О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

1209/28.09.2017 г., гр. Хасково

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

На двадесет и осми септември две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                                           Председател: Петър Вунов

 

Като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело № 404 по описа за 2017 г. на Районен съд - Хасково, за да се произнесе, взе предвид следното: 

 

Производството е образувано по искова молба от „Райфайзенбанк /България/” ЕАД срещу Л.Ф.Л. за приемане за установено по отношение на ответника, че дължи на ищеца сумата от 2 528.77 евро - изискуема главница по договор за банков кредит от 11.11.2008 г. и анекси към него, 160.99 евро - изискуема редовна лихва от 05.02.2016 г. до 11.09.2016 г., 85.09 евро - изискуема наказателна лихва от 05.03.2016 г. до 20.09.2016 г. и законната лихва върху главницата от 26.09.2016 г. до изплащане на вземането.

С молба вх. № 22018/26.09.2017 г. ищецът, чрез процесуалния си представител, е заявил, че оттегля предявените искове.

След като взе предвид изложеното от ищеца, данните по делото и приложимия закон, съдът намира следното:

В случая са налице предпоставките, предвидени в чл. 232 ГПК - молбата е подадена от надлежно легитимирано лице, до приключване на първото заседание по делото, поради което не е необходимо съгласието на ответника. При това положение съдът е валидно десезиран с настоящия правен спор и производството следва да бъде прекратено.

За пълнота е необходимо да се отбележи, че издадената заповед за изпълнение не подлежи на обезсилване, тъй като съгласно т. 13 на Тълкувателно решение № 6 от 06.11.2013 г. по тълк. д. № 6/2012 г. на ОСГТК на ВКС при прекратяване на производството по иска, предявен по реда на чл. 422, респ. чл. 415, ал. 1 ГПК, това не трябва да бъде сторено, ако съдът приеме, че заповедта е влязла в сила, каквато е и настоящата хипотеза, с оглед извършеното оттегляне на възражението от ответника-длъжник /л. 41 по ч. гр. д. № 1980/2016 г. по описа на Районен съд – Хасково/.

Мотивиран от горното, съдът  

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 232 ГПК, производството по гр. д.404/2017 г. по описа на Районен съд – Хасково, поради оттегляне на исковете.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд - Хасково в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

                                                                           

 

            СЪДИЯ:/п/ не се чете

                                                                                                                           /Петър Вунов/

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.