ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1184

 21.09.2017г.

 

            Съдът, като взе впредвид разпоредбата на чл. 104 т.4 от ГПК във вр. с чл.69 ал.1 т.1, която определя родовата подсъдност, намира, че Районен съд – Хасково не е родово компетентен да се произнесе по иска по гр.д. 2364/17г. по описа на ХРС. Мотивите в тази насока са, че макар и разделени в ИМ на три пункта, всички вземания са във връзка с договор № 1 от 05.01.2015г. между страните. Касае се за едно облигационно отношение, от което произтичат всички вземания на ищеца. Стойността на всички вземания е 33050 лева, което надвишава допустимата за разглеждане от РС сума от 25000 лева. Фактът, че един от исковете е под евентуалност – чл. 79 ал.1 или чл. 59 от ЗЗД, не променя изводите на съда, тъй като това е въпрос по същество и ще се изясни едва с решението, а към този момент биха били извършени много процесуални действия, за да се приеме, че може да се изпрати по подсъдност. Не на последно место следва да се посочи, че неспазването на принципа за родова подсъдност би могло да доведе до обезсилване на решението на съда – чл. 270 ал.3 от ГПК. При такава възможност е задължително на първо место да се изясни въпроса за родовата компетентност.

            Водим от гоното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр. Дело № 2364/17г. по описа на Районeн съд – Хасково, като изпраща делото по подсъдност на Окръжен съд – Хасково.

            Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до ищеца.

 

 

Районен съдия : /п/ не се чете

 

                                   В. Панайотов

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.