Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 604

18.10.2017г., гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                             Трети граждански състав

на деветнадесети септември през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                                Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №916 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Мотивиран от горното, съдът

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 

ИЗМЕНЯ размера на присъдената с решение №756/26.11.2009г., постановено по гр.д.№2467/2009г. по описа на Районен съд–Хасково, издръжка, която Т.Г.Д. с ЕГН:********** следва да заплаща на С.Т.Д. с ЕГН:**********, действаща със съгласието на майка си С.Д.Д. с ЕГН:**********, като го увеличава от 60 лева на 120 лева месечно, считано от датата на предявяване на иска – 18.04.2017г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното й изплащане.  

ОСЪЖДА Т.Г.Д. с ЕГН:********** да заплати на С.Т.Д. с ЕГН:**********, действаща със съгласието на майка си С.Д.Д. с ЕГН:**********, направените по делото разноски в размер на 300лв. за адвокатско възнаграждение, а по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 86,40лв.  

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                      Съдия :/п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар:В.К.