Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 621

19.10.2017 година, гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                             Трети граждански състав

на деветнадесети септември през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                                 Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №930 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е от Н.Н.А. с ЕГН:**********, Н.М.А. с ЕГН:********** и М.М.Ф. с ЕГН:**********,***0, със съдебен адрес ***, адв.М.Г., против „ЕМ-99“ ООД, ЕИК 126165145, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ж.к.”Бадема” бл.28, вх.А, ап.35, представляван от управителя Е. С. Ч., иск с правно основание чл.59 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/.

Ищците твърдят, че са наследници на М.Ф.А., починал на 18.09.2013г., който бил съдружник в „ЕМ-99" ООД. След неговата смърт първата от тях била приета като съдружник в ответното дружество на мястото на съпруга си. В изготвения и обявен в Търговския регистър счетоводен баланс на дружеството към 31.12.2014г. в раздел „Пасив" , група „Други задължения над 1 година" била посочена сумата 126000лв., която според обяснение от счетоводителя включвала три групи задължения: задължения към съдружниците за направени от тях допълнителни вноски /сметка 107/, от които задължения към съдружника Е. Ч. – 11259,20лв. /сметка 107/1/ и задължения към наследници М.Ф. – 13409лв. /сметка 107/2/; задължения към съдружниците от начислен и неизплатен дивидент /сметка 425/, от които задължения към съдружника Е. Ч. – 4750лв. /сметка 425/1/ и задължения към наследници М.Ф. – 4750лв. /сметка 425/2/; задължения за лихви по договор за паричен заем с Е. Ч. /сметка 496/1/ - 91613,94лв. При това положение общото задължение на ответника към наследодателя на ищците М.Ф. било в размер на 18159лв., но до настоящия момент то не им било изплатен, въпреки отправената от тях покана, получена от дружеството на 03.09.2015г. Управителят отказвал да даде достъп до счетоводните документи на дружеството, от които можело да се получи пълна и подробна информация за претенциите по двете пера. По отношение на допълнителните парични вноски се сочи, че през 2011г. били направени от наследодателя им в размер на 4110лв., за което имало решение на съдружниците, взето с протокол от 10.01.2011г., през 2012г. била в размер на 7133лв., за което имало решение на съдружниците, взето с протокол от 30.01.2012г., а през 2013г. била в размер на 2166лв., като била внесена с ПКО №2 от 25.01.2013г. и ПКО №9 от 16.07.2013г. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да бъде осъден ответникът да заплати на ищците по равно на всеки един от тях сумата от 18159лв., от която 13409лв., представляваща направени от наследодателя им М.Ф. и невърнати допълнителни парични вноски в „ЕМ-99" ООД и 4750лв., представляваща начислен и неизплатен дивидент. Претендират се и направените деловодни разноски.

В срока по чл.131 от ГПК ответникът депозира отговор на исковата молба, с който оспорва предявените искове като неоснователни и недопустими. Твърди, че по отношение на Н.М.А. и М.М.Ф. липсва активна процесуална легитимация, тъй като само Н.Н.А. била съдружник в „ЕМ-99" ООД. Освен това в исковата молба не били посочени периодите, за които се претендира дивидент по години, както и кои били допълнителните парични вноски, кога и по какъв начин били извършени. По отношение на сумата от 13409лв. нямало доказателства за взето решение от съдружниците за извършване на такива допълнителни парични вноски и за срока, за който се правили. Всякакви други внасяния на суми от съдружниците в касата на дружеството или по банков път нямали характер на допълнителни парични вноски след като нямало решение на ОС за тях и в зависимост от тяхното основание те подлежали на връщане или не. По отношение на сумата от 4750лв. също липсвало решение на общото събрание на съдружниците, обективирано в съответния протокол, за финансовите 2009г., 2010г., 2011г., 2012г., 2013г., 2014г. и 2015г., а за годините преди финансовата 2009г. правото да се иска изплащане на дивидент било погасено по давност и в тази връзка при условията на евентуалност се прави възражение за изтекла погасителна давност. Предвид гореизложеното ответникът счита, че предявените искове следва да бъдат отхвърлени, както и да му бъдат присъдени направените по делото разноски.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

От представените удостоверение за наследници, издадено на 21.03.2016г. от Община Хасково и договор от 17.12.2013г. с нотариална заверка на подписите, че ищците са пълния кръг от наследници на М.Ф.А., починал на 18.09.2013г., който е бил съдружник в „ЕМ-99" ООД, както и че след неговата смърт Н.Н.А. е приета като съдружник в ответното дружество на мястото на съпруга си, след като другите двама ищци са й дарили своите по 1/3 ид.ч. от оставените им в наследство дружествени дялове от капитала на същото дружество.

За изясняване на делото от фактическа страна съдът назначи и изслуша съдебно-счетоводна експертиза, чието заключение приема като компетентно и обективно дадено. Вещото лице в депозираното по настоящото дело заключение изцяло потвърждава констатациите, направени вече в депозираното по гр.д.№839/2016г. по описа на РС-Хасково заключение по назначената експертиза със същите задачи.

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи досежно основателността на предявените искове:

Производството по настоящото дело е образувано след като с влязло в сила решение, постановено по В.гр.д.№133/2017г. по описа на ОС-Хасково е обезсилено решението по гр.д.№839/2016г. по описа на РС-Хасково и делото е върнато за произнасяне по предявените искове от друг състав на съда. Настоящият съдебен състав намира предявения иск с правно основание чл.59 от ЗЗД за допустим, а разгледан по същество се явява неоснователен. Изцяло в тежест на ищците е да установят твърдяното от тях неоснователно обогатяване на ответника за сметка на обедняването им. По категоричен начин от представените по делото писмени доказателства се установява, че наследодателят на ищците е починал на 18.09.2013г., като приживе е бил съдружник в ответното дружество. Също така не се спори между страните, а това се установява от събраните по делото доказателства, че двамата съдружници в ответното дружество имат равни дялове. Установи се също така, че само съпругата на починалия съдружник притежава неговите дялове в дружеството, поради прехвърляне от страна на другите двама наследници на техните идеални части. Съпругата на починалия М.Ф.А. ищцата Н.Н.А. по нейно искане е приета като съдружник в ответното дружество. Именно в това си качество на пълноправен съдружник в ответното дружество ищцата Н.А. има възможност да реализира правата си за изплащане на дивиденти или суми, които нейният праводател приживе като съдружник е внасял в дружеството. Съгласно трайната и непротиворечива съдебна практика института на неоснователното обогатяване е приложим доколкото за страната не съществува друг ред, по който да реализира претендираните права. Предвид гореизложените съображения съдът намира предявения иск с правно основание чл.59 от ЗЗД за неоснователен и недоказан, тъй като от една страна ищцата Н.Н.А. в качеството си на съдружник в ответното дружество, притежаваща половината от капитала на същото, има възможност да реализира правата си, свързани с изплащане на дивиденти, разпределяне на печалба от дейността на дружеството и т.н. От друга страна по делото няма данни ответника да се е обогатил неоснователно за сметка на обедняването на ищците, тъй като сумите, които се твърди, че са внесени в дружеството и следва да им бъдат върнати обратно, не са излезнали от техния патримониум или от този на наследодателя им в лично качество, а именно в качеството му на съдружник в дружеството. При тези данни по делото следва извода за липса на връзка между евентуалното обедняване на ищците и обогатяването и то неоснователно на ответника. Следва да се има предвид също така, че с решение на ОС-Хасково са отменени като незаконосъобразни взетите решения, обективирани в протокол от 21.05.2016г. на провелото се общо събрание на съдружниците на „ЕМ-99“ ООД, с които се приема доклада на управителя за дейността на дружеството през 2015г., приема се годишния счетоводен отчет и баланса за 2015г. и се приема годишния счетоводен отчет да бъде обявен в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. По този начин се дава възможност на новия съдружник в дружеството да упражни съответно претендираните права по отношение на внесените суми и да се разгледат въпросите подлежат ли същите на връщане, съобразно взетите решения за тяхното заплащане и съответно връщане.   

С оглед изхода на делото следва да бъдат осъдени ищците да заплатят на ответника направените деловодни разноски в размер на 980лв. за адвокатско възнаграждение и 30лв. за назначената експертиза или общо 1010лв.

         Мотивиран така, съдът

                                                      Р   Е   Ш   И   :

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от Н.Н.А. с ЕГН:**********, Н.М.А. с ЕГН:********** и М.М.Ф. с ЕГН:**********,***0, против „ЕМ-99“ ООД, ЕИК 126165145, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ж.к.”Бадема” бл.28, вх.А, ап.35, представляван от управителя Е. С. Ч., искове с правно основание чл.59 от ЗЗД за сумата от 18159лв., от която 13409лв., представляваща направени от наследодателя им М.Ф. и невърнати допълнителни парични вноски в „ЕМ-99" ООД и 4750лв., представляваща начислен и неизплатен дивидент, които да бъдат изплатени на всеки от ищците по равно, като неоснователен.

 ОСЪЖДА Н.Н.А. с ЕГН:**********, Н.М.А. с ЕГН:********** и М.М.Ф. с ЕГН:**********,***0, да заплатят на „ЕМ-99“ ООД, ЕИК 126165145, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ж.к.”Бадема” бл.28, вх.А, ап.35, представляван от управителя Е. С. Ч., направените по делото разноски в размер общо на 1010лв.       

         Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                              СЪДИЯ :/п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.