Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №625

                                  23.10.2017 год., гр.Хасково

 

                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на двадесет и осми септември                  

през две хиляди и седемнадесета година

в състав:

 

                                                        СЪДИЯ : ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

 

                                                                        

                                                                    

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията

гр.д. № 1188 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 Предявен е от „Ем Джи Ел – БГ“ ООД-гр.Хасково против „Транс Систем 2012“ ЕООД- гр.Варна иск с правно основание чл.92 от ЗЗД за сумата в размер на 195.83 лева.

В исковата молба се твърди, че между ищеца и ответника на 28.03.2017г. бил сключен Заявка-договор за товарен транспорт, съгласно който ответното дружество следвало да извърши товарен превоз от гр.София до с.Иваново, Обл.Шумен, за сумата от 200 лева + ДДС с дата и час на товарене – 28.03.2017г. в 14-14.30ч. В договореното време обаче ответникът не се явил на товарния пункт, за да приеме товара, нито се обадил да предупреди за възникнали евентуални извънредни обстоятелства, за да може ищецът да организира друг транспорт, което довело до объркване на графика им, оправдания пред товародателя и предприемане на спешни мерки от страна на дружеството ищец за отстраняване на проблема. Посочва се още в исковата молба, че съгласно чл.11.1 от Заявката-договор, при отказ на вече приета заявка или неявяване на товарния пункт на автомобила в договорените срокове, се дължи неустойка в размер на 100 евро за всеки започнати 24 часа. В изпълнение на тази клауза ищецът изпратил по ел. поща и по пощата /писмото се върнало като непотърсено/ на ответника сметка за неустойка от 30.03.2017г. в размер на 195.83 лева /равностойността на 100 евро/. На 24.04.2017г. изпратили сметката за неустойка и по куриер, но получателят отказал да я приеме, което било отбелязано и в обратната разписка. До момента на подаване на исковата молба ищецът не бил получил плащане на сметката за неустойка, а при опит да се свърже с ответника по телефон, разговорите били отказвани. Ищецът счита, че  цялостното поведение на ответника сочело на нелоялна търговска практика и било в разрез с добрите търговски обичаи. Изложеното обосновавало правния му интерес от предявяване на настоящия иск за заплащане от ответника на дължимата неустойка по договора. Предвид изложеното, моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати сумата от 195.83 лева, представляваща неустойка по Заявка-договор от 28.03.2017г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане, както и направените по делото разноски.

          В срока по чл.131 от ГПК ответникът не подава писмен отговор. В съдебно заседание не изпраща процесуален представител.

Съдът, като взе предвид, че в случая са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, а именно - ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се е явил в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, както и като съобрази направеното от ищеца искане за постановяване на неприсъствено решение, намира, че следва предявения иск, като вероятно основателен,  да се уважи.

На ищеца следва да се присъдят направените по делото разноски  за адвокатско възнаграждение в размер на 300 лева и за държавна такса – 50 лева, или общо разноски в размер на 350 лева.

 

          Водим от горното и на основание чл.239, ал.1 във вр. с чл.238 от ГПК, съдът

 

         

                                          Р    Е    Ш    И :

 

               ОСЪЖДА  “ТРАНС СИСТЕМ  2012“  ЕООД, ЕИК 202180442, със седалище и адрес на управление - гр.Варна, ул.“Тодор Димов“ № 33, ап.12, да заплати на „Ем Джи Ел – БГ“ ООД, ЕИК 201655092, със седалище и адрес на управление – гр.Хасково, ул.“Сакар балкан“ № 3, ап.7, сумата от 195.83 лева, представляваща неустойка по Заявка-договор от 28.03.2017г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на иска – 23.05.2017г. до окончателното й изплащане, както и направените по делото разноски в размер на 350 лева.

    Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                         СЪДИЯ :   /п/ не се чете.

 

                    Вярно с оригинала!

         

                    Секретар: Д.С.