ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1198

27.09.2017 година, гр. Хасково

Хасковският районен съд                                 Трети граждански състав       

на двадесет и седми септември през две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                              Съдия : Нели Иванова

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №2747 по описа за 2016г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът счита, че следва да се прекрати производството по делото на основание чл.231 ал.1 от ГПК. С определение, постановено в закрито заседание на 02.03.2017г., съдът спира делото по взаимно съгласие на основание чл.229 ал.1 т.1 от ГПК, с оглед направеното в тази насока искане и от двете страни. С така постановеното определение на страните е указано, че това определение подлежи на обжалване в едноседмичен срок. Така постановеното определение за спиране на делото е влязло в сила на 17.03.2017г. В самото определение съдът изрично е указал, че делото следва да се докладва след изтичане на 6-месечния срок от неговото спиране, ако никоя от страните не е поискала възобновяване на производството. Ето защо, съдът приема, че предвидения в закона шестмесечен срок, в който може да се поиска възобновяване на производството е изтекъл на 18.09.2017г. /понеделник/. По делото няма данни в срока някоя от страните да е поискала възобновяване на производството, поради което съдът счита, че на основание чл.231 ал.1 от ГПК следва да се прекрати делото.

         Мотивиран така, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №2747/2016г. по описа на Районен съд-Хасково на основание чл.231 ал.1 от ГПК.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд-Хасково в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

                                                                   

                                                         

 

                                                        Съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.