продажба на електрическа енергия. Съгласно посочената разпоредба крайният снабдител, в случая ответникът, продава електрическа енергия при публично известни общи условия. Съгласно алинея 4 от разпоредбата, публикуваните общи условия влизат в сила за клиентите на крайния снабдител, без изрично писмено приемане, а съгласно алинея 5 от същата разпоредба в срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия клиентите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат при съответния краен снабдител на електрическа енергия заявление, в което да предложат специални условия. В конкретния случай е безспорно, че ОУ на ЕВН ЕС и ОУ на ЕВН ЕР, одобрени с две решения на ДКЕВР от 10.05.2008г., са публично достъпни в интернет. Безспорно е също, че ищецът не е предложил специални условия, различни от общите такива, в законния срок, поради което се приема, че същият мълчаливо е приел тези общи условия.

За да начисли процесната сума, ответното дружество изтъква констатирано несъответствие на електромера с техническите изисквания за правилното отчитане на консумираната ел.енергия, породено вследствие на осъществено неправомерно въздействие върху електромера /осъществен е достъп до вътрешността на електромера/, водещо до отчитане с грешка от – 70 % . За извършената едностранна корекция на сметката ответникът се позовава на разпоредбите на чл.98а, ал.2, т.6, чл.104а, ал.2, т.5, вр. чл 83, ал.1, т.6 от ЗЕ, вр. чл.45, ал.1 от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). Съгласно посочените разпоредби ОУ, при които се извършва продажбата на ел.енергия, съдържат ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ /ПИКЕЕ/. Тези правила (чл.45, ал.1) от своя страна предвиждат, че когато при проверка се установи грешка над допустимата съгласно Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и приложението към правилата, неправилно и неточно измерване или неизмерване, и не е известно кога се е появила установената грешка, количеството електрическа енергия се определя съгласно процедура, определена в договорите с оператора на преносната мрежа или в Раздел IX от правилата. В Раздел IX на ПИКЕЕ е постановено, че в случаите, когато при метрологичната проверка се установи, че средството за търговско измерване не измерва или измерва с грешка извън допустимата, операторът на съответната мрежа изчислява количеството електрическа енергия за период от датата на констатиране на неправилното/неточното измерване или неизмерване до датата на монтажа на средството за търговско измерване или до предходната извършена проверка на средството за търговско измерване, но не по-дълъг от 90 дни. Разпоредбата на чл.54, ал.2 от ОУ на ЕВН ЕР, също уреждаща коригирането на сметки, предвижда, че в случаите на констатирано неправомерно въздействие върху средствата за търговско измерване „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД преизчислява количеството електрическа енергия за периода от датата на монтажа или последната извършена проверка до датата на констатирането на грешката в измерването или неизмерването, освен ако може да бъде установен точния период на грешното измерване или неизмерване, но за не повече от 90 дни.

Имайки предвид тези разпоредби, съдът счита, че, за да възникне правото на ответника по ал.2 на чл.54 от ОУ на ЕВН ЕР да коригира за минал период сметката за ел. енергия на ищеца, е необходимо да е установено преди това по реда на ОУ на ЕВН ЕР неправомерно въздействие върху средството за търговско измерване, които обстоятелства се установяват посредством съставен констативен протокол съгл. чл. 35, ал. 4 от ОУ на ЕВН ЕР. Следователно, в тежест на ответника е да докаже по несъмнен начин осъществяването на нерегламентиран /без знание и разрешение на ЕВН ЕР или ЕВН ЕС/ достъп до уреда за измерване на ел.енергия от страна на ищеца или от друго лице с негово знание. В случая съгласно Констативен протокол за техническа проверка № 197/06.04.2017г. съдът счита, че е налице осъществен неправомерен достъп до електромера, водещ до неправилно отчитане на ел.енергията, като е спазена и процедурата по извършване на проверката и обективиране на резултатите й, регламентирана в чл.63 от ОУ на „ЕВН Б-я ЕР” ЕАД и в чл.47 от ПИКЕЕ. Именно вследствие на така установения неправомерен достъп до електромера на ищеца и на основание чл.28, ал.1 от ОУ на ЕВН ЕС и чл.51 от ПИКЕЕ, ответникът, възоснова на представени от електроразпределителното дружество констативен протокол заедно със справка за начислената енергия, е изчислил и коригирал сметката на клиента си за изминал период чрез начисляване на сумата от 3 150.68 лева.

Независимо от това обаче, съдът намира, че ответникът не установи наличието на причинна връзка между констатираното неправилно отчитане на ползваната електроенергия и поведението на ищеца като страна по договорите за ползване и продажба на електрическа енергия, а именно, че той е извършил действия, нарушаващи въведената в чл. 54 от ОУ на ЕВН ЕР забрана за потребителите да въздействат неправомерно върху собствените на преносното дружество средства за търговско измерване (чл.121 от ЗЕ). Правоотношението между доставчика на ел. енергия и потребителя е договорно и единствено неправомерното поведение на едната страна по договора представлява основание тя да бъде санкционирана за всички настъпили за съконтрагента й вреди. Затова, след като не е установено и доказано, че именно ищецът е осъществил неправомерния достъп до електромера, препятстващ правилното му отчитане, то липсва законово основание за извършване на въпросната едностранна корекция.

В този смисъл следва да се отбележи още, че разпоредбата на чл.28 от ОУ на ЕВН ЕС нарушава основните принципи на равнопоставеност между страните и на защита интересите на потребителите при търговия с електрическа енергия. Тя предвижда санкциониране на потребителя, без да се изисква негово неправомерно поведение, което е в противоречие и с разпоредбата на чл.82 от ЗЗД. Съдът счита, че е задължително  установяването по несъмнен начин на неправомерно поведение от потребителя, изразяващо се в препятстване правилното отчитане на консумираната ел.енергия, с цел законосъобразното ангажиране на имуществената му отговорност за вредите, причинени на ответника. Всичко това прави посочената клауза нищожна и не обвързва с действието си страните, съответно и съда с приложението й.

Следва също така да се отбележи, че дори и да се установи отклонение в показателите на консумираната електрическа енергия, дължащи се на неправомерно действие от страна на потребителя, доставчикът на електрическа енергия следва да установи освен периода на грешното измерване или неизмерване, така също и размера на неотчетената енергия, т.е. фактическо реално потребление /това е предвидено и в задължителната практика на ВКС). В противен случай, без да се отчете реално консумираната електрическа енергия, едностранното изчисляване и коригиране на сметките за електрическа енергия за минал период позволява на доставчика да получи цена за недоставена от него и неползвана от потребителя електрическа енергия. Такава клауза от договора /приетите от самия ответник Общи условия/, която регламентира едностранно от доставчика на електрическа енергия коригиране на сметките за електрическа енергия за предходен период от време, вкл. без отчитане на реално консумираната електрическа енергия, следва да се счита за неравноправна по смисъла на чл. 143, т.6 и т. 18 от ЗЗП и нищожна на основание чл.146, ал.1 от ЗЗП и чл.26, ал.1 от ЗЗД, поради което не обвързва потребителите. Ответникът основава твърденията си за дължимост на процесната сума и за нейния размер – на представените по делото констативен протокол за техническа проверка и подмяна на СТИ и констативен протокол от експертиза на средство за измерване на БИМ-ГД „МИУ”-РО Пловдив. Както се посочи, от същите се установява, че процесният електромер не съответства на метрологичните и техническите изисквания. Това обаче само по себе си не е достатъчно, да се направи категоричен извод, че така констатираната намеса в измервателния уред е извършена именно от ищеца /или негов представител в случая/ в нарушение на въведените в чл.53 т.3 от ОУ ЕВН ЕР забрани за потребителите да въздействат неправомерно върху СТИ.

Предвид изложените съображения, съдът приема, че предявеният иск е основателен, т.к. ответникът, чиято е доказателствената тежест, не установи по несъмнен и категоричен начин, че процесната, изчислена в следствие на корекция, сума, му е дължима от ищеца. Ето защо, искът следва да се уважи изцяло, като се приеме за установено по отношение на ответника, че ищецът не му дължи сумата от 3 150.68 лева, представляваща коригирана стойност на електрическата енергия в размер на 24182 kWh, доставена до обект на ищеца, находящ се в гр.Хасково, **********, с ИТН 1559243, за периода 04.09.2015г. – 03.12.2015г., с клиентски номер 1000924254.

С оглед изхода на делото и на основание чл.78 ал.1, вр. чл.80 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените разноски в общ размер на 576.05 лева, от които 126.05 лева за държавна такса и 450 лева - адвокатско възнаграждение. Направеното от процесуалния представител на ответника възражение на основание чл.78, ал.5 от ГПК за прекомерност на адвокатското възнаграждение на ищеца съдът счита за неоснователно. Същото е 450 лева и е в съответствие с нормите на Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Съгласно чл.7, ал.2, т.2 от цитираната наредба, за процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните: /чл.7, ал.2, т.2/ - „ при интерес от 1000 лева до 5000 лева – 300 лева + 7% за горницата над 1000 лева“. Настоящото дело е с интерес 3150.68 лева, поради което претендираното от ищеца възнаграждение за адвокат в размер на 450 лева не се явява прекомерно.

 

 

          Водим от горното, съдът

 

 

Р   Е   Ш   И :

 

 

 ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че З.Р.М., действащ като Едноличен търговец с фирма „Марчела-90-Златко Марчев“, ЕИК 040016239, със седалище и адрес на управление – гр.Хасково, **********, НЕ ДЪЛЖИ на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, сумата от 3150.68 лева, представляваща коригирана стойност на електрическата енергия в размер на 24182 kWh, доставена до обект на ищеца, находящ се в гр.Хасково, **********,  ИТН 1559243, за периода 04.09.2015г. – 03.12.2015г., с клиентски номер 1000924254.

ОСЪЖДА ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, да заплати на З.Р.М., действащ като Едноличен търговец с фирма „Марчела-90-Златко Марчев“, ЕИК 040016239, със седалище и адрес на управление – гр.Хасково, **********, направените по делото разноски в размер на 576.05 лева.

          Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                             СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.