П Р О Т О К О Л

                                                 

28.09.2017 година                                                   гр. Хасково

Хасковски районен съд                                          ІІI-ти Граждански състав                                          

На двадесет и осми септември                              две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                

                    Председател:  НЕЛИ ИВАНОВА

                                                               Съдебни заседатели:

Секретар: Диляна Славова

Прокурор:…………………..

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

Гр.д. № 1065 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

************************************************************************

Съдът, като изслуша становищата на страните и техните процесуални представители, направени в днешно съдебно заседание, че са постигнали спогодба, която желаят да бъде одобрена и доколкото същата не противоречи на закона и морала и защитава интересите на малолетното детето, счита, че същата следва да бъде одобрена, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигната съдебна спогодба между А.Д.Т., ЕГН: ********** ***-А-9 и А.Г.А., ЕГН: **********,***, по силата на която:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете на страните Д.А.Т., с ЕГН: ********** на бащата А.Д.Т., ЕГН: **********.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Д.А.Т., ЕГН: ********** при бащата А.Д.Т., ЕГН: ********** на адрес: ***-2 и да следва неговото местожителство, ако то бъде променено, като в случай на промяна на адреса, на която и да е от страните, следва да уведомяват писмено другата страна.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между майката А.Г.А., ЕГН: ********** и детето Д.А.Т., ЕГН: ********** както следва: всяка седмица от 17:00 часа в петък до 17:00 часа в неделя, един месец през лятото, когато бащата не ползва платения си годишен отпуск, както и по време на коледните празници през четните години от 09.00 часа на първия почивен ден до 17.00 часа на последния, с преспиване, а на новогодишните празници през нечетните години от 9.00 часа на първия почивен ден до 17.00 часа на последния с преспиване; на великденските празници през четните години от 9.00 часа на първия почивен ден до 17.00 часа на последния с преспиване, със задължението да връща детето в дома на бащата след изтичане на определеното време. Майката може да взема детето при всеки друг случай, когато майката или детето пожелаят, след предварителното съгласие на бащата. В случай, че рождения ден на бащата се падне по времето на режима на контакт, майката се съгласява да не взема детето през този ден, а в случай, че рождения ден на майката се падне през времето, когато тя няма право да вземе детето, бащата се съгласява да даде детето на майката в 9.00 часа до 17.00 часа. Ако денят е учебен, бащата се съгласява майката да вземе детето от учебното заведение веднага след приключване на занятията. Страните се съгласяват рождения ден на детето да празнуват съвместно като поделят разходите за него.

ОСЪЖДА майката А.Г.А., ЕГН: ********** да заплаща на А.Д.Т., ЕГН: ********** като баща и законен представител на малолетното дете Д.А.Т., ЕГН: ********** месечна издръжка в размер на115 лева, считано от 13.04.2017г., до възникване на законни причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното изплащане на сумата, като издръжката е платима до края на текущия месец, за който се дължи по банкова сметка ***, а именно: IBAN: ***. Страните се съгласяват при промяна на банковата сметка бащата да уведомява майката писмено за промяната, като в 7-дневен срок й съобщава актуалната банкова сметка. *** 13.04.2017г. до 28.09.2017г., майката А.Г.А., следва да заплати най-късно до 31.12.2017г.

ОСЪЖДА А.Г.А., ЕГН: ********** да заплати държавна такса в размер на 82.80 лева по сметка на Районен съд-Хасково.

Разноските по настоящото производство остават за страните така, както са направени.

С оглед на така постигната спогодба, съдът

О П Р Е Д Е Л И : № 1208

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1065/2017г. по описа на Районен съд-Хасково.

Определението в прекратителната част подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес с частна жалба пред Окръжен съд – Хасково.

Заседанието приключи в 10.05 часа.

Протоколът се изготви на 28.09.2017г.

 

 

Съдия: /п/ не се чете.

 

 

 

Секретар: /п/ не се чете.

 

                        Вярно с оригинала!

 

                        Секретар: Д.С.