Р Е Ш Е Н И Е

 

                                      675 /08.11.2017 гoдина, град Хасково

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Хасковския районен съд, Девети граждански състав             

На двадесет и трети октомври две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                 Председател: Петър Вунов                                                      

Секретар: Щиляна Манахилова

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело № 1291 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на гл. ХXIX от ГПК - "Съдебна делба" и е във фазата по допускането на делбата.

Образувано е иск от „ВМ+К инвест" ЕООД с правно основание чл. 34, ал. 1 ЗС срещу С.В.Й., А.С.Д., Д.С.Т. и Т.З.З..

Ищецът твърди, че на публична продан от Частен съдебен изпълнител закупил 1/4 ид.ч. от имот № 272009 в землището на с. Царева поляна, ЕКАТТЕ 78094, общ. Стамболово, обл. Хасково, с площ 32,500 декара, начин на трайно ползване: нива, вид собственост: частна, категория на земята при неполивни условия: шеста, намиращ се в местността „Корията", при граници и съседи: имот № 272008 - нива на С.Я.Д., имот № 272006 - нива на П.Я.С., имот № 001898 - полски път на Община Стамболово, имот № 272012 - полски път на Община Стамболово, имот № 272011 - нива на К.К.Л., имот № 272010 – друг жилищен терен на Ж.П.А.и имот № 272012 - полски път на Община Стамболово, със следните ограничения върху имота: електропровод 20 kv, като на 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност, за което било издадено Постановление за възлагане на недвижим имот от 22.11.2016 г. на ЧСИ рег. № 875, влязло в законна сила на 20.01.2017 г. Ответниците С.В.Й., А.С.Д. и Д.С.Т. били собственици по наследство от П.С.Д., б.ж. на с. Царева поляна, общ. Стамболово, на наследниците на който била възстановена гореописаната нива с Решение № 26-2 за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи от 19.11.1998 г., а ответникът Т.З.З. придобил право на собственост върху идеални части от имота на публична продан, за което било издадено Постановление за възлагане на недвижим имот от 31.05.2016 г. на ЧСИ рег. № 875, влязло в законна сила на 03.08.2017 г. Поддържа се и че страните не могли да постигнат съгласие за доброволна делба на имота. Предвид изложеното се иска от съда да постанови решение, с което да се допусне делба между страните на процесния недвижим имот при следните квоти: за „ВМ+К инвест" ЕООД - 1/4 ид.ч., за С.В.Й. - 1/4 ид.ч., за А.С.Д. - 1/6 ид.ч., за Д.С.Т. - 1/6 ид.ч. и за Т.З.З. - 1/6 ид.ч.

Ответниците не оспорват изложените в исковата молба обстоятелства и изразяват съгласие да се извърши делба на процесния имот при посочените квоти.  

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупност, както и доводите на страните, съобразно изискванията на чл. 12 и чл. 235, ал. 2 ГПК, приема за установено от фактическа страна следното:

Не се спори, а и от събраните писмени доказателства – заверени копия на Решение № 26-2 от 19.11.1998 г. на Общинска служба по земеделие с. Стамболово за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи съгласно плана за земеразделяне в землището на село Царева поляна, скица № К03695/16.02.2017 г., удостоверение за наследници № 6/28.06.2017 г. от кмета на с. Балкан, Постановления за възлагане на недвижим имот от 31.05.2016 г. и от 22.11.2016 г. на ЧСИ З. З. по изп. д. № 20148750401109, се установяват описаните в исковата молба и посочени по - горе факти и обстоятелства. Ето защо и с оглед разпоредбата на чл. 153 ГПК съдът приема всички релевантни факти относно спорното право за доказани. В тази връзка не следва да се излага текстуално съдържанието на приетите документи, като при необходимост те ще бъдат обсъдени при преценката на наведените от страните правни доводи, основани на тях.

При това положение съдът достигна до следните правни изводи:

Предявеният иск е с правна квалификация чл. 34, ал. 1 ЗС и е процесуално допустим.

Разгледан по същество, искът се явяват основателен, като съображенията за това са следните:

Не се спори между страните, а и от събраните писмени доказателства по категоричен начин се установява, че те са съсобственици на процесния недвижим имот. По отношение на С.В.Й., А.С.Д. и Д.С.Т. съсобствеността се е породила на основание наследствено правоприемство, в качеството им на наследници на П.С.Д.. Именно като на такива им е възстановено с влязло в сила позитивно решение на Общинска служба по земеделие - с. Стамболово и скица към него, правото на собственост върху имота. Съгласно чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ влязлото в сила решение, придружено със скица, освен случаите по чл. 10, ал. 7 от с.з., какъвто не е настоящият, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота. С оглед правилата на чл. 5 - чл. 10 ЗН правата им в съсобствеността са в размер на 6/24 (или 1/4) ид.ч. за С.В.Й. и на по 4/24 (или 1/6) ид.ч. за А.С.Д. и Д.С.Т.. По отношение на „ВМ+К инвест" ЕООД и Т.З.З. се установява, че всеки един от тях е придобил съотв. 6/24 (или 1/4) ид.ч. и 4/24 (или 1/6) ид.ч. от имота по силата на влезли в сила постановления на ЧСИ З. З. по изп. д. № 20148750401109 за възлагането им. Ето защо искът за делбата му е основателен и доказан, поради което тя следва да се допусне между страните при посочените по-горе квоти. Само за яснота е необходимо да се отбележи, че делбените квоти следва да бъдат определени именно така, защото знаменателят на дяловете трябва да е еднакъв, а сборът от числителите им - да е равен на знаменателя, т.е. сборът от дробните части - да е равен на единица.

            Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между „ВМ+К инвест" ЕООД, ЕИК 200131140, седалище и адрес на управление: **********, съдебен адрес ***, офис 4, С.В.Й., ЕГН ********** ***, А.С.Д., ЕГН ********** ***, Д.С.Т., ЕГН ********** ***, и Т.З.З., ЕГН ********** ***, на следния им съсобствен недвижим имот, а именно: имот № 272009 в землището на с. Царева поляна, ЕКАТТЕ 78094, общ. Стамболово, обл. Хасково, с площ 32,500 декара, начин на трайно ползване: нива, вид собственост: частна, категория на земята при неполивни условия: шеста, намиращ се в местността „*******", при граници и съседи: имот № 272008 - нива на С.Я.Д., имот № 272006 - нива на П.Я.С., имот № 001898 - полски път на Община Стамболово, имот № 272012 - полски път на Община Стамболово, имот № 272011 - нива на К.К.Л., имот № 272010 – друг жилищен терен на Ж.П.А.и имот № 272012 - полски път на Община Стамболово, със следните ограничения върху имота: електропровод 20 kv, като на 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност, при следните квоти: 6/24 ид.ч. за „ВМ+К инвест" ЕООД, 6/24 ид.ч. за С.В.Й., 4/24 ид.ч. за А.С.Д., 4/24 ид.ч. за Д.С.Т. и 4/24 ид.ч. за Т.З.З..

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд - Хасково в двуседмичен срок от получаването му от страните.

                                                               

     

                                                           СЪДИЯ:

/п/