П Р О Т О К О Л

 

05.09.2017 година                                                      гр. Хасково

Хасковски районен съд                                             X-ти Наказателен състав

На пети септември                                                     две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                            Председател: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ

                                                              Съдебни заседатели:                                      

                                                                  

Секретар: Десислава Вълканова

Прокурор: Емилия Генова

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1054 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 09,45 часа, се явиха:

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Съдът, като взе предвид, че депозираното споразумение, сключено между страните, след направените промени, не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382, ал. 7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимата С.К.И. - прекратено на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И : № 135

ОДОБРЯВА на основание чл. 382, ал. 7 от НПК окончателното споразумение между Районна прокуратура гр. Хасково, представлявана от прокурор Емилия Генова и адв. Милена Петкова от АК гр. Хасково, защитник на подсъдимата С.К.И., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимата С.К.И. – ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА за това, че на 23.08.2017г. в с. Узунджово, община Хасково, област Хасково държала акцизни стоки без бандерол, а именно: 140 броя кутии цигари марка „RAQUEL SLIMS”, 58 броя кутии цигари марка „ROYAL SLIMS”, 88 броя кутии цигари марка „777 GOLD”, всички кутии цигари на обща стойност 2 145,00 лева, когато такъв се изисква по закон съгласно чл. 28, ал. 1 от Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия - „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове.” и чл. 2, т. 2 от Закон за акцизите и данъчните складове - „На облагане с акциз подлежат: т. 2 - „тютюневите изделия”, като случая не е маловажен - престъпление по чл. 234, ал. 1, предл. 2-ро от НК, поради което и на основание чл. 234, ал. 1, предл. 2-ро, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК Й НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца, както и кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

 На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.

На основание чл. 234, ал. 3 от НК, ОТНЕМА в полза на Държавата, предмета на престъплението, а именно: 140 броя кутии цигари марка „RAQUEL SLIMS”, 58 броя кутии цигари марка „ROYAL SLIMS”, 88 броя кутии цигари марка „777 GOLD”, намиращи се на съхранение в РУ на МВР гр. Хасково, които ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

            ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, подсъдимата С.К.И., ЕГН ********** ***, да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР гр. Хасково направените в хода на бързото производство деловодни разноски в размер на 84,64 /осемдесет и четири лева и шестдесет и четири стотинки/ лева, а в полза на РС гр. Хасково - сумата в размер на по 5.00 лева – държавна такса при всеки случай на служебно издаване на изпълнителен лист по делото.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 1054/2017г. по описа на Хасковския районен съд по отношение на подсъдимата С.К.И., ЕГН ********** ***.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРОКУРОР – Да се отмени мярката за неотклонение, с оглед така одобреното споразумение и наложените с него наказания.

АДВ. ПЕТКОВА – Да се отмени мярката за неотклонение.

ПОДСЪДИМА - Да се отмени мярката.

Съдът, като взе предвид, че в днешно съдебно заседание бе постигнато и одобреното споразумение, с което подсъдимата С.К.И. бе призната за виновна в извършване на престъплението, за което е привлечена към наказателна отговорност от една страна, а от друга - отчете вида на наложените с него наказания и приложението на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК по отношение наказанието „Лишаване от свобода“, намира, че взетата по отношение на същата мярка за неотклонение на бързото производство „Подписка” следва да бъде отменена.

О П Р Е Д Е Л И :     

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимата С.К.И., ЕГН ********** *** мярка за неотклонение „Подписка” по Бързо производство № 837/2017г. по описа на РУП гр. Хасково.

Определението в частта относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд гр. Хасково в 7-дневен срок от днес по реда на Глава 22 от НПК.

След влизане в сила на определението в частта на мярката за неотклонение, да се уведоми Началника на РУ на МВР гр. Хасково, за сведение и изпълнение.

Заседанието приключи в 10,00 часа.

Протоколът се изготви на 05.09.2017.

                                                                                   Председател: /п/ не се чете

 

 

 

 

Секретар: /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.В.