П Р О Т О К О Л

 

05.09.2017 година                                                      гр. Хасково

Хасковски районен съд                                             X-ти Наказателен състав

На пети септември                                                     две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                  Председател: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ

                                                     Съдебни заседатели: Христина Карагьозова

                                                                                           Красимир Костадинов      

                                                                  

Секретар: Десислава Вълканова

Прокурор: Тереза Скорчева

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

ЧНД № 947 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 09,00 часа, се явиха:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

След съвещание, съдът намира за установено следното:

Производството е по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК, вр. чл. 25, вр. чл. 23 от НК, образувано въз основана на молба от Х.Х.Й., понастоящем в Затвора гр. Стара Загора, за определяне на едно общо наказание между наложените му по НОХД № 915/2013г. и НОХД № 966/2013г., двете по описа на РС гр. Хасково, с приложение на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК.

В съдебно заседание молителят лично и чрез упълномощения от него адв. Д. С. заявявам, че поддържа молбата и иска от съда да бъде извършена кумулация по цитираните две присъди и да бъде приложена нормата на чл. 66, ал. 1 НК по отношение на общото наказание.

Представителят на държавното обвинение в хода по същество заявява, че следва искането да бъде оставено без разглеждане, като подробно мотивира доводите за това, свързани с факта на постановяване на присъдата по НОХД № 1009/2016г. по описа на РС гр. Хасково, а като последица от това – производството по делото да бъде прекратено.

В даденото му право на последна дума осъденият и молител в настоящото производство потвърждава искането си за отлагане изтърпяване на определеното по визираните от него две осъждания в молбата общо наказание, на основание чл. 66, ал. 1 от НК.

Хасковският районен съд, като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

Видно от приложената Справка за съдимост рег. № 780/14.08.2017г., издадена от „Бюро за съдимост” при РС гр. Хасково, ведно с Бюлетин за съдимост по НОХД № 745/2004г. по описа на РС гр. Хасково, Бюлетин за съдимост по НОХД 150/2005г. по описа на РС гр. Хасково, Бюлетин за съдимост по НОХД № 915/2013г. по описа на РС гр. Хасково, Бюлетин за съдимост по 966/2013г. по описа на РС гр. Хасково, Бюлетин за съдимост по НОХД № 1009/2016г. по описа на РС гр. Хасково молителят Х.Х.Й. е осъждан общо пет, като от значение за произнасяне по настоящото  дело са осъжданията му: С Присъда № 98/10.12.2013г., постановена по НОХД № 915/2013г. по описа на РС гр. Хасково, влязла в законна сила на 27.12.2013г., с която за деяние, извършено в периода от 21.08.2013г. до 22.01.2013г. на основание чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6 месеца, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложено с изпитателен срок от три години; С Присъда № 40/14.04.2014г., влязла в законна сила на 29.04.2014г. и постановена по НОХД № 966/2013г. по описа на РС гр. Хасково, с която за деяние, извършено на 30.04.2013г. на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от пет месеца, отново с приложение на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК и с Присъда № 21/06.03.2017г., влязла в законна сила на 19.06.2017г., постановена по НОХД № 1009/2016г. по описа на РС гр. Хасково му е наложено, за деяние, извършено на 29.09.2015г., на основание чл. 55 ал. 1, т. 1 от НК му е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6 месеца, постановено да се изтърпи при първоначален „общ” режим.

Видно от Справка изх. № 1705/16.08.2017г. на Началник РС „ИН” гр. Хасково към настоящия момент Х.Х.Й. няма данни да е изтърпявал наказание „Пробация в РС „ИН” гр. Хасково, а в Справка рег. № И-11189/23.08.2017г. от МП, ГД „ИН” гр. София, Справка № 282/2017 от 29.08.2017г., подписана от Началник на Затвора гр. Стара Загора е посочено, че същият изтърпява наказание, по вид „Лишаване от свобода” в Затвора гр. Стара Загора, като е постъпил в затвора на 10.07.2017г. за изтърпяване на определено, на основание чл. 25 от НК, общо наказание в размер на 6 месеца по НОХД № 915/2013г. и НОХД № 966/2013г., двете по описа на РС гр. Хасково, като към момента фактически ще е изтърпял 1 месеца и 25 дни, с остатък 4 месеца и 5 дни, плюс 6 месеца „Лишаване от Свобода по НОХД № 1009/2016г. по описа на РС гр. Хасково.

При тези данни, съдът намира следното от правна страна:

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал.1 от Наказателния кодекс, в случаите на усложнена престъпна дейност и в частност на множество престъпления, когато с едно деяние са извършени няколко престъпления или ако едно лице е извършило няколко отделни престъпления преди да е имало влязла в сила присъда за което и да е от тях, съдът, след като определи наказание за всяко престъпление отделно, налага най  - тежкото от тях, като в ал. 2 и ал. 3 на цитираната разпоредба е посочено задължението, респ. възможността за съда към определеното най – тежко наказание да се присъединят наложените наказания „обществено порицание” и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6, 7 и 9 от НК, както и наложените глоба или конфискация изцяло или отчасти. Текстът на чл. 25, ал. 1 от НК пък дава възможност за приложение на разпоредбите на чл. 23 и 24 от наказателния закон и в случаите като настоящия, когато лицето е осъдено с отделни присъди.

В конкретната хипотеза, Хасковският районен съд, именно с оглед постановената последната, постановена по време и влязла в сила присъда, а именно тази по НОХД № 1009/2016г. по описа на РС гр. Хасково, е компетентен да разгледа искането на молителя, но видно от съдържанието на така цитираната присъда, с нея освен, че се е произнесъл по същество по поставения материалноправен въпрос - налице ли е деяние, съставлява ли то престъпление, извършено ли е от подсъдимия по делото, при това виновно и какво наказание му се следва, е отчел наличието на предпоставките по чл. 23 от НК и е определил на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК едно общо наказание на подсъдимия, измежду наложените му по НОХД № 915/2013г. и НОХД № 966/2013г., двете по описа на РС гр. Хасково в размер на най-тежкото от тях, а именно „Лишаване от свобода” за срок от 6 месеца, което е постановено, на основание чл. 25, ал. 4 от НК, да се изтърпи от подсъдимия ефективно, отделно и преди наложеното по цитираната присъда, при първоначален „общ” режим.

Този юридически факт и при положение, че от изисканите доказателства за съдимостта на подсъдимия, не се обоснова извод за наличие на нови осъждания, които да бъдат взети предвид в настоящото производство, обоснованата и тезата, че не са налице предпоставките за уважаване на неговото искане, доколкото действително, макар и да са налице предпоставките по чл. 25, вр. чл. 23 от НК за определяне на общо наказание, измежду наложените му по визираните две осъждания в молбата, това вече е било сторено с влязъл в сила съдебен акт и ревизиране на изводите, достигнати в него, в настоящото производство не би могло да бъде направено, именно поради вече изтъкнатите съображения за липсата на данни за нови постановени и влезли в сила междувременно присъди.

При това положение, пътят за защита на осъдения е бил чрез атакуване на този съдебен акт в съответната част, а не с отправяне на молба за процедиране по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК, вр. чл. 25, вр. чл. 23 от НК, което прави същата недопустима и поради тези съображения ще следва да бъде оставена без разглеждане, а производството, образувано въз основа на нея – прекратено.

Водим от горното, съдът

            О П Р Е Д Е Л И:  № 372

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Х.Х.Й., ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Стара Загора Молба вх.рег. № 18811/08.08.2017г. за определяне на общо наказание, измежду наложените по НОХД № 915/2013г. и НОХД № 966/2017г., двете по описа на РС гр. Хасково.

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 947/2017г. по описа на РС гр. Хасково.

Определението подлежи на обжалване и протест пред ОС гр. Хасково в 15-дневен срок, считано от днес.

Заседанието приключи в 09,17ч.

Протоколът се изготви на 05.09.2017г.

 

                                                                                  Председател: /п/ не се чете

 

 

                                                                       Съдебен заседател: 1. /п/ не се чете

 

                                                                                                          2. /п/ не се чете

 

                                                                                  Секретар: /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.В.