П Р О Т О К О Л

 

05.09.2017 година                                                      гр. Хасково

Хасковски районен съд                                             X-ти Наказателен състав

На пети септември                                                     две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                            Председател: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ

                                                               Съдебни заседатели:                                      

                                                                  

Секретар: Десислава Вълканова

Прокурор: Тереза Скорчева

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1053 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 10,03 часа, се явиха:

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Съдът, като взе предвид, че депозираното споразумение, сключено между страните, след направените промени, не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382, ал. 7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия П.Н.Г. - прекратено на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И : № 136

ОДОБРЯВА на основание чл. 382, ал. 7 от НПК окончателното споразумение между Районна прокуратура гр. Хасково, представлявана от прокурор Тереза Скорчева и адв. М.Т. ***, защитник на подсъдимия П.Н.Г., по силата на което:

             ПРИЗНАВА подсъдимия П.Н.Г. – ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН за това, че на 14.12.2016г. в гр. Хасково, на бул. „Никола Радев” в посока кв. „Болярово”, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ауди А3” с рег.№ *****, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП: „На водача на пътно превозно средство е забранено: да управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол.” и чл. 21, ал. 1 от ЗДвП: „При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в кm/h: За пътно превозно средство от категория „В” - 50 км/ч в населено място..” и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на Б. Д. С., ЕГН: ********** от гр. ****, изразяваща се в трайно затруднение в движението на дясната ръка, което се дължи на счупване на близката фаланга на пети пръст на ръката, и деянието е извършено в пияно състояние - престъпление по чл. 343, ал. 3, предл. 1-во, б. „а”, предл. 2-ро вр. ал. 1, б. „б”, вр. чл.342, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343, ал. 3, б. „а”, предл. 2-ро, вр. ал. 1, б. „б”, във вр. чл. 342. ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, МУ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 5 /пет/ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.

На основание чл. 343г, вр. чл. 343, ал. 3, предл. 1-во, б. „а”, предл. 2, вр. ал. 1, б. „б”, вр. чл. 342, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК НАЛАГА на подсъдимия П.Н.Г., ЕГН ********** *** и наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 1 /една/ година.

            На основание чл. 111, ал. 1 от НПК, ДА СЕ ВЪРНЕ иззетият като веществено доказателство лек автомобил марка „Ауди А3” с рег. № *****, намиращ се на съхранение в Тилова база на ОДМВР гр. Хасково, на П.Н.Г., с ЕГН ********** ***, като правоимащо лице.

            ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, подсъдимия П.Н.Г., с ЕГН ********** ***, да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР гр. Хасково направените в хода на досъдебното производство деловодни разноски в общ размер на 582,16 /петстотин осемдесет и два лева и шестнадесет стотинки/ лв., от които 137,28 /сто тридесет и седем лева и двадесет и осем стотинки/ лв. за съдебномедицинска експертиза; 380,88 /триста и осемдесет лева и осемдесет и осем стотинки/ лв. за авто-техническа експертиза и 64,00 /шестдесет и четири лева/ лв. за 2 броя химически експертизи, а в полза на РС - Хасково - сумата в размер на по 5.00 лева – държавна такса при всеки случай на служебно издаване на изпълнителен лист по делото.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 1054/2017г. по описа на Хасковския районен съд по отношение на подсъдимия П.Н.Г., с ЕГН ********** ***.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

По аргумент от разпоредбата на чл. 382, ал. 10 от НПК, съдът указва на присъстващата в залата и посочена като пострадала от описаното престъпление Б. Д. С. възможността да предяви пред гражданския съд иск за обезщетение за претърпените от деянието неимуществени вреди.

ПРОКУРОР – Да се отмени мярката за неотклонение, с оглед така одобреното споразумение и наложените с него наказания.

АДВ. Т. – Да се отмени мярката за неотклонение.

ПОДСЪДИМ - Да се отмени мярката.

Съдът, като взе предвид, че в днешно съдебно заседание бе постигнато и одобреното споразумение, с което подсъдимия П.Н.Г. бе признат за виновен в извършване на престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност от една страна, а от друга - отчете вида на наложените с него наказания и приложението на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК по отношение наказанието „Лишаване от свобода“, намира, че взетата по отношение на същия мярка за неотклонение на досъдебното производство „Подписка” следва да бъде отменена.

О П Р Е Д Е Л И :     

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия П.Н.Г., с ЕГН ********** *** мярка за неотклонение „Подписка” по Досъдебно производство № 1234/2016г. по описа на РУ на МВР гр. Хасково.

Определението в частта относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд гр. Хасково в 7-дневен срок от днес по реда на Глава 22 от НПК.

След влизане в сила на определението в частта на мярката за неотклонение, да се уведоми Началника на РУ на МВР гр. Хасково, за сведение и изпълнение.

Заседанието приключи в 10,20 часа.

Протоколът се изготви на 05.09.2017.

                                                                                   Председател: /п/ не се чете

 

 

Секретар: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.В.