Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  612 / 19.10.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На шестнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                    Членове :  

                                                                    Съдебни заседатели:      

Секретар Ваня Кирева

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Гражданско дело номер 1352 по описа за 2017 година; за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          *********************************************************************************************************************************

 

Р Е Ш И :

 

 

          ПРЕКРАТЯВА сключения на 15.03.2002 г. в с. А. В., общ. М. Б., обл. Х.; граждански брак между Е.Р.Р. с ЕГН ********** и С.А.Р. с ЕГН **********,***; при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

 

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ на С.А.Р. с ЕГН ********** упражняването на родителските права върху роденото от брака дете У. С.А. с ЕГН ********** и ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето на адреса на бащата, който понастоящем е в с. А. В., общ. М. Б., обл. Х.; с право на майката Е.Р.Р. с ЕГН ********** да вижда и взема детето при себе си - през цялата зимна ваканция и 45 дни през лятната ваканция на всяка календарна година; със задължение на майката да връща детето на бащата след изтичане на така определеното време.

ОСЪЖДА Е.Р.Р. с ЕГН ********** да заплаща на У. С.А. с ЕГН **********, действащ със съгласието на баща си С.А.Р. с ЕГН **********; месечна издръжка в размер на 130 лева, считано от 19.10.2017 г. /датата на постановяване на съдебното решение/ до настъпването на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до датата на окончателното изплащане.

ПРЕДОСТАВЯ на С.А.Р. с ЕГН ********** ползването на семейното жилище, представляващо къща, находяща се в с. А. В., общ. М. Б., обл. Х..

ДОПУСКА ПРОМЯНА във фамилното име на Е.Р.Р. с ЕГН **********, която след прекратяването на брака следва да носи предбрачното си фамилно име – М..

Разноските по делото се поемат от всяка от страните, както са направени.

ОСЪЖДА Е.Р.Р. с ЕГН ********** и С.А.Р. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на Районен съд - Хасково държавни такси по допускането на развода в размер от по 20 лева - за всеки от тях; както и в случай на служебно издаване на изпълнителни листове за събирането им – и държавни такси в размери на по 5 лева за всеки от тях.

ОСЪЖДА Е.Р.Р. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд - Хасково държавна такса върху определения размер на издръжката в размер на 93,60 лева; както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събирането й – и държавна такса в размер на 5 лева.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ :/п/

 

 

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.