Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е №624

                                  23.10.2017 год., гр.Хасково

 

                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на двадесет и осми септември                  

през две хиляди и седемнадесета година

в състав:

 

                                                        СЪДИЯ : ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

 

                                                                        

                                                                    

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията

гр.д. № 1180 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 Предявен е от Д.Н.Д.,*** иск с правно основание чл.49, вр. чл.52 от ЗЗД за сумата в размер на 2000 лева /предявен като частичен от общата сума от 15 000 лева/ - обезщетение за неимуществени вреди.

В исковата молба ищецът твърди, че на 01.02.2017г. се придвижвал пеша по тротоара на бул.“Освобождение“, посока центъра на гр.Хасково, от страната на аптека „Ванчеви“. Тротоарът бил непочистен и заледен вследствие на падналия сняг. Снегът бил над 40см., тротоарът не бил почистен и по проправената пътека можело да се движи само един човек. След магазина за детски стоки, който се намирал на ъгъла на ул.“Козлодуй“ и бул.“Съединение“, на тротоара между ул.“Козлодуй“ и бул.“Освобождение“ ищецът се подхлъзнал и паднал. При падането десният му крак изхрущял и той усетил остра и пронизваща болка. Тъй като не можел да се изправи сам, му помогнал мъж, който го вдигнал и го придружил до болницата. След извършените прегледи било констатирано, че ищецът има счупване на фибулата /малкия пищял на десния крак/. Кракът му бил отекъл и усещал силна болка. Гипсирали крака, като бил с гипс и трудно подвижен до 10.03.2017г. След като гипсът бил свален, чувствал болка в крака и се придвижвал доста трудно. През този период, тъй като бил трудно подвижен, се налагало за него да се грижат съпругата му и дъщеря му. Ищецът посочва още, че към този момент – 01.02.2017г., бил подал документи за започване работа като охранител. Една седмица след инцидента от фирмата му се обадили, за да постъпи на работа, но тъй като бил с гипсиран крак, не го назначили на работа и до датата на подаване на исковата молба бил безработен. Текстът на чл.30, ал.4 от ЗП предвиждал, че поддържането на тротоарите по републиканските пътища в границите на урбанизираните територии се организира от съответната община. Използваният израз „организира“ обаче не можел да се тълкува в смисъл, че отговорността на общината се ограничава единствено до предприемането на чисто организационни мерки във връзка със снегопочистването на тротоарите на републиканските пътища в града, без да носи отговорност за резултата от тези дейности. Действителният смисъл на използвания израз следвало да се търси в ръководната и контролна роля, която общината изпълнява при осъществяването и координирането на дейностите по снегопочистване и осигуряване безпрепятственото ползване на тротоарите от пешеходците. Предвид изложеното, моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати сумата от 2000 лева /предявена като частичен иск от общата сума от 15 000 лева/, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане, както и направените по делото разноски.

          В срока по чл.131 от ГПК ответникът не подава писмен отговор. В съдебно заседание не изпраща процесуален представител.

Съдът, като взе предвид, че в случая са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, а именно - ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се е явил в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, както и като съобрази направеното от ищеца искане за постановяване на неприсъствено решение, намира, че следва предявения иск, като вероятно основателен,  да се уважи.

На ищеца следва да се присъдят направените по делото разноски  за  държавна такса в размер на 80 лева.

 

          Водим от горното и на основание чл.239, ал.1 във вр. с чл.238 от ГПК, съдът

 

         

                                          Р    Е    Ш    И :

 

               ОСЪЖДА  ОБЩИНА ХАСКОВО, пл.“Общински“ № 1, да заплати на Д.Н.Д., ЕГН **********,***, сумата от 2000 лева /предявена като частичен иск от 15 000 лева/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в резултат на непозволено увреждане, изразяващи се в претърпени болки и страдания, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на иска – 22.05.2017г. до окончателното й изплащане, както и направените по делото разноски в размер на 80 лева.

    Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                         СЪДИЯ :   /п/ не се чете.

 

                    Вярно с оригинала!

 

                   Секретар: Д.С.