Р Е Ш  Е Н И Е

  630                                                      23.10.2017г.                                         гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковския районен съд                                                                гражданска колегия

На четвърти октмоври                                             двехиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                           Районен съдия: В. Панайотов

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1080 по описа за 2017г., и за да се произнесе взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 79 и 86 от Закона за задълженията и договорите.

Ищецът е завел осъдителни искове с правно основание чл.79 и 86 ЗЗД. Твърди, че по договор за кредит CАSH - 04650259 от 12.12.2011г. между ответника и “БНП Париба Пърсънъл Файненс “ ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, жк „Младост” 4, Бизнес парк София, сг.14, ЕИК: 130697606, на ответника била предоставена сумата от 600 лева. Предсрочната изискуемост настъпила на 19.04.2012г., поради неизпълнение на длъжника. На 14.10.2015г. бил сключен договор за цесия /прехвърляне на вземане/ между ищеца и “БНП Париба Пърсънъл Файненс “ ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, жк „Младост” 4, Бизнес парк София, сг.14, ЕИК: 130697606, като последният е прехвърлил вземането с всички обезпечения. Длъжникът не бил уведомен за извършеното прехвърляне. Моли да се осъди ответника да му заплати сумата от 423,35 лева – главница, договорна лихва – 171,65 лева за периода от 22.12.2011г. до 26.07.2012г., обезщетение за забава – 146,18 лева за периода от 19.04.2012г. до 14.10.2015г., обезщетение за забава в размер на 66,60 лева за периода от 15.10.2015г. до 04.05.2017г., и със законната лихва върху главницата. В съдебно заседание не се представлява.

Ответникът не оспорва обстоятелството, че дължи сумата. Заявява, че поради здравословни причини не заплащал вноските си.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Искът по чл. 79 ал.1 от ЗЗД е основателен.

Не се оспорва между страните, че ответникът е кредитополуател по договор за потребителски заем CASH-04650259 от 12.12.2011г. със страни ответника и  “БНП Париба Пърсънъл Файненс “ ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, жк „Младост” 4, Бизнес парк София, сг.14, ЕИК: 130697606. Ответникът не оспорва, че  е получил сумите по договора и ги дължи към настоящия момент, като заявява, че е спрял плащането по здравословни причини. Това представлява признание на иска от съдебно заседание от 04.10.2017г. На следващо место на 14.10.2015г. между  “БНП Париба Пърсънъл Файненс “ ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, жк „Младост” 4, Бизнес парк София, сг.14, ЕИК: 130697606, и ищеца е сключен договор за цесия, по силата, на който кредитодателят е прехвърлил на ищеца вземането си към ответника. Аргументиран от изложеното, съдът намира, че искът за главница следва да се уважи изцяло.

По отношение на претенцията за договорна лихва същата се явява основателна и не се оспорва от ответника.

По отношение на иска с правно основание чл. 86 от ЗЗД.

            Същият съдът намира за основателен.

Ищецът претендира обезщетение за забава в размер на 146,18 лева за периода от 19.04.2012г. до 14.10.2015г., както и обезщетение за забава в размер на 66,60 лева за периода от 15.10.2015г. до 04.05.2017г. Разпоредбата на чл. 86 ал.1 от ЗЗД посочва, че при неизпълнение на парично задължение длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. Ответникът не оспрова и тази претенция, като не сочи доказателства след посочената дата на забава в ИМ – 19.04.2012г. да е извършвал плащания. Поради изложеното искът следва да се уважи изцяло, тъй като правилно е определен срока на забава, както и размера на обезщетението.

Следва ответникът да заплати и направените по делото разноски на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК по настоящото производство в размер на 100 лева за ДТ и 50 лева за юрисконсултско възнаграждение.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА В.Х.С. ЕГН **********,***, да заплати на "Мост Финанс Мениджмънт" АД гр. София, бул. Ситняково № 23, ет.6, ЕИК 200385975, на основание чл. 79 ал.1 от ЗЗД сумата от 423,35 лева – главница, договорна лихва – 171,65 лева за периода от 22.12.2011г. до 26.07.2012г., по договор за кредит CАSH - 04650259 от 12.12.2011г. между ответника и “БНП Париба Пърсънъл Файненс “ ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, жк „Младост” 4, Бизнес парк София, сг.14, ЕИК: 130697606, на стойност 600 лева, и договор за цесия /прехвърляне на вземане/ от 14.10.2015г.между ищеца и “БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, жк „Младост” 4, Бизнес парк София, сг.14, ЕИК: 130697606 на основание чл. 86 ал.1 от ЗЗД обезщетение за забава – 146,18 лева за периода от 19.04.2012г. до 14.10.2015г., обезщетение за забава в размер на 66,60 лева за периода от 15.10.2015г. до 04.05.2017г., в едно със законната лихва върху главницата от 04.05.2017г. до окончателното плащане и на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК направените по делото разноски в размер на 100 лева за ДТ и юрисконсултско възнаграждение 50 лева.

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от получаването му пред ХОС.

 

                                                                                  Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.