Р Е Ш Е Н И Е

   629                                                        23.10.2017г.                                         гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковския районен съд                                                                гражданска колегия

На четвърти октомври                                       двехиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                           Районен съдия: Васил Панайотов

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1343 по описа за 2017г., и за да се произнесе взе предвид следното:

Предявен e иск с правно основание чл. 89 ал.5 от ЗТ вр. с чл. 79 ал.1 от ЗЗД.

Ищците са завели осъдителни искове с правно основание чл. 89 ал.5 от ЗТ вр. с чл.79 ал.1 от ЗЗД. Твърдят, че по договор за туристическа услуга са превели на ответника на 30.08.2016г. сумата от 396 лева за екскурзия до о.Тасос, Гърция от 03.09.2016г. до 06.09.2016г. На 31.08.2016г. били уведомени от ответника, че екскурзията няма да се осъществи. Въпреки това и изпратени покани до ответника не им върнали сумата. Предложили да бъдат включени в друга екскурзия, но и това не станало. Молят да се осъди ответника да им заплати сумата от 396 лева – главница, и със законната лихва върху главницата и разноски. В съдебно заседание чрез процесуален представител молят да се уважи иска. Молят да се постанови неприсъствено решение. Молят за разноски.

Ответникът не взема становище по иска. Не се представлява в съдебно заседание.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Искът е основателен.

Настоящият състав намира, че са налице предпоставките на чл. 238 ал. 1 и чл. 239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение. На първо място ответникът е редовно призован. Съобщенията по чл. 131 от ГПК е получено на 12.07.2017г. от М. П. – секретар, а за съдебно заседание на 11.09.2017г. от същото лице, служител на ответника. Във второто съобщение ответникът е предупреден за възможността от постановяване на неприсъствено решение. От друга страна от събраните по делото доказателства – покана до управителя на "Маги Тур 2015" ЕООД от 13.12.2016 г.; преводно нареждане от 30.08.2016 г. за сумата от 396 лева; интернет извлечение от Търговски регистър за "Маги Тур 2015" ЕООД към 29.05.2017 г.; копие на пощенски плик с обратна разписка с отбелязване, че пратката не е потърсена; пощенски плик – оригинал с обратна разписка с отбелязване, че пратката не е потърсена от 06.01.2017 г.; интернет извлечение от Регистър на регистрираните туроператори и туристически агенции; интернет извлечение от Търговски регистър за "Маги Тур 2015" ЕООД към 04.10.2017г., се установява вероятната основателност на иска. Предвид изложеното, настоящият състав намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, като исковете се уважат изцяло. Следва ответникът да заплати и направените по делото разноски на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК.

Мотивиран от горното, съдът

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА "Маги Тур 2015" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул Преслав 23, вх.В, ет.3, ап.13, ЕИК 203664019, да заплати на П.Д.У. с ЕГН ********** и М.Т.И. с ЕГН **********,***, на основание чл. 89 ал.5 от ЗТ вр. с чл.79 ал.1 от ЗЗД сумата от 396 лева /по 198 лева за всяка/ за неосъществена екскурзия до о.Тасос, Гърция от 03.09.2016г. до 06.09.2016г., за която са превели на ответника на 30.08.2016г. сумата от 396 лева, в едно със законната лихва от 06.06.2017г. и на основание чл. 78ал.1 от ГПК разноски в размер на 50 лева.

 

Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 239 ал.4 от ГПК.

 

 

                                                                            Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.