Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 587

11.10.2017 година, гр.Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                               Трети граждански състав

на четиринадесети септември през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело1227 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.49 ал.1 от СК, образувано е по подадената искова молба от М.Ц.Ч. с ЕГН:********** ***, против М.Д.Ч. с ЕГН:********** ***.

         Ищцата твърди, че с ответника сключили граждански брак на 10.10.2016г., от който нямали родени деца. Отначало бракът им вървял добре, но много бързо се отчуждили и от началото на м.януари 2017г. не живеели заедно. Ищцата не желаела да живее повече с ответника, като счита, че бракът им съществува формално, окончателно изпразнен от дължимото съдържание. Липсвали взаимност, уважение и доверие между страните, без възможност това да се преодолее, за да се възстановят нормални съпружески отношения. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да се прекрати брака поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство без произнасяне по въпроса за вината; след прекратяване на брака ищцата желае да носи предбрачното си фамилно име Вълчева.

         Ответникът депозира отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, с който не взема становище по предявените искове, а само прави възражение за местна подсъдност. 

В съдебно заседание страните заявяват, че са постигнали споразумение по чл.51 от СК и желаят брака им да бъде прекратен по взаимно съгласие по реда на чл.50 от СК и със съдебното решение да се утвърди споразумението, с което уреждат всички лични и имуществени отношения помежду си. И двамата заявяват изрично, че са постигнали сериозно и непоколебимо по смисъла на чл.50 от СК взаимно съгласие за прекратяване на брака, при което подробно са обсъдили последиците от това и са стигнали до извода, че не е налице никаква възможност за заздравяването му.

С протоколно определение производството по настоящото дело е преминало на основание чл.321 ал.5 от ГПК към развод по взаимно съгласие.

При тези данни по делото съдът счита, че запазването на този брак не е в интерес нито на молителите, нито на обществото, поради което същият следва да бъде прекратен, без да се издирват мотивите на страните за това. Съдът като взе предвид, че постигнатото споразумение по чл.51 от СК урежда личните и имуществените отношения между съпрузите и не противоречи на закона, счита, че следва да бъде утвърдено.

Молителите дължат окончателна държавна такса за допускане на развода в размер на 40лв., т.е. всеки от тях по 20лв.       

         Мотивиран така, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА  сключения на 10.10.2016г. в гр.Хасково граждански брак между М.Д.Ч. с ЕГН:********** и М.Ц.Ч. с ЕГН:**********, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

Страните не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака.

С настоящото споразумение уреждат всички лични отношения, породени по време на брака.

След прекратяване на брака ищцата М.Ц.Ч. с ЕГН:********** ще носи предбрачното си фамилно име – В.

ОСЪЖДА М.Ц.Ч. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 20лв.

         ОСЪЖДА М.Д.Ч. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 20лв.

         Решението не подлежи на обжалване.

        

 

                                              СЪДИЯ: