Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 636

25.10.2017 година, гр.Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                                Трети граждански  състав

на двадесет и шести септември през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

 

                                                   Съдия : Нели Иванова  

   

секретар Елена Стефанова

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №324 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е от К.Д.В. с ЕГН:********** ***, със съдебен адрес ***, адв.Мария Михова, против „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” №37, отрицателен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК.

Ищецът твърди, че е потребител на ел.енергия към ответното дружество с клиентски номер 1000879241 за обект, находящ се в гр.Х., ул.“Л.“ №**, с ИТН за обекта 1507158. Ищецът бил уведомен с писмо от ответното дружество, че има частично неизмерена ел.енергия и ще бъде коригирана сметката за периода от 01.10.2015г. до 11.12.2015г. на стойност 377,32лв. Към писмото били приложени констативен протокол за извършване на техническа проверка и подмяна на СТИ и констативен протокол от експертиза на СТИ на БИМ-Бургас, справка за коригиране на сметката и фактура от 25.01.2017г. с падеж 06.02.2017г. От получения от ищеца констативен протокол се виждало, че ответното дружество извършило проверка и подмяна на СТИ на 11.12., но не ставало ясно коя година, поради липса на надлежно отразяване. СТИ се намирал извън дома на ищеца, на улицата срещу имота му, на височина около 2м., на място, до което той нямал пряк достъп, а само представители на ответника. При извършване на проверката таблото било заключено и пломбирано, поради това дори да била констатирана неизправност на електромера, съоръжението се монтирало и поддържало от ответното дружество и не следвало потребителя да носи отговорност. Въпреки че ищецът подписал констативния протокол, твърди, че бил извикан на края на проверката и не присъствал на самото й извършване. Според ищеца, липсва правно основание за извършената от ответното дружество едностранна корекция на сметката, както и доказателство начисленото количество ел.енергия да е реално доставена на потребителя. Отговорност за неточното измерване на доставяната ел.енергия следвало да носи собственикът на СТИ, а не потребителя. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да се признае за установено, че ищецът не дължи на ответника сумата от 377,32лв., представляваща корекция на сметка за минал период от 01.10.2015г. до 11.12.2015г., начислена във връзка с установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството ел.енергия за обект, находящ се в гр.Х., ул.“Л.“ №**, с ИТН 1507158 и клиентски номер 1000879241, за която сума е издадена фактура от 25.01.2017г. Претендира присъждане на разноските по делото.

         Ответникът оспорва така предявения иск в депозирания отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, като намира същия за допустим, но изцяло неоснователен. Ответникът счита, че сумата е начислена правомерно, като твърди, че приложими в случая са Правилата за измерване на количеството ел.енергия /ПИКЕЕ/. При извършване на проверката било удостоверено, че извършените от служителите на ответника действия са при спазване на изискванията на ПИКЕЕ.  Предвид гореизложеното счита, че следва да се отхвърли иска, като неоснователен. Претендира присъждане на разноски.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намира за установена следната фактическа обстановка :

Видно от приложения с исковата молба констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване е извършена проверка на електромера на ищеца на 11.12.201 г. в присъствието на абоната. В констативния протокол е отразено, че ТЕМО се намира на фасада, заключено и пломбирано. Отразено е също така, че при измерване с еталонен уред е отчетена грешка извън класа на точност, както и че електромера е даден за експертиза. Въз основа на проверката ответното дружество извършва корекция на сметката за електроенергия. След извършената корекция на сметката за потребена ел.енергия ответното дружество издава фактура на 25.01.2017г. за сумата от 377,32лв. До ищеца е изпратено писмо, с което дружеството го уведомява за извършената проверка и корекция на сметката. В констативен протокол от метрологична експертиза на средство за измерване от 01.11.2016г. е отразено, че при отваряне на електромера е констатирано осъществяван достъп до вътрешността на електромера – монтирано допълнително съпротивление в измервателната верига между изводите на интегрална схема, водещо до промяна на метрологичните характеристики на електромера, които не отговарят на изискванията за одобрения тип.    

От показанията на разпитания по делото свидетел К.Й.Л. се установява, че процесната проверка е извършена от него през зимата на 2015г. Освен свидетеля на проверката присъствал и колегата му К. К.. Твърди, че потърсили абоната, явил се, обяснили му за какво става въпрос и защо му сменят електромера и той подписал протокола. При проверка с еталонен уред установили, че електромерът показва грешка извън допустимата, след което демонтирали електромера, поставили то в безшевен чувал и го изпратили за експертиза в БИМ. Свидетелят твърди, че потърсили абоната да подпише протокола след като установили, че има неточност в измерването на СТИ. Според св.Л., когато се установи проблем на неточно отчитане на електроенергия от СТИ, не е необходимо присъствието на органи на полицията. Просто установявали, че електромерът не мери точно, казвали на абоната и го сменяли. Те не били установили кражба, за да търсят полиция, просто електромерът не мерил правилно.   

За изясняване на делото от фактическа страна съдът назначи и изслуша съдебно-техническа експертиза, чието заключение приема като обективно и компетентно дадено. В заключението на съдебно-техническата експертиза се сочи, че констативния протокол от експертиза на СТИ отразява техническото състояние на СТИ, което е резултат от външно неправомерно въздействие върху електромера. Вещото лице сочи, че тези манипулации въздействат върху точността на електромера и водят до неточно измерване на консумираната електроенергия. Тези манипулации, според експертизата, водят до частично измерване на консумираната електроенергия, като в случая електромера отчита 17,17% от същата, а неотчетена остава 82,83% от консумираната енергия. Според вещото лице, правилно е приложена методиката за изчисляване на неотчетеното количество електроенергия, както е заложена от ПИКЕЕ. Експертизата сочи също така, че правилно е остойностено това неизмерено количество ел.енергия, съгласно чл.51 ал.1 от ПИКЕЕ. Вещото лице не може да определи началния момент на неточно отчитане на СТИ, тъй като не му била предоставена информация за товаров профил на процесния електромер. Процесният електромер попадал в групата електромери – еднофазни с периодичност на проверките шест години. Върху електромера имало държавна пломба от метрологична проверка от 2015г., т.е. вторична проверка следвало да премине през 2021г.

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

Предявен е отрицателен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК, като се иска установяване недължимост на вземане на ответника към ищеца за посочената в исковата молба сума. Съдът намира така предявения установителен иск за допустим, а разгледан по същество същия се явява и основателен. Несъмнено от данните по делото се установи, че измервателното средство, от показанията на което се вземат данните за начислената ел.енергия в имота на ищеца не отговаря на метрологичните и техническите изисквания. Както е посочено в съдебно-техническата експертиза при проверката на електромера се установява, че отчита неточно потребената ел.енергия. Този факт се установява и от приложения по делото констативен протокол от 11.12. /липсва изписана година/. От същия този протокол се установява, че при извършената проверка на електромера е извършена такава с еталонен уред, при което се установило, че електромерът показва грешка извън допустимата. В резултат на тази грешка електромерът отчита с почти 83% по-малко от консумираната електроенергия. По този начин се установява, че вследствие на извършените по СТИ манипулации е останала неизмерена електрическа енергия в размер на 82,83%. В тази насока са и показанията на разпитания по делото свидетел. При тези данни по делото съдът счита, че в тежест на ответника е да установи, че ищецът е извършил тези манипулации, т.е. че е налице негово неправомерно поведение, като доказателства в тази насока не бяха ангажирани. Доколкото от данните по делото се установи, че на електромера на ищеца е имало пломба, а освен това липсват данни за нарушена цялост на същия, няма как да се правят изводи, че ищецът е извършил този нерегламентиран достъп, в резултат на което не е отчетена ел.енергия. В настоящия случай не се установява неправомерно присъединяване или промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху електромера, извършено от ищеца. Действително при извършената на 11.01.2017г. проверка на електромера на ищеца служителите на енергийното дружество са установили неточно отчитане на потребената ел.енергия, поради което са демонтирали същия и са установили наличието на допълнително монтиран мост между входящите и изходящи проводници. В същото време обаче ответникът не ангажира доказателства, от които да се установи, че ищецът е извършил неправомерно тези манипулации по измервателния уред. Предвид гореизложените съображения съдът счита, че макар законовите разпоредби да оправомощават ответното дружество да коригира сметките за ел.енергия за минал период, в никакъв случай не са спазени законовите изисквания, за да се приеме, че правилно и коректно дружеството е извършило тази корекция. Ето защо, следва извода, че неправомерно ответникът е коригирал сметката на ищеца начислявайки му ел.енергия за период назад от датата на проверката. След като електромерите са собственост на енергийното дружество и именно последното отговаря за тяхната изправност, следвало е съвсем своевременно да се реагира на отчетената неточност на консумираната ел.енергия, за да се избегне извършеното впоследствие коригиране на сметката на абоната. Предвид гореизложените съображения съдът намира за основателен предявения отрицателен установителен иск за недължимост на процесната сума от 377,32лв.

На основание чл.78 ал.1 от ГПК следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца направените в настоящото производство разноски в размер на 50лв. – държавна такса и 300лв. – адвокатско възнаграждение.

Мотивиран така, съдът

 

 

                                       Р  Е  Ш  И :

 

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” №37, че К.Д.В. с ЕГН:********** ***, не дължи сумата от 377,32лв. с ДДС, представляваща корекция на сметка за минал период от 01.10.2015г. до 11.12.2015г., начислена във връзка с установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството ел.енергия за обект, находящ се в гр.Х., ул.“****“ №**, с ИТН 1507158 и клиентски номер 1000879241, за която сума е издадена фактура от 25.01.2017г.

ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” №37, да заплати на К.Д.В. с ЕГН:********** ***, направените в настоящото производство разноски в размер общо на 350лв.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                     СЪДИЯ :/п/ не се чете