Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 637

26.10.2017 година, гр.Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                                Трети граждански  състав

на двадесет и шести септември през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

 

                                                   Съдия : Нели Иванова  

 

секретар Елена Стефанова

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №1235 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е от „АЖУР-2004“ ЕООД, ЕИК 126649947, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ж.к.“Орфей“, бул.“Васил Левски“, Търговски комплекс „Орфей“, партер, снег-бар „Изворите“, представляван от управителя С. Т. С., със съдебен адрес ***, партер, офис 1, мл.адв. Т., против „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” №37, представляван от М. М. М.-Д., Ж. П. С. и Р. Д., отрицателен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК.

Ищецът твърди, че е потребител на ел.енергия към ответното дружество с клиентски номер 1000934540 за обект, находящ се в гр.Хасково, ж.к.“Орфей“ , бул.“Васил Левски“, търговски комплекс „Орфей“, снег-бар „Изворите“ с ИТН за обекта 1558978. На 25.05.2017г. при заплащане на фактурата за потребената енергия за месец април управителят на ищцовото дружество бил уведомен, че е извършена корекция на сметката на дружеството за периода 10.11.2016г. – 08.02.2017г. За тази корекция била издадена фактура на 20.04.2017г. с падеж на плащане 02.05.2017г. Ищецът оспорва дължимостта на допълнително начислената сума от 499,89лв. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да се признае за установено, че ищецът не дължи на ответника сумата от 499,89лв., представляваща корекция на сметка за минал период от 10.11.2016г. до 08.02.2017г., начислена във връзка с установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството ел.енергия за обект, находящ се в гр.Хасково, ж.к.“Орфей“, бул.“Васил Левски“, с ИТН 1558978 и клиентски номер 1000934540, за която сума е издадена фактура №1170364282/20.04.2017г. Претендира присъждане на разноските по делото.

Ответникът оспорва така предявения иск в депозирания отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, като намира същия за допустим, но изцяло неоснователен. Ответникът счита, че сумата е начислена правомерно, като твърди, че приложими в случая са Правилата за измерване на количеството ел.енергия /ПИКЕЕ/. При извършване на проверката било удостоверено, че извършените от служителите на ответника действия са при спазване на изискванията на ПИКЕЕ.  Предвид гореизложеното счита, че следва да се отхвърли иска, като неоснователен. Претендира присъждане на разноски.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намира за установена следната фактическа обстановка :

Видно от приложения с отговора на исковата молба констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване е извършена проверка на електромера на ищеца на 08.02.2017г. в присъствието на представител на абоната. В констативния протокол е отразено, че ТЕПО е заключено, пломбирано и обезопасено. Отразено е също така, че има измъкнат токов проводник от междинния клеморед. Въз основа на проверката ответното дружество извършва корекция на сметката за електроенергия. След извършената корекция на сметката за потребена ел.енергия ответното дружество издава фактура на 20.04.2017г. за сумата от 499,89лв. До ищеца е изпратено писмо, с което дружеството го уведомява за извършената проверка и корекция на сметката.

От показанията на разпитания по делото свидетел Г. Л. Г. се установява, че процесната проверка е извършена от него и колегата му А.М.. Отишли заедно на обекта, потърсили представител на фирмата, имало една жена и в нейно присъствие отворили таблото, замерили цялата измервателна група и се оказало, че при меренето се отчита около 25%. Когато отворили таблото на свидетеля се сторило, че пломбата на таблото е малко стисната, но нямало как да е сигурен. След като отворили електромера видели, че единият проводник от междинния клеморед към клемореда на проверявания електромер е измъкнат и всъщност това била причината за тази грешка. Свидетелят твърди, че била допустима грешка от 1-2%, но в случая грешката била около 25%. Отначало дошла тази жена и тя присъствала на проверката. След като се установило, че има измъкнат проводник, по задължение трябвало да извикат полиция и свидетели, ако тя откаже на подпише, защото казала, че трябва да говори с шефа си. Междувременно дошъл някакъв мъж, който се казвал С.. Доколкото свидетелят разбрал, бил собственикът на дружеството. На място присъствали двама полицаи, двама свидетели и собственикът на фирмата. Свидетелят твърди, че по електромера нямало нищо пипано, засегната била схемата на свързване. След това те възстановили схемата на свързване и тогава вече замерили грешка от малко над 1%, която била в границите на допустимото. Свидетелят заявява, че електромерът и клемния блок били пломбирани и пломбите им били цели.   

За изясняване на делото от фактическа страна съдът назначи и изслуша съдебно-техническа експертиза, чието заключение приема като обективно и компетентно дадено. В заключението на съдебно-техническата експертиза се сочи, че констативния протокол от експертиза на СТИ отразява техническото състояние на СТИ, което е резултат от външно неправомерно въздействие върху електромера и схемата му на свързване. Вещото лице сочи, че тези манипулации въздействат върху точността на електромера и водят до неточно измерване на консумираната електроенергия. Тези манипулации, според експертизата, водят до частично измерване на консумираната електроенергия, като в случая електромера отчита 74,97% от същата, а неотчетена остава 25,03% от консумираната енергия. Според вещото лице, правилно е приложена методиката за изчисляване на неотчетеното количество електроенергия, както е заложена от ПИКЕЕ. Експертизата сочи също така, че правилно е остойностено това неизмерено количество ел.енергия, съгласно чл.51 ал.1 от ПИКЕЕ. Вещото лице не може да определи началния момент на неточно отчитане на СТИ, тъй като не му била предоставена информация. Процесният електромер попадал в групата електромери – трифазни с периодичност на проверките четири години. Върху електромера имало държавна пломба от метрологична проверка, като вторична проверка следвало да премине през 2019г.

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

Предявен е отрицателен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК, като се иска установяване недължимост на вземане на ответника към ищеца за посочената в исковата молба сума. Съдът намира така предявения установителен иск за допустим, а разгледан по същество същия се явява и основателен. Несъмнено от данните по делото се установи, че измервателното средство, от показанията на което се вземат данните за начислената ел.енергия в имота на ищеца не отговаря на метрологичните и техническите изисквания. Както е посочено в съдебно-техническата експертиза при проверката на електромера се установява, че отчита неточно потребената ел.енергия. Този факт се установява и от приложения по делото констативен протокол от 08.02.2017г. От същия този протокол се установява, че при извършената проверка на електромера се установил измъкнат токов проводник от междинния клеморед към клемореда на електромера, вследствие на което енергията, консумирана по 2-ра фаза не се отчита от електромера. В заключението на вещото лице се сочи, че правилността на схемата на свързване е възстановена, което се установява и от показанията на свидетеля. Както се сочи в експертното заключение и в свидетелските показания тази грешка била извън допустимата. В резултат на грешката електромерът отчита с 25,03% по-малко от консумираната електроенергия. По този начин се установява, че вследствие на извършените по СТИ манипулации е останала неизмерена електрическа енергия в размер на 25,03%. В тази насока са и показанията на разпитания по делото свидетел. При тези данни по делото съдът счита, че в тежест на ответника е да установи, че ищецът е извършил тези манипулации, т.е. че е налице негово неправомерно поведение, като доказателства в тази насока не бяха ангажирани. Доколкото от данните по делото се установи, че на електромера на ищеца е имало пломба, а освен това липсват данни за нарушена цялост на същия, няма как да се правят изводи, че ищецът е извършил този нерегламентиран достъп, в резултат на което не е отчетена ел.енергия. В настоящия случай не се установява неправомерно присъединяване или промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху електромера, извършено от ищеца. Действително при извършената на 08.02.2017г. проверка на електромера на ищеца служителите на енергийното дружество са установили неточно отчитане на потребената ел.енергия, вследствие на измъкнат токов проводник от междинния клеморед към клемореда на електромера, с което е нарушена правилността на схемата на свързване. В същото време обаче ответникът не ангажира доказателства, от които да се установи, че ищецът е извършил неправомерно тези манипулации по измервателния уред. Предвид гореизложените съображения съдът счита, че макар законовите разпоредби да оправомощават ответното дружество да коригира сметките за ел.енергия за минал период, в никакъв случай не са спазени законовите изисквания, за да се приеме, че правилно и коректно дружеството е извършило тази корекция. Ето защо, следва извода, че неправомерно ответникът е коригирал сметката на ищеца начислявайки му ел.енергия за период назад от датата на проверката. След като електромерите са собственост на енергийното дружество и именно последното отговаря за тяхната изправност, следвало е съвсем своевременно да се реагира на отчетената неточност на консумираната ел.енергия, за да се избегне извършеното впоследствие коригиране на сметката на абоната. Предвид гореизложените съображения съдът намира за основателен предявения отрицателен установителен иск за недължимост на процесната сума от 499,89лв.

На основание чл.78 ал.1 от ГПК следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца направените в настоящото производство разноски в размер на 50лв. – държавна такса и 300лв. – адвокатско възнаграждение.

Мотивиран така, съдът

 

 

                                       Р  Е  Ш  И :

 

 

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” №37, че „АЖУР-2004“ ЕООД, ЕИК 126649947, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ж.к.“Орфей“, бул.“Васил Левски“, Търговски комплекс „Орфей“, партер, снег-бар „Изворите“, представляван от управителя С. Т. С., не дължи сумата от 499,89лв. с ДДС, представляваща корекция на сметка за минал период от 10.11.2016г. до 08.02.2017г., начислена във връзка с установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството ел.енергия за обект, находящ се в гр.Хасково, ж.к.“Орфей“, бул.“Васил Левски“, с ИТН 1558978 и клиентски номер 1000934540, за която сума е издадена фактура №1170364282/20.04.2017г.

ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” №37, да заплати на АЖУР-2004“ ЕООД, ЕИК 126649947, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ж.к.“Орфей“, бул.“Васил Левски“, Търговски комплекс „Орфей“, партер, снег-бар „Изворите“, представляван от управителя С. Т. С., направените в настоящото производство разноски в размер общо на 350лв.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                     СЪДИЯ :/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.