Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 608

18.10.2017г., гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                             Трети граждански състав

на деветнадесети септември през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                                Съдия : Нели Иванова      

секретар В. Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №1185 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

***************************************************************************************************************************************************

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 

ИЗМЕНЯ размера на присъдената с решение №668/25.10.2011г., постановено по гр.д.№2330/2011г. по описа на Районен съд–Хасково, издръжка, която И.А.Д. с ЕГН:********** следва да заплаща на В.И.З. с ЕГН:**********, като майка и законен представител на малолетните им деца И. И. Д. с ЕГН:********** и М. И. Д. с ЕГН:********** като го увеличава от 80 лева на 115 лева месечно за всяко едно от двете деца, считано от датата на предявяване на иска – 22.05.2017г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното й изплащане.  

ОСЪЖДА И.А.Д. с ЕГН:********** да заплати на В.И.З. с ЕГН:********** направените по делото разноски в размер на 116,67лв., съобразно уважената част от исковата претенция, а по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 100,80лв.

ОСЪЖДА В.И.З. с ЕГН:********** да заплати на И.А.Д. с ЕГН:********** направените по делото разноски в размер на 183,33лв., съобразно отхвърлената част от исковата претенция.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                      Съдия :/п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.