ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

1169/19.09.2017 г., гр. Хасково

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав 

на деветнадесети септември две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                                            Председател: Петър Вунов            

 

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов частно гражданско дело № 1944 по описа за 2017 г. на Районен  съд Хасково, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по изпратена чрез ЧСИ Самуил Пеев молба от адв. Гочо Димов, като пълномощник на М. П. Д. – взискател по изп. дело № 20148740401358, с правно основание чл. 430 ГПК, за назначаване на особен представител на М. С. А. - недлъжник, бивша съпруга на длъжника по делото П. И. С. и съсобственик на имота, предмет на принудителното изпълнение. 

След като взе предвид данните по делото и приложимия закон, съдът намира следното:

Съгласно чл. 430 ГПК районният съд по местоизпълнението назначава особен представител на длъжника по искане на взискателя, ако при пристъпването към изпълнение длъжникът няма регистриран постоянен или настоящ адрес. В т. 4 на Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. по тълк. д. № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС се прие, че такъв му се назначава и ако при пристъпването към изпълнение длъжникът има регистриран постоянен и настоящ адрес, но не може да бъде намерен там, нито може да се намери лице, което е съгласно да получи съобщението и той не се е явил да го получи в указания двуседмичен срок.

По делото няма спор, а и от представените писмени доказателства се установява, че постоянният и настоящият адрес на М. С. А. се намира в гр. София, както и че са й били изпращани съобщения за извършване на изпълнителни действия в района на РС – Свиленград, а именно на опис на 1/2 ид.ч. от недвижим имот в с. Лозен. При това положение следва да се приеме, че Районен съд – Хасково не е местно компетентен да разгледа и да се произнесе по така направеното искане. Ето защо настоящият съдебен състав счита, че  съобразно разпоредбите на чл. 118, ал. 1 и 2 ГПК и чл. 427 ГПК производството по делото следва да бъде прекратено пред Районен съд - Хасково и изпратено за разглеждане по подсъдност на надлежния съд, а именно Районен съд - Свиленград, тъй като именно в неговия съдебен район се намира недвижимия имот, върху които е насочено изпълнението по изп. дело № 20148740401358.

За пълнота следва да се посочи, че за подсъдността в това производство (вкл. и местната) съдът следи служебно. Разпоредбата на чл. 119, ал. 3 ГПК не намира приложение, тъй като то не е двустранно, а и липсва препращане към това правило.

Мотивиран от горното, съдът  

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по частно гражданско дело № 1944/2017 г. по описа на Районен съд - Хасково.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на местно компетентния Районен съд - Свиленград.   

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - Хасково в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                  СЪДИЯ:/п/ не се чете

 

 

Петър Вунов/

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.