Р Е Ш Е Н И Е

  555                                                29.09.2017г.                                 гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковския районен съд                                                                гражданска колегия

На двадесети септември                                          двехиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                 Районен съдия: Васил Панайотов

Секретар: Велислава Ангелова

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1757 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Мотивиран така, съдът

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА сключения на 03.05.1997г. граждански брак между А.Д.Д. с ЕГН: **********,*** 4, и С.С.Д. с ЕГН: **********,***.К. *, и двамата със съдебен адрес:***, офис 12, адв.Симеонов, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

Местоживеенето на детето С. А. Д., роден на ***г., ще бъде при всеки един от родителите при редуване през различните месеци на адреса на всеки от тях.

ПРЕДОСТАВЯ отглеждането и непосредствени грижи свързани с упражняване на родителските права над детето С. А. Д., роден на ***г., на двамата родители съвместно, като месеца, след постановяване на решението, детето ще живее при бащата на посочения по – горе негов адрес, а след изтичане на този месец ще живее един месец при майката на посочения по – горе неин адрес, като родителите ще се редуват последователно ежемесечно в този ред при полагане непосредствените грижи на детето. През време на ученическите ваканции, престоят на детето при родителите ще се определя чрез взаимно разбирателство между тях съгласно желанието на детето, като през лятната ваканция всеки от родителите има право да бъде с детето в продължение на един месец непрекъснато, като това време не съвпада с отпуска на другия родител. 

ОСЪЖДА А.Д.Д. с ЕГН: **********,*** 4, и С.С.Д. с ЕГН: **********,***.К. *, да заплащат на С.А. Д., роден на ***г., месечна издръжка в размер на 120 лева всеки от тях за месеца, през който детето е при другия родител,  до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й изплащане.

Предоставя ползването на семейното жилище в гр. Х., ул. К. ., ет., на А.Д.Д..

Страните заявяват, че не си дължат издръжка един на друг.

Страните заявяват, че придобитите по време на брака движими вещи са поделени извънсъдебно и нямат претенции един към друг, както и към притежаваните от тях банкови сметки. Обслужването на изтеглени потребителски кредити се осъществява от съпруга, който ги е изтеглил.  

Поставя в дял на А.Д.Д. лек автомобил Ландровър Фрилендер с ДК № *******, рама : **********************, със застрахователна стойност от 500 лева, като за уравнение на дяловете А.Д.Д. е заплатил на С.С.Д. сумата от 250 лева.

Страните се споразумяват, че всяка от тях може да пътува извън страната с детето без изрично съгласие на другия родител, като за целта родителите са подписали нотариална декларация.

След развода съпругата С.С.Д. възстановява предбрачното си фамилно име – И.. 

ОСЪЖДА А.Д.Д. да заплати по сметка на РС – Хасково окончателна ДТ за развод в размер на 20 лева, , а С.С.Д. окончателна ДТ за развод в размер на 20 лева, 25 лева върху дела си и 43,20 лева върху издръжката.

Препис от решението да се изпрати на Община Хасково.

Решението не подлежи на обжалване с оглед разпоредбата на чл. 330 ал.5 от ГПК.

 

                                                                                                   Районен съдия:/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.