Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 611

19.10.2017 година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                            Трети граждански  състав

на деветнадесети септември през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                                   Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №929 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е от Н.И.К. с ЕГН:********** ***, със съдебен адрес ***, офис 8, адв.Димитър К.Димитров, против „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” №37, отрицателен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК.

Ищецът твърди, че е собственик на недвижим имот, находящ се в гр.Х., ул.“Д.“ №*, като в това си качество бил абонат на ответното дружество и ползвател на предоставената от него електроенергия с клиентски номер 1000896754, с номер на измервателна точка 1527560. В началото на месец април 2017г. получил писмо от ответното дружество, с което го уведомяват, че ще му бъде коригирана сметката за ел.енергия за минал период от 01.11.2016г. до 11.01.2017г. за 71 дни в размер на 843,37лв. От това писмо ищецът разбрал, че на 11.01.2017г. била извършена проверка на меренето на ел.енергия и констатирано, че електромерът отчита с грешка минус 49,58% консумираната енергия, за което бил съставен констативен протокол. Това се дължало на дадени на късо токови вериги. Електромера нито бил демонтиран, нито изпратен за експертиза, нито пък се твърдяло, че е манипулиран. Никой не бил търсил и уведомявал ищеца за такава проверка. Твърди, че електромера се намира извън имота му, на уличен стълб, монтиран в табло на 30-35м., като ищецът нямал пряка видимост до него, съответно пломбиран и заключен от служители на ответника. Ежемесечно заплащал консумираната ел.енергия в определените срокове и винаги бил коректен платец. Според ищеца, едностранното коригиране на сметките за ел.енергия е недопустимо, когато липсват доказателства за виновно поведение от страна на потребителя, което да е довело до неправилното отчитане на ел.енергията. Електромера бил собственост на ответното дружество, което имало задължението да монтира, контролира, отчита данните и поддържа в изправност СТИ. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да се признае за установено, че ищецът не дължи на ответника сумата от 843,37лв., представляваща стойността на допълнително начислена ел.енергия за 71 дни за периода от 01.11.2016г. до 11.01.2017г. за абонат с клиентски номер 1000896754, с номер на измервателна точка 1527560.

         Ответникът оспорва така предявения иск в депозирания отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, като намира същия за допустим, но изцяло неоснователен. Ответникът счита, че сумата е начислена правомерно, като твърди, че приложими в случая са Правилата за измерване на количеството ел.енергия /ДВ бр.98 от 12.11.2013г./, а не общите условия. При извършване на проверката било удостоверено, че извършените от служителите на ответника действия са при спазване на изискванията на чл.47 от ПИКЕЕ.  Предвид гореизложеното счита, че следва да се отхвърли иска, като неоснователен. Претендира присъждане на разноски.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намира за установена следната фактическа обстановка :

Видно от приложения с отговора на исковата молба констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване е извършена проверка на електромера на ищеца на 11.01.2017г. в присъствието на трима свидетели. В констативен протокол е отразено, че ТЕПО е непломбирано и необезопасено. Отразено е също така, че при демонтаж на клемен капак на електромера е констатирано наличието на мост /шунт/ между входящ и изходящ проводник. Въз основа на проверката ответното дружество извършва корекция на сметката за електроенергия. След извършената корекция на сметката за потребена ел.енергия ответното дружество издава фактура на 17.03.2017г. за сумата от 843,37лв. До ищеца е изпратено писмо, с което дружеството го уведомява за извършената проверка и корекция на сметката.  

От показанията на разпитания по делото свидетел П.С.П. се установява, че при извършвана проверка от него и колегата му Д. Д. позвънили на обекта, викали, но никой не излезнал първоначално. После излезнал мъж, който казал на проверяващите да му сменят електромера, че и без това плащал много ток, след което се качил на кола и тръгнал. Те направили проверката и установили, че има грешка в измерването и се обадили на тел.112 да подадат сигнал. Св.П. твърди, че след това пристигнала оперативна група. Демонтирали капака на клемния блок и установили, че има мост между входящи и изходящи проводници. След възстановяване на схемата електромерът отчел нормално грешка. Твърди, че схемата възстановили в присъствието на полицаи. След като дошла оперативна група в тяхно присъствие демонтирали клемния капак и установили, че има монтиран шунт. Клиента го нямало, той се появил малко след това, говорил нещо с разследващите полицаи и поемни лица, които свидетелствали за това, когато отваряли капака на клемното табло. Свидетелят твърди, че таблото не било заключено и липсвала пломба на клемния капак. След демонтиране на клемния капак установили, че е монтиран мост между входящи и изходящи проводници, което след измерване с еталонен уред показало, че електромерът измерва 50% по-малко от изразходваната енергия. След демонтиране на моста, направили проверка с еталонен уред и се установило, че електромерът работи нормално.

За изясняване на делото от фактическа страна съдът назначи и изслуша съдебно-техническа експертиза, чието заключение приема като обективно и компетентно дадено. В заключението на съдебно-техническата експертиза се сочи, че констативния протокол от експертиза на СТИ отразява техническото състояние на СТИ, което е резултат от външно неправомерно въздействие върху електромера. Вещото лице сочи, че тези манипулации въздействат върху точността на електромера и водят до неточно измерване на консумираната електроенергия. Тези манипулации, според експертизата, водят до частично измерване на консумираната електроенергия, като в случая електромера отчита 50,42% от същата. Според вещото лице, правилно е приложена методиката за изчисляване на неотчетеното количество електроенергия, както е заложена от ПИКЕЕ. Експертизата сочи също така, че правилно е остойностено това неизмерено количество ел.енергия, съгласно чл.51 ал.1 от ПИКЕЕ. Вещото лице не може да определи началния момент на неточно отчитане на СТИ, тъй като не му била предоставена информация за товаров профил на процесния електромер. Според експертизата, регулярни отчети на показанията на СТИ са извършвани за периода от м.ноември 2016г. до м.януари 2017г. на 01.11.2016г., 01.12.2016г. и 01.01.2017г.  Процесният електромер попадал в групата електромери – еднофазни с периодичност на проверките шест години. Вещото лице заявява, че не може да отговори на въпроса дали върху електромера има изискуемите знаци за премината първоначална проверка и на коя дата следвало да премине вторичната проверка, поради липса на предоставена информация от „ЕРЮГ“-ЕВН група. В съдебно заседание вещото допълва заключението си с оглед допълнително предоставената му от ответното дружество информация, че СТИ започва да отчита неточно на 11.10.2016г. Освен това според допълнително получената информация експертизата констатира, че вторичната проверка на електромера следва да стане през 2021г., тъй като процесния електромер има държавна пломба от 2015г. 

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

Предявен е отрицателен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК, като се иска установяване недължимост на вземане на ответника към ищеца за посочената в исковата молба сума. Съдът намира така предявения установителен иск за допустим, а разгледан по същество същия се явява и основателен. Несъмнено от данните по делото се установи, че измервателното средство, от показанията на което се вземат данните за начислената ел.енергия в имота на ищеца не отговаря на метрологичните и техническите изисквания. Както е посочено в съдебно-техническата експертиза при проверката на електромера се установява, че отчита неточно потребената ел.енергия.  Този факт се установява и от приложения по делото констативен протокол от 11.01.2017г. От същия този протокол се установява, че при извършената проверка на електромера и по-точно при демонтаж на клемния капак на електромера е констатирано наличието на мост /шунт/ между входящ и изходящ проводник, в резултат на което същият отчита с почти 50% по-малко от консумираната електроенергия. По този начин се установява, че вследствие на извършените по СТИ манипулации е останала неизмерена електрическа енергия в размер на 49,58%. В тази насока са и показанията на разпитания по делото свидетел. При тези данни по делото съдът счита, че в тежест на ответника е да установи, че ищецът е извършил тези манипулации, т.е. че е налице негово неправомерно поведение, като доказателства в тази насока не бяха ангажирани. Доколкото от данните по делото се установи, че на електромера на ищеца е имало пломба, а освен това са извършвани периодични проверки на същия през месец ноември и декември 2016г. и през месец януари 2017г. няма как да се правят изводи, че ищецът е извършил този нерегламентиран достъп и не е отчетена ел.енергия за 71 дни. В настоящия случай не се установява неправомерно присъединяване или промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху електромера, извършено от ищеца. Действително при извършената на 11.01.2017г. проверка на електромера на ищеца служителите на енергийното дружество са установили неточно отчитане на потребената ел.енергия, поради което са демонтирали същия и са установили наличието на допълнително монтиран мост между входящите и изходящи проводници. В същото време обаче ответникът не ангажира доказателства, от които да се установи, че ищецът е извършил неправомерно тези манипулации по измервателния уред. От данните по делото се установи, че ищецът дори не е присъствал на извършената проверка, което сочи на едностранно участие в съставянето на констативния протокол за тази проверка от служители на ответното дружество. Предвид гореизложените съображения съдът счита, че макар законовите разпоредби да оправомощават ответното дружество да коригира сметките за ел.енергия за минал период, в никакъв случай не са спазени законовите изисквания, за да се приеме, че правилно и коректно дружеството е извършило тази корекция. Освен това при наличието на извършвани ежемесечно отчети на потребената ел.енергия и доколкото от данните предоставени на вещото лице от самия ответник се установява с категоричност, че електромера на ищеца е започнал да отчита неправилно още на 11.10.2016г., няма основание да се приеме, че едва през месец януари 2017г. служителите на енергийното дружество са констатирали неточното измерване на ел.енергията. Ето защо, следва извода, че неправомерно ответникът е коригирал сметката на ищеца начислявайки му ел.енергия за 71 дни назад от датата на проверката. След като електромерите са собственост на енергийното дружество и именно последното отговаря за тяхната изправност, следвало е съвсем своевременно да се реагира на отчетената неточност на консумираната ел.енергия през месец октомври 2016г., за да се избегне извършеното впоследствие коригиране на сметката на абоната. Предвид гореизложените съображения съдът намира за основателен предявения отрицателен установителен иск за недължимост на процесната сума от 843,37лв.

На основание чл.78 ал.1 от ГПК следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца направените в настоящото производство разноски в размер на 50лв. – държавна такса и 300лв. – адвокатско възнаграждение. Действително в представения договор за правна помощ ищецът и неговият процесуален представител са договорили сумата от 500лв., която е заплатена в брой. В същото време съдът намира за основателно възражението на ответника за прекомерност на заплатеното адвокатско възнаграждение и счита, че същото следва да бъде намалено, предвид липсата на фактическа или правна сложност на делото и с оглед размера на иска от 843,37лв.           

Мотивиран така, съдът

 

                                       Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” №37, че Н.И.К. с ЕГН:********** ***, не дължи сумата от 843,37лв. с ДДС, представляваща стойността на допълнително начислена ел.енергия за 71 дни за периода от 01.11.2016г. до 11.01.2017г. за абонат с клиентски номер 1000896754, с номер на измервателна точка 1527560.

ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” №37, да заплати на Н.И.К. с ЕГН:********** ***, направените в настоящото производство разноски в размер общо на 350лв.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                     СЪДИЯ :/п/не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.