Р Е Ш Е Н И Е №556

29.09.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Хасковски Районен съд   четвърти граждански                                                 състав

на девети септември                                                        две хиляди и седемнадесета  година в публичното заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                                                           

 

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№1103 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание иск чл.124 от ГПК – отрицателен установителен за недължимост на сума от ищеца към ответното дружество.

Ищецът твърди, че при проверка на текушите си задължения към ответното дружество установил, че има задължение от 360,76 лева за обект с ИТН №1529115, клиентски №1000905600, адрес на потребление – Хасково, ул.Вихър 15, ет.4, ап.8. При посещение офис на ответника му било разяснено, че след извършена проверка и съставен КП била начислена допълнителна сума за периода 08.10.2015г. – 23.12.2015г., за което била издадена фактура от 28.04.2017г. Не бил манипулирал електромера, не бил ползвал ел.енергията, за която била съставена фактурата, както и не бил уведомяван за извършената проверка на електромера. Всички действия на ответника били едностранни, без присъствие и съгласие от ищеца или негов представител. Ищецът бил повикан само на края на проверката да подпише КП, но не бил присъствал на нито един етап от проверката. Не бил наясно за какво била проверката и не му били обяснени констатациите. Освен това електромерът се намирал на границата на имота и всяко лице можело да има свободен достъп до него. Всеки можел да извърши интервенция и да въздейства без знанието на собственика. Така се поставяло под съмнение обективността и безпристрастността на извършената проверка – констатираното неточно измерване, както и се накърнявали правата на потребителя. Към настоящия момент ищецът нямал документи за констатациите, както и на какво се дължало отклонието и как е формирана процесната сума. До електромера достъп имали само служителите на ответника. Ответното дружество черпело права от неспазване на задълженията си. За настъпили вреди следвало да отговаря лицето, което е собственик на СТИ, или под чийто надзор било, което пък било ответното дружество. Оспорва твърдението за изразходвано твърдяно количество ел.енергия. Никога на процесния обект не било имало толкова голямо потребление. Допуска възможност за манипулации, като изтъква и възможността за дистанционен отчет с оглед наличието на софтуер при ответника. Оспорва начина, методиката и основанието на фактурата от 28.04.2017г. като неправилни и незаконни. Оспорва КП, въз основа на който е издадена фактурата, като именно ответникът следвало да установи дали е от компетентни и надлежно упълномощени лица. Ответното дружество допуснало нарушение на правилата на чл.38 от ЗИзмерванията. Оспорва и посоченото правно основание за коригиране на сметката, тъй като не отговаряло на посочените в чл.47-48 ПИКЕЕ. На основание чл.17, ал.2 от ГПК прави възражение, че ПИКЕЕ са незаконосъобразен акт, тъй като при публикуване на проекта не били публикувани доклад и мотиви, което било нарушение на чл.28, ал.2 и 3 от ЗНА, а също и 26, ал.1 от ЗНА. Твърди и че корекцията на сметка била извършена не по ПИКЕЕ, а по силата на чл.28 от ОУ на ответното дружество. Иска да се признае за установено, че ищецът не дължи на ответника сумите от 360,76 лева – главница, представляваща корекция на сметка, а не реално доставена и потребена ел.енергия за ИТН №1529115, клиентски №1000905600, адрес на потребление – Хасково, ул.Вихър 15, ет.4, ап.8 по фактура от 28.04.2017г. за период от 08.10.2015г. – 23.12.2015г., както и ответникът да заплати направените по делото разноски.

         Ответникът счита предявеният иск за допустим, но неоснователен. Оспорва иска по основание и размер. Процесната сума била начислена правомерно на основание чл.98а, ал.2, т.6 и чл.104а, ал.2, т.5 от ЗЕ във вр. с чл.83, ал.1, т.6 от ЗЕ във вр. с чл.45, ал.1 от Правила за измерване на количеството електрическа енергия във вр. с чл.51, ал.1 от ПИКЕЕ. Коригираните количества били изчислени при спазване на методика по чл.48, ал.1, т.1, б.А от ПИКЕЕ. Ответникът бил краен снабдител и продавал ел.енергия при публично известни условия. Излагат се подробни фактически и правни основания за извършената едностранна корекция на сметка. На 23.12.2015г. на основание чл.44, ал.1 от ПИКЕЕ служители на ответника посетили жилищната сграда и извършили проверка на електромер №007435719, монтиран да измерва доставената на ищеца ел.енергия. Проверката била в присъствието на двама свидетели, тъй като клиентът не бил открит, нямало и негов представител. С еталонен уред било установено грешка – 76,57%. Електромерът бил демонтиран и предаден за проверка. Всички действия били закрепени и в констативен протокол и електромерът бил предаден за експертиза в БИМ по реда на гл.V от ЗИзмерванията. Заключенията на експертизата били посочени в КП№77/13.01.2017г.  – установено било осъществяван достъп, а вследствие манипулация се отчитала по-малко консумирана електроенергия – 77,54%. Корекцията била извършена по реда на гл.ІХ от ПИКЕЕ. Така била налична изрична законова разпоредба да се коригират сметките за изминал период от време, детайлно уредена в ЗЕ и ПИКЕЕ. На основание чл.83, ал.1, т.6 от ЗЕ съществувало законово основание за преизчисляване на сметката, като не било във връзка с виновно поведение на ищеца. Констативният протокол бил съставен при спазване на разпоредбите на ПИКЕЕ и притежавал всички законоустановени реквизити. Нямало регламентация за срок, в който БИМ да извърши експертизата. На база на експертизата е издадена фактурата, както и уведомен ищеца. Размерът на начислената сума бил определен при спазване на нормативната уредба. Периодът от време не надвишавал определения в чл.48, ал.1 от ПИКЕЕ период от 90 дни. Фактът кой е конкретен извършител на намесата бил ирелевантен за спора. Цитираната от ищеца съдебна практика не отчитала последващо нормативно изменение – редакция от 17.07.2012г. на ЗЕ. Сочат друга практика на ВКС по реда на чл.290, ал.1 от ГПК в обратна посока за 2013г.-2015г. Ответникът счита иска за неоснователен, като иска съдът да го отхвърли. Искат да се заплатят направените разноски за юрк възнаграждение.

            Съдът, като прецени събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната общност, приема за установено от фактическа страна следното:

От представения по делото Констативен протокол №237024/23.12.2015г. се установява, че на същата дата длъжностни лица на ответното дружество при извършване на техническа проверка на електромер, монтиран на обект на ищеца, находящ се в гр.Хасково, ул.вихър 15, са демонтирали електромер с фабричен №072725458. При проверката било констатирано, че електромерът е неточен. Проверката не била извършена в присъствието на ищеца, а присъствали двама свидетели. За същия електромер е заявена метрологична експертиза  и с Констативен протокол от експертиза, извършена на 12.01.2017г. са установени резултати – осъществяван достъп до вътрешността на електромера – монтирано допълнително съпротивление в измервателната верига. Изготвена е справка за коригиране на сметката на електроенергия на абоната за процесния период, като е отчетена дневна и нощна тарифа. До ищеца е изпратено писмо относно частично неизмерване на ел.енергия. При тези стойности е коригирана сметка за период от 08.10.2015г. до 23.12.2015г., като е начислена допълнителна стойност от 360,76 лева. Съставена е фактура от 28.04.2017г. за коригирана сметка.

По делото е назначена експертиза, по която вещото лице е изготвил заключение, възприето от съда като компетенто и безпристрастно изготвено. В КП на експертизата на БИМ е отразено техническото състояние и установеното външно неправомерно въздействие върху електромера. Вследствие подробно описаните манипулации е въздействано върху електромера като същият не отчита действително консумираната ел.енергия. Тези манипулации водели до частично измерване на доставената ел.енергия – в случая 22,46 % от нея били отчитани. Електромерът не отчитал 77,54 % от доставената електроенергия. Правилно била приложена методиката за изчисляване на неизмереното количество енергия, както и правилно било остойностено. Началният момент на неточно отчитане можел да се установи – 08.10.2015г. Регулярен отчет на процесния електромер бил извършен на 30.10., 30.11. и 30.12.2017г.

Като свидетел по делото е разпитан К.Й.Л. – съставител на протокола, като представител на ответното дружество. Проверката била възложена от службата, където работел свидетеля, и се извършила чрез замерване на електромера. Установили отклонение и демонтирали електромера. Търсили абоната, но не го намерили, а се обадили на свидетели. Електромерът бил на фасадата на сградата.  

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

Безспорно установено е, че ищецът е потребител на продаваната от ответното дружество електроенергия и между тях съществува облигационно отношение. Спорно по делото е обстоятелството дали са били налице предпоставките за едностранно извършената корекция на стойността на потребената електроенергия за процесния период и дали извършената корекция е законосъобразна.

Начислената служебно електрическа енергия е за периода от 08.10.2015г. до 23.12.2015г., в който период са били в сила ОУ на ЕВН ЕР, одобрени от ДКЕВР на 10.05.2008г. и публикувани в пресата. Съгласно чл.98а от ЗЕ публикуваните общи условия влизат в сила за потребителите, които купуват електрическа енергия от крайния снабдител, без изрично писмено приемане. При извършване на проверката и съставянето на констативен протокол от служителите на дружеството са действали нормите на одобрените от ДКЕВР Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, обнародвани в ДВ бр.98/12.11.2013г. Така корекцията на сметката на ищеца за потребена, но неотчетена и незаплатена електрическа енергия е извършена по реда и при условията на одобрените от ДКЕВР и обнародвани в ДВ бр.98/12.11.2013г. ПИКЕЕ.

Но основно следва да се има предвид, че отношенията между страните произтичат от договорна правна връзка, поради което и тези отношения следва да се уредят от правилата за изпълнение и неизпълнение на договорните права и задължения. С извършването на корекция на потребяваното количество електрическа енергия и нейното остойностяване ответното дружество създава задължение за ищеца – потребител, да плати паричната равностойност на количеството електрическа енергия, погрешно измерено от неизправния електромер за един минал период от време. В този смисъл и съгласно разпоредбите на чл.81 и 82 от ЗЗД договорната отговорност на длъжника следва да има виновен характер. В настоящото производство обаче ответното дружество не доказа, че е налице виновно действие или бездействие от страна на ищеца – потребител, което да обоснове възникването в негова тежест на задължение за плащане на грешно измерената електрическа енергия.  Следва да се има предвид, че чл.104 – 107 от Закона за енергетиката не въвеждат изключения от принципа за виновния характер на неизпълнението при договорните задължения, а спорните отношения по неизпълнението се уреждат съгласно общите разпоредби на ЗЗД / от чл.79 до 82/. В ПИКЕЕ са уредени условията и редът за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, но не и възникването на отговорност за крайния потребител на електрическата енергия. Така процедура по чл.48 от ПИКЕЕ може да бъде разглеждана като противоречаща на чл.82 от ЗЗД. Извършената проверка от служители на ответното дружество и съставянето на констативния протокол, представляващ частен свидетелстващ документ, доказват технически действия, но не и задължение за плащане на електрическата енергия от потребителя, възникнало от виновно поведение на ищеца. Още повече, че при възникване на отговорност за крайния потребител и коригиране на неговата сметка е предвидено в чл.53 и 54 от ОУ на ЕВН ЕР наличие на „неправомерно въздействие” върху СТИ. В хода на производството ответникът не ангажира доказателства за въздействие, извършено от ищеца – потребител. Действително протоколът по чл.47 от ПИКЕЕ е надлежно съставен, но с оглед вече посоченото съдът приема, че документът касае само извънсъдебните отношения между страните - удостоверяване на състоянието и показанията на СТИ към момента на проверката. Нито протоколът, нито експертизата по делото или констативният протокол от експертизата на средството за измерване, доказват виновно неизпълнение на договорни задължения или увреждащи действия от страна на ищеца – потребител,

С оглед посоченото искът е доказан и основателен, поради което и ответникът дължи направените от ищеца разноски в настоящото производство – 300 лева за адвокатска защита, 50 лева за д.т., 5 лева – такса удостоверение.

Мотивиран така, съдът

Р  Е  Ш  И  :

ПРИЕМА за установено по отношение на ЕАД „ЕВН БЪЛГАРИЯ Електроснабдяване” – гр.Пловдив, ЕИК 123526430, че Е.С.Г., ЕГН **********,***, НЕ ДЪЛЖИ на ЕАД „ЕВН БЪЛГАРИЯ Електроснабдяване” – гр.Пловдив, сумата от 360,76 лева, представляваща коригирана сметка за ел.енергия за минал период, считано от 08.10.2015г. до 23.12.2015г. за клиентски №1000905600.

ОСЪЖДА ЕАД „ЕВН БЪЛГАРИЯ Електроснабдяване” – гр.Пловдив, ЕИК 123526430, да заплати на Е.С.Г., ЕГН **********,***, направените по делото разноски в размер на 300 лева за адвокатска защита, 50 лева за д.т., 5 лева – такса удостоверение.

Решението може да бъде обжалвано пред Хасковски Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението за неговото обявяване.

 

Съдия:/п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар:Д.С.