Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 219                                             12.09.2017г.                             град Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Хасковският Районен съд                                                              наказателен състав

На четвърти септември                         през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав :

                                        Председател: Мартин Кючуков                     

Секретар Гергана Докузлиева

Прокурор

като разгледа докладваното от Съдията

а.н. дело 626 по описа за 2017 година.

                        Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 33-0000002 от 17.01.2017 година на Главен директор на Главна дирекция ”АИ” - град Пазарджик, с което за нарушение на чл.45д ал.6 предл.2 от Наредба №11/31.10.2002 на МТС на жалбоподателя Ч.Й.Ч. ЕГН ********** *** на осн.чл.105 ал.1 от ЗАвтП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лв.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят, поради което го обжалва в срок. Същият го счита за незаконосъобразно и неправилно. АУАН нямал минимално необходимите, установени в чл.42 от ЗАНН реквизити. В съставения АУАН и НП не било ясно кое е мястото на извършване на нарушението – с какво МПС било извършено нарушението, с какъв рег.№. Въпреки че преквалифицирал адм.нарушение, АНО неправилно приложил материалния закон и вменил вина на жалбоподателя за нарушение на чл.45д ал.6 предл.2 от Наредба №11/31.10.2002 на МТС. Тази норма не съдържала задължение за водача на МПС, а съдържала задължение за лицето по чл.2 ал.1 – а именно превозвача, но все пак и той не съдържал санкционна разпоредба.

Иска от съда да отмени изцяло наказателното постановление.

Ответникът по жалбата – Главна дирекция „АИ“ – гр.Пазарджик, редовно уведомени, не се явяват и не вземат становище по жалбата.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

На 24.12.2016г., около 11,00 часа, на Автогара гр.Пазарджик, св.А.И. и св.Н.Р. – инспектори, извършили проверка на автобус „Сетра“ рег.№*********, собственост на „Арда Тур“ ЕООД, управляван от жалбоподателя Ч.Ч.. При проверката били представени маршрутно разписание /заверен препис в АНД №527/2017г. на РС-Пазарджик/ и тахографски лист от 22.12.2016г – 23.12.2016г./ в адм.преписка/, от които проверяващите установили, че на 22.12.2016г. водачът тръгнал от началната точка на маршрута -  гр.Хасково в 11,50 часа, при утвърден час на тръгване по маршрутно разписание 11,15 часа.

При тази фактическа обстановка, която се установява безспорно по делото от писмени доказателства – маршрутно разписание и тахографски лист от 22.12.2016г. – 23.12.2016г.,  АНО е съставил АУАН бл.№225616/24.12.2016г. в присъствие на водача – жалбоподателя Ч.Ч. и връчен лично.

Въз основа на АУАН е било издадено и атакуваното НП.

                         Тази фактическа обстановка се установява безспорно както от писмените доказателства, така и от събраните по делото гласни доказателства – разпита на св.А.И. и св.Н.Р. – инспектори.

                         Де факто не се оспорва и в жалбата, в която се излагат правни аргументи.

                         При така установените факти съдът намира от правна страна следното:

                         Съгл.чл.2 ал.1 от Наредба №11/31.10.2002г. на МТС международен превоз на пътници и товари може да извършва всеки едноличен търговец или търговско дружество, което притежава лиценз на Общността и заверени копия на лиценза, издаден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице.

                         По делото не е спорно, че „Арда тур“ ЕООД – гр.Хасково е лице по чл.2 ал.1 от Наредбата, защото е търговско дружество и притежава Разрешително №000379/1 от 19.09.2016г. за извършване на редовен превоз по линия с автобус между държавите членки в съответствие с Глава 3 от Регламент ЕО №1073/2009

                         Съгл.чл.45д ал.6 от Наредба №11/31.10.2002г. на МТС международен превоз на пътници и товари, освен в случаите на бедствия, аварии и други извънредни ситуации, до изтичане на валидността на разрешителното лицето по чл.2 ал.1 е длъжно да осигури обслужването на автобусната линия и да спазва утвърденото разписание.

                         Това означава, че адресат на задължението за спазване на маршрутното разписание по линията, по която се извършва международния превоз на пътници и товари е ЕТ или търговското дружество, което притежава лиценза – т.е в случая „Арда тур“ ЕООД.

                          Физическото лице – водач, което управлява съответния автобус не е адресат на задължението по чл.45д ал.6 от Наредба №11/31.10.2002г. на МТС международен превоз на пътници и товари. И следователно то не може да наруши това задължение.

                          В случая задължението по чл.45д ал.6 от Наредба №11/31.10.2002г. на МТС е било нарушено от „Арда тур“ ЕООД. Съответно и това е субекта, който е следвало АНО да санкционира с имуществена санкция в размер на 200 лв. по чл.105 ал.1 от ЗАвтП.

                          АНО неправилно е определил субекта - адресат на административно-наказателната отговорност. Това не е водача на автобуса – жалбоподателя Ч.Ч., а ЕТ или търговското дружество, което притежава лиценза – т.е в случая „Арда тур“ ЕООД.

                          Наказателното постановление се явява неправилно и незаконосъобразно и като такова ще следва да бъде отменено.

                          Предвид изложеното и на осн.чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 33-0000002 от 17.01.2017 година на Главен директор на Главна дирекция ”АИ” - град Пазарджик, с което за нарушение на чл.45д ал.6 предл.2 от Наредба №11/31.10.2002 на МТС на жалбоподателя Ч.Й.Ч. ЕГН ********** *** на осн.чл.105 ал.1 от ЗАвтП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лв.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-гр.Хасково, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                                        Районен съдия:/p/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д .