О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 1206 / 27.09.2017 година, гр. Хасково

Хасковският районен съд Първи граждански състав       

На двадесет и седми септември през две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:                                                                    

        Председател : Мария Ангелова

                                                                             Членове :  

                                                                             Съдебни заседатели:      

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Частно гражданско дело номер 2168 описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

                         

          Производството по настоящото дело е по реда на чл.611 ал.3 и 4 от ГПК.

          Образувано е по повод постъпила молба за връчване на документи, съгласно чл.4 § 3 от Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13.11.2007 година относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела. Връчването на книжата не е извършено, т.к. лицето не е открито на адреса, като по данни на дъщеря му – то вече не живее там, а самата тя е отказала да получи книжата, което е удостоверено от призовкар при Районен съд – Хасково – л.26 от делото. По този повод, съдът служебно изиска справки от регистър „Население“ към ГД ГРАО при МРР, от които се установява, че лицето е с регистриран постоянен и настоящ адрес в гр. Ямбол.

          При тези данни по делото, налице е хипотезата на чл.6 § 4 изр. I от Регламент (ЕО) № 1393/2007 – получаващият орган Районен съд – Хасково не може да извърши връчването на книжата поради липса на териториална компетентност, при което документите и молбата следва да се препратят на териториално компетентния получаващ орган в същата държава-членка, явяващ се в случая Районен съд – Ямбол, за което следва да се информира надлежно предаващия орган чрез формуляр-образеца, посочен в приложение I.

          Ето защо, настоящото производство следва да се прекрати, а съдебната поръчка следва да се препрати за изпълнение на съда по местоживеене на лицето – Районен съд – Ямбол.

          Мотивиран така, съдът

              

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.дело № 2168/2017 г. по описа на Районен съд – Хасково.

          ПРЕПРАЩА документите и молбата на териториално компетентния получаващ орган в същата държава-членка - Районен съд – Ямбол.

ДА СЕ ИЗГОТВИ уведомление за препредаване на молбата и документа до компетентния получаващ орган - по чл.6 § 4 изр. I от Регламент (ЕО) № 1393/2007, чрез формуляр-образеца, посочен в приложение I; което да му се изпрати незабавно по факс, на електронна поща и по пощата.

Определението не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ :/п/ не се чете.

 

 

                              Вярно с оригинала!

 

                              Секретар: Д.С.