Р Е Ш Е Н И Е

 

  531 / 01.09.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На първи септември през две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                   Председател : Мария Ангелова

                                                     Членове :  

                                                          Съдебни заседатели:      

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Гражданско дело номер 2965 по описа за 2011 година, взе предвид следното:

 

     Производството е по реда на чл.247 от ГПК и е инициирано служебно от съда.

Производството по настоящото дело, образувано по предявен от Т.С.П. с ЕГН ********** ***; против С.П.Б. с ЕГН ********** *** - иск с правно основание чл. 59 ал.9 от СК, е приключило с решение № 419/15.06.2012 г., влязло в сила на 31.07.2012 г. Искът е бил уважен, като са изменени мерките относно упражняването на родителските права, постановени с предходно съдебно решение и са определени нови такива, като на бащата е било предоставено упражняването на родителските права над детето З.Т.П. и при него е било определено местоживеенето му, като на майката е определен режим на виждане с детето и тя е осъдена да заплаща за детето месечна издръжка в размер на 120 лв., считано от 06.10.2011 г. до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа на същата до окончателното й изплащане; като искът за разликата до пълния предявен размер от 150 лв. месечно, считано от 01.01.2011 г., е отхвърлен.

В мотивите на решението си съдът е приел, че съобразно уважения иск, ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищеца сумата от 30 лева, представляваща деловодни разноски за държавна такса; а по сметка на РС-Хасково държавна такса върху определения размер на издръжката в размер на 172,80 лева. В диспозитива на решението обаче я е осъдил единствено за деловодните разноски на ищеца, но не и за дължимата на съда държавна такса.

При тези данни по делото съдът констатира, че е допуснал очевидна фактическа грешка, като не е осъдил ответницата да заплати следващата се държавна такса в настоящия процес. В случая е налице явно несъответствие между формираната от съда в мотивите на решението воля и нейното външно изразяване в диспозитива на същото. Предвид изложените съображения, посочената грешка следва да бъде поправена с настоящия съдебен акт, като в диспозитива на вече постановеното решение, ответницата се осъди да заплати по сметка на съда държавна такса. Същевременно, служебното иницииране на тази поправка от съда не е ограничено във времето /решение № 441/ 14.02.1966 г.- по гр.дело № 3273/1965 г. на ВС, II г.о./.

Мотивиран така, съдът

 

               Р  Е  Ш  И :

              

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в решение № 419/ 15.06.2012 г. по гр. дело № 2965/2011 г. на Районен съд - Хасково, влязло в сила на 31.07.2012 г., като на страница ПЕТА на решението - в диспозитива след ред 24-ти добавя следния текст:

 

ОСЪЖДА С.П.Б. с ЕГН ********** ***; да заплати по сметка на Районен съд – Хасково  държавна такса върху определения размер на издръжката в размер на 172,80 лева.“.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Хасково в 2-седмичен от съобщението и връчването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.