Р Е Ш Е Н И Е №552

26.09.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Хасковски Районен съд   четвърти граждански                                               състав

на пети септември                                                         две хиляди и седемнадесета  година в публичното заседание в следния състав:

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                                                           

Секретаря

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№1006 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Предявен е от Т.Б.К. иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК, срещу М.Б.К..

            В исковата молба се твърди, че по силата на н.а. за дарение №134, т.ІІІ, д.№1431/1983г. ищцата придобила от ответницата ½ ид.ч. от УПИ ІІ-179, кв.45 по плана на с.Стамболово, одобрен със Заповед №649/28 и №293/1987г., с площ 500 кв.м. – при уредени регулационни сметки и граници – от две страни улици, УПИ І-181, УПИ ІІІ-180, ведно с ½ ид.ч. от построената в имота сграда с площ от 42 кв.м. Останалата ½ ид.ч. от имота била собственост на ответницата – сестра на ищцата, по силата на н.а. №46, т.І, д.191 от 05.03.1980г. През м.април 2017г. по повод плащане на данъци за имота ищцата узнала, че имотът бил деклариран на името на ответницата с представяне на н.а.0169, т.ІІІ, д.№397/2016г. на СВп Хасково. При справка в службата се снабдила с копие от този нотариален акт, издаден на основание чл.587, ал.1 от ГПК. С тази разпоредба се допускало издаване на констативен нотариален акт, когато собственикът нямал документ за собственост, но го установява с писмени доказателства. Нотариалният акт от 2016г. бил издаден въз основа на нотариарен акт от 1980г., с които баща на страните дарил на ответницата целия имот. Ответницата не била представила пред нотариуса нотариалния акт от 1984г., когато дарила ½ ид.ч. от имота на сестра си. Поради това за ищцата възниквал правен интерес да защити правото си на собственост, като предяви настоящия иск. Иска по отношение на ответницата да бъде установено, че е ищцата е собственик на½ ид.ч. от УПИ ІІ-179, кв.45 по плана на с.Стамболово, одобрен със Заповед №649/28 и №293/1987г., с площ 500 кв.м. – при уредени регулационни сметки и граници – от две страни улици, УПИ І-181, УПИ ІІІ-180, ведно с ½ ид.ч. от построената в имота сграда с площ от 42 кв.м., както и на основание чл.537, ал.2 от ГПК да бъде отменен н.а. №169, т.ІІІ, д.№397/2016г. на СВп Хасково за частта над ½ ид.ч., като и бъдат присъдени и направените по делото разноски.

            В отговор ответницата не оспорва предявения иск. При издаване на н.а. от 2016г. било пренебрегнато дарение от 1983г., а от това дарение били изминали много години и ответницата забравила за него. Вероятно се касаело за чиновническа или адвокатска грешка при издаването на акта от 2016г. Нямала правни и човешки основания да се откаже от направеното дарение в полза на сестра си, а ако между тях съществувала комуникация, то не би се стигнало до завеждане на делото. Иска да се вземе предвид признаването основателността на иска, както и се предвидят предвидените от закона правни действия като следствие на признанието.

            Съдът, като прецени събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната общност, приема за установено от фактическа страна следното:

Безспорно е, че страните по делото са съсобственици след като ответницата се е разпоредила с ½ ид.ч. от процесния имот в полза на ищцата. Това обстоятелство се установява и от представения н.а. №134, д.№1431/1983г. за дарение. Целият имот преди това е бил придобит от ответницата също по силата на извършено в нейна полза дарение съгласно представения н.а. №46, д.№191/1980г.

Впоследствие ответницата е инициирала нотариално производство за съставяне на констативен н.а. за собственост върху процесния имот, като е съставен н.а.№98, д.№67/2016г. Идентичността на имота, предмет на сделките през 1980-1983г. и този, предмет на констативния н.а. не се оспорва от страните и се установя от приложеното в препис н.д. 67/2016г. на нотариус №081 К. /Протокол от 19.02.2016г./.

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

Искът е допустим. Съгласно чл. 124, ал. 1 от ГПК може да се води установителен иск за установяване съществуването или несъществуването на едно право или правно отношение, но само ако ищцовата има правен интерес от това. Ищцата претендира право на собственост по силата на извършеното дарение през 1983г., и тъй като няма твърдение да е отстранена от владението на имота, то може да проведе своята защита като предяви настоящия установителен иск срещу ответницата. Със становището си от с.з. ответната страна  не оспорва собствеността на ищцата, но от другата страна няма искане за произнасяне на решението при условията, че искът е признат.

Така между страните няма спорни моменти, но констативният нотариален акт накърнява собственическите права на ищцата, поради което и предявеният от нея иск е основателен и доказан.

            На основание чл.537, ал.2 от ГПК и при така направеното оспорване на охранителния акт от ищцата н.а. за собственост върху недвижим имот №98, т.І, рег.№719, д.67/2016г. в частта на 1/2 ид.ч. от процесния имот следва да се отмени.

Поради посоченото съдът намира, че така предявените искове срещу ответницата се явяват доказани и основателени и следва да се уважат. С оглед крайния извод за основателност на предявените искове, то ответницата следва да понесе тежестта на направените разноски – 51,20 лева д.т. с такси и комисионни, 10 лева разноски за вписване, 52 лева – за снабдява с доказателства, 600 лева – адв.възнаграждение.  

Мотивиран така, съдът

Р  Е  Ш  И  :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.Б.К., ЕГН **********,***, че Т.Б.К., ЕГН **********, е собственик на 1/2 ид.ч. от недвижим имот – УПИ ІІ-179, кв.45 по плана на с.Стамболово, одобрен със Заповед №649/28 и №293/1987г., с площ 500 кв.м. – при уредени регулационни сметки и граници – от две страни улици, УПИ І-181, УПИ ІІІ-180, ведно с ½ ид.ч. от построената в имота сграда с площ от 42 кв.м.

 ОСЪЖДА М.Б.К., ЕГН **********,***, да заплати на Т.Б.К., ЕГН **********, направените разноски по делото – 51,20 лева д.т. с такси и комисионни, 10 лева разноски за вписване, 52 лева – за снабдява с доказателства, 600 лева – адв.възнаграждение.  

ОТМЕНЯ на основание чл.537, ал.2 от ГПК н.а. за собственост върху недвижим имот №98, т.І, рег.№719, д.67/2016г., съставен от Нотариус №081 по регистъра на НК К., в частта на 1/2 ид.ч. от недвижим имот – УПИ ІІ-179, кв.45 по плана на с.Стамболово, одобрен със Заповед №649/28 и №293/1987г., с площ 500 кв.м. – при уредени регулационни сметки и граници – от две страни улици, УПИ І-181, УПИ ІІІ-180, ведно с ½ ид.ч. от построената в имота сграда с площ от 42 кв.м.

Решението може да бъде обжалвано пред Хасковски Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението за неговото обявяване.

 

Съдия:/п/ не се чете.

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар: Д.С.