Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                                                                                                     

  551 / 26.09.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На осемнадесети септември през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                    Членове :  

                                                                    Съдебни заседатели:      

Секретар Ваня Кирева

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Гражданско дело номер 286 по описа за 2016 година, взе предвид следното:

 

            Предявен е от С.Т.М. с ЕГН ********** ***; против Д.А.З. с ЕГН ********** *** - иск с правно основание чл. 30 ал.3 пр.І от Закона за собствеността /ЗС/.

          Ищцата твърди, че имала от майка си Н. А. М. наследствена земя в с. Т., общ. Х., от общо 11,9 дка, за които до 2007 г. редовно получавала полагаемата й се рента. От 2008 г. земята била дадена на арендатора Н. Н. и в момента не получавала рента, т.к. договорът бил сключен от вуйчо й – ответникът по делото, който получавал рентата. През последните години тя била излъгана, че земята не се обработва, но по-късно разбрала, че имало доброволна делба, с която тя била измамена, т.к. не била подписвала пълномощно. Имотът минал изцяло на ответника, чрез пълномощно на неговата дъщеря С. Д.. Ищцата разговаряла с двамата, които отрекли да е била измамена и й давали по 10-20 лв. годишно, твърдейки, че й помагат и по-нататък щели да оправят нещата. От Агенция по вписванията ищцата се снабдила с документ, според който наследниците се отказвали, но това не било така и явно никой не си търсел правата. Пълномощното било с невярно съдържание, за да няма имотът и други собственици. Ищцата била ощетена най-много, т.к. била с най-голям дял, като единствена наследница на майка си, а земята била наследствена от дядо й Атанас З.. Тя подала жалба до прокуратурата и полицията, но спорът следвало да се реши от съда. Предвид изложеното, ищцата иска, съдът да разреши спора, като при възможност, да се постигне споразумение, т.к. имала претенции да получава рента, която й се полагала като наследница. Тя претендира, да получава рента за 6 дка ниви, като другите ги отстъпвала на ответника, т.к. той гледал баба й и дядо й. Тези дка се равнявали приблизително на нейните ид.ч. от нивите с обща площ от 46,228 дка, наследени от майка й, които тя е получила от своя баща. Отстъпените от ищцата на ответника ниви били извън процесните и се намирали в землището на с. Г., според тяхна устна уговорка, без подписан писмен договор. Арендаторът на нивите за претендирания период бил С. Н.Н. – регистриран земеделски производител, от чието име ги обработвал баща му Н. Н.. Претенцията си ищцата насочвала към ответника, т.к. именно той получавал през процесните години рентата за нивите, въз основа на договор, сключен между него и арендатора. Този договор бил сключен въз основа на договор за доброволна делба, приложен към исковата молба, който ищцата считала за недействителен. Тя нито е давала съгласие, нито е упълномощавала някого да я представлява при доброволната делба. Не била пряк наследник на А. К. З., поради което не можела да участва в доброволна делба на неговото наследство. Не е упълномощавала никого да се разпорежда, нито сама е направила това, с имуществото, придобито по наследство от майка й. Претенцията на ищцата касаела следните три ниви: 1. нива от 0.500 дка, находяща се в местност „Срещу село", имот № 016022, при граници /съседи/: № 016021, № 016035, № 016023, № 016048 полски път на Остатъчен общински фонд; 2. нива от 5.600 дка, шеста категория, находяща се в местност „Старите лозя", имот № 039084 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: 039083, № 000262, № 039085 и № 039152; 3. нива от 2,500 дка, находяща се в местност „Мандра кория". За тези ниви за периода от 2008 г. до 2016 г. ответникът дължал на ищцата сумата от общо 800 лв., т.к. е използвал тези три ниви и е получавал рента за тях по сключен от него договор.

В допълнителна уточняваща молба ищцата сочи, че претендираната сума представлявала част от получена от ответника рента за периода 11.02.2011 г. – 11.02.2016 г. за имотите, описани в приложения договор за доброволна делба, а именно:

1.                                           Нива от 0.300 дка, находяща се в местност „Кирмитлике",
имот № 017034 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: № 017035 нива насл. на Л
. А. В., № 017033
полски път на остатъчен общински фонд, № 017033 нива насл. на П
. И. М.; № 000182 залесена територия на остатъчен държавен фонд;

2.                  Нива от 0.500 дка, находяща се в местност „Срещу село", имот № 016022 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: № 016021 нива насл. на В. Х. Н., № 016017 нива насл. на З. С. З., № 016035 нива насл. на С. Ж.. Г.; № 016023 нива насл. на В. А. Я., № 016048 полски път на остатъчен общински фонд;

3.                  Нива от 8.798 дка, находяща се в местност „Кюмюрли меше", имот № 024022 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: № 024021 нива насл. на П. Б. Д., № 000605 полски път на остатъчен общински фонд, № /не се чете/ пасище с храсти на остатъчен общински фонд; № 024023 нива насл. на М. А. Д., № 024025 нива насл. на П. Н. Ж.;

4.                  Нива от 5.901 дка, находяща се в местност „Пулука", имот № 024052 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: № 024003 нива насл. на М. П. Ж., № 000605 полски път на остатъчен общински фонд, № 024004 нива насл. на А. П. В., № 000082 пасище с храсти на остатъчен общински фонд;

5.                  Нива от 2.505 дка, находяща се в местност „Курталан", имот № 025002 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: № 025001 нива насл. на Й. Д. Ж., № 000001 залес. терит. на остатъчен държавен фонд, № 025003 нива насл. на В. Д. М., № 025143 полски път на остатъчен общински фонд;

6.                  Нива от 19.199 дка, находяща се в местност „Новия кър", имот № 026020 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: № 026019 нива насл. на Х. К. П., № 026071 полски път на остатъчен общински фонд, № 026021 нива насл. на Р. В. К., № 000010 пасище мера на остатъчен общински фонд;

7.                  Нива от 0,925 дка, находяща се в местност „Юрта", имот № 029008 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: № 029002 нива насл. на М. Ж.Г., № 028058 полски път на остатъчен общински фонд, № 029009 нива насл. на Я. К.З., № 029011 нива на А. Т. И.;

8.                  Нива от 2,500 дка, находяща се в местност „Мандра кория", имот № 034092 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: № 034091 нива насл. на Я.Х.З., № 034090 нива насл. на Ц. Б. В., № 034093 нива насл. на З. С.З., № 034111 полски път на остатъчен общински фонд;

9.                  Нива от 5.600 дка, находяща се в местност „Старите лозя", имот № 039084 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: 039083 нива насл. на Д. М. М., № 000262 залесена терит. на остатъчен държавен фонд, № 039085 нива насл. на А. В.В., № 039152 полски път на остатъчен общински фонд.

Ищцата не се явява и не се представлява в открито с.з., в т.ч. и от назначения й особен представител.

Ответникът депозира отговор на исковата молба в законоустановения 1-месечен срок по чл. 131 ал.1 от ГПК, като счита предявения иск за допустим, но за неоснователен, както и за погасен по давност. Между наследниците бил сключен договор за доброволна делба от 09.08.2006 г. в изискуемата от закона форма. Ищцовите твърдения, че договорът бил недействителен противоречали на представените писмени доказателства. Договорът отговарял на всички законови изисквания за действителност. С пълномощно № 1122/ 27.04.2006 г. на нотариус № 459, ищцата упълномощила С.Д. Д. да я представлява, в т.ч. и при извършването на делба на земеделски имоти, оставени в наследство от А. К. З., починал на 10.02.1981 г., при условия, каквито намери за добре. Ищцата положила собственоръчно подписа си под пълномощното. Според договора, ответникът получил в дял наследствени земеделски имоти, а за уравнение на дяловете останалите наследници получили рента за тези земи през последните три години преди сключване на договора. Така той станал собственик на тези земи с права да ги владее, ползва и да се разпорежда с тях. А. Д. З. сключил договор за възмездно ползване на 29,024 дка земеделска земя в землището на с. Т., срещу задължение на наемателя С. Н.Н. да му заплаща рента. Ищцата не била собственик на тези имоти и нямала право да получава рента от тях. С договора за доброволна делба била прекратена съсобствеността между сънаследниците и никой не можел да има претенции към останалите, както и да иска нещо различно от получения имуществен дял. Ответникът се представлява от пълномощник в открито с.з., който поддържа отговора на исковата молба и иска отхвърлянето на предявения иск изцяло като неоснователен и недоказан.

           Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупност, приема за установено следното:

          Страните по делото са роднини с общ наследодател А. .K З.,***, починал на 10.02.1981 г., като ответникът е негов син, а ищцата е негова внучка – дете на дъщеря му Н. А. М., починала на 31.03.1999 г., с преживял съпруг Т. К. М., починал на 18.04.2007 г.; видно от удостоверение за наследници с изх.№ 33/18.04.2017 г. на Кметство с. Т., като наследодателят е имал общо четири деца. На наследниците на този наследодател, по силата на решение № 34-01/09.09.1996 г. на ПК-Х, на основание чл.27 от ППЗСПЗЗ, е възстановено правото на собственост върху земеделски земи, съгласно плана за земеразделяне в землището на с. Т., общ. Хасково, а именно върху:

1.                                           Нива от 0.300 дка, находяща се в местност „Кирмитлике",
имот № 017034 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: № 017035 нива насл. на Л. А. В., № 017063 полски път на остатъчен общински фонд, № 017033 нива насл. на П.И. М.; № 000182 залесена територия на остатъчен държавен фонд;.

2.                  Нива от 0.500 дка, находяща се в местност „Срещу село", имот № 016022 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: № 016021 нива насл. на В. Х. Н., № 016017 нива насл. на З. С. З., № 016035 нива насл. на С. Ж.Г.; № 016023 нива насл. на Васил А. Янчев, № 016048 полски път на остатъчен общински фонд;

3.                  Нива от 8.798 дка, находяща се в местност „Кюмюрли меше", имот № 024022 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: № 024021 нива насл. на П. Б. Д., № 000605 полски път на остатъчен общински фонд, № 000083 пасище с храсти на остатъчен общински фонд; № 024023 нива насл. на М. А. Д., № 024025 нива насл. на П. Н. Ж.;

4.                  Нива от 5.901 дка, находяща се в местност „Пулука", имот № 024052 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: № 024003 нива насл. на М. П. Ж., № 000605 полски път на остатъчен общински фонд, № 024004 нива насл. на . А.П. В., № 000082 пасище с храсти на остатъчен общински фонд;

5.                  Нива от 2.505 дка, находяща се в местност „Курталан", имот № 025002 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: № 025001 нива насл. на Й. Д. Ж., № 000001 залес. терит. на остатъчен държавен фонд, № 025003 нива насл. на В. Д. М., № 025143 полски път на остатъчен общински фонд;

6.                  Нива от 19.199 дка, находяща се в местност „Новия кър", имот № 026020 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: № 026019 нива насл. на Х. К. П., № 026071 полски път на остатъчен общински фонд, № 026021 нива насл. на Р. В. К., № 000010 пасище мера на остатъчен общински фонд;

7.                  Нива от 0,925 дка, находяща се в местност „Юрта", имот № 029008 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: № 029002 нива насл. на М. Ж. Г., № 028058 полски път на остатъчен общински фонд, № 029009 нива насл. на Я. К.З., № 029011 нива на А. Т.И.;

8.                  Нива от 2,500 дка, находяща се в местност „Мандра кория", имот № 034092 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: № 034091 нива насл. на Я.Х. З., № 034090 нива насл. на Ц. Б. В., № 034093 нива насл. на З. С. З., № 034111 полски път на остатъчен общински фонд;

9.                  Нива от 5.600 дка, находяща се в местност „Старите лозя", имот № 039084 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: 039083 нива насл. на Д. М. М., № 000262 залесена терит. на остатъчен държавен фонд, № 039085 нива насл. на А. В. Я., № 039152 полски път на остатъчен общински фонд.

Неразделна част от това решение са 9 броя скици, всички издадени на 25.07.1996 г., представени в настоящото производство.

По делото се представиха и нови 8 броя скици на имотите, без за един от тях – този по т.3. Всички скици са издадени на 22.04.2017 г. и за собственик на имотите в тях е записан ответникът, на основание договор за делба от 09.08.2006 г. Относно имота по т.3, по делото се представи извлечение към 22.04.2017 г. от регистъра на земеделските земи, гори и земи в ГФ към ОСЗ-Х., според което същият е бил продаден от ответника на търговско дружество, по силата на нотариален акт от 21.10.2011 г. Останалите процесни имоти с обща площ от 37,432 дка, видно от справка от същия регистър към 09.05.2017 г. са собствени на ответника, на основание делба. Като писмено доказателство по делото се представи и прие договор за доброволна делба на земеделски земи от 09.08.2006 г. акт 997 том VI рег. № 5520 нот. дело № 801/2006 г., вписан на 10.08.2006 г. в Служба по вписванията. По силата му, наследниците на общия наследодател А. К. З., са ликвидирали съсобствеността си върху земеделските земи, останали в наследство от него, като всички гореописани девет броя ниви са поставени в дял на ответника и той е станал техен изключителен собственик. За уравнение на дяловете на останалите съделители, в т.ч. и ищцата, е уговорено, че те са получили рента за тези земи през последните три години и повече няма да имат претенции към никого. При сключване на договора, всички съделители са били представлявани от С. Д. Д.упълномощена с пълномощни рег. № 1122/27.04.2006 г. на нотариус № 459 и рег. № 3233/08.05.2006 г. на нотариус № 353. Първото от тези пълномощни с нотариална заверка на подписите се представи от ответника. Упълномощители по него са и ищцата и нейният баща, съответно под № 6 и № 7, като са възложили на пълномощника, да ги представлява във връзка с делбата на наследствените им земи от А. К.З., отдаването им под наем и аренда, продаването им – при условия, каквито намери за добре.

          За цялостното изясняване на фактическата обстановка по делото, по искане на ищцата, съдът назначи и изслуша съдебно – икономическа експертиза, чието заключение приема като компетентно и безпристрастно дадено. Вещото лице е установило, че за процесния период 11.02.2011 г. – 11.02.2016 г. е бил налице договор за наем на земеделски земи № 111 том I рег. № 0626 от 10.01.2007 г., сключен между ответника, като наемодател, и ЧЗП С. Н.Н., като наемател, за срок от 10 години с годишно наемно плащане по 50 кг пшеница на декар, платимо в периода 01.-20.08. Този договор касаел 6 от процесните имоти от общо 29,024 дка, без имотите, описани по-горе в т. 3, 4 и 5. При проверката си при ЧЗП, вещото лице е установило, че през посочения период ответникът е получавал уговорената рента в натура, или общо 7 256,300 кг пшеница с левова равностойност от 2 419,97 лв., изчислена по цена на 1 кг мека пшеница по статистически данни за селскостопанската продукция на НСИ за периода 2011 - 2015 г., доколкото към края на периода стопанската 2016 г. не е била приключила.

                        При така установената фактическа обстановка, съдът достига до следните правни изводи по основателността на предявения иск:

                   В тежест на ищцата, своевременно указано й от съда, в т.ч. с множество допълнителни указания по чл.145 ал.2 и чл.146 ал.2 от ГПК, бе да докаже в настоящия процес претенцията си по основание и размер, което тя не стори. Тя не доказа преди всичко, че заедно с ответника са били съсобственици на процесните недвижими имоти през претендирания от нея период 11.02.2011 г. – 11.02.2016 г. Действително, както ищцата твърди, правото на собственост върху процесните девет земеделски земи е било възстановено на наследниците на общия им с ответника наследодател А. К. З.,***, починал на 10.02.1981 г., по силата на решение от 1996 г. на ПК-Х., съгласно плана за земеразделяне в землището на с. Т., общ. Х.. Безспорно, сред наследниците му са и страните в настоящия процес, като ищцата е внучка, а ответникът – син на общия наследодател. Така възникналата съсобственост върху земеделските земи обаче е била прекратена, по силата на сключен помежду им договор за доброволна делба на земеделски земи от 09.08.2006 г. акт 997 том VI рег. № 5520 нот. дело № 801/2006 г., вписан на 10.08.2006 г. в Служба по вписванията. По силата му, наследниците на общия наследодател Атанас Кирев З., са ликвидирали съсобствеността си върху земеделските земи, останали в наследство от него, като всички гореописани девет броя ниви са поставени в дял на ответника и той е станал техен изключителен собственик. За уравнение на дяловете на останалите съделители, в т.ч. и на ищцата, е уговорено, че те са получили рента за тези земи през последните три години и повече няма да имат претенции към никого. При сключване на договора, всички съделители са били представлявани от С. Д. Д., упълномощена с пълномощни рег. № 1122/27.04.2006 г. на нотариус № 459 и рег. № 3233/ 08.05.2006 г. на нотариус № 353. Ищцата не доказа твърденията си, че тя не е подписвала пълномощно за този договор и не е давала съгласието си за това. Ответникът представи по делото първото от цитираните две пълномощни с нотариална заверка на подписите на упълномощителите, в т.ч. и на ищцата, възложили на пълномощника, да ги представлява във връзка с делбата на наследствените им земи, отдаването им под наем и аренда, продаването им – при условия, каквито намери за добре. Ищцата не оспори истинността на това пълномощно по реда на чл.193 от ГПК, при което то се ползва със съответната формална доказателствена сила. При така установената нотариална заверка на подписа на ищцата, доказателствената тежест по оспорването му е нейна /в този смисъл и решение № 293/27.04.2009 г. на ВКС по гр.д. № 1067/2008 г. III г.о., ГК/. Така, ищцовата страна следваше да докаже, при условията на главно и пълно доказване, наличието на изложените от нея твърдения или в случая, липса на воля за упълномощаване, съответно действие на разпореждане без представителна власт. Такова надлежно доказване в хода на производството не се извърши. С обвързваща доказателствена сила се ползват извършени от нотариуса удостоверявания на дата, подпис, съдържание на документ. Задължение на нотариуса по чл.578 ал.4 ГПК /чл.474 ал.4 от ГПК, отм./ е да се увери в дееспособността на лицето, чието изявление удостоверява с цел да се гарантира действителността на извършеното волеизявление и да се избегне евентуалното му последващо прогласяване за недействително /решение № 473/17.01.2013 г. на ВКС по гр.д. № 1395/2011 г., ІV г.о., ГК/. В този смисъл, следва да се приеме, че на посочената в пълномощното дата 27.04.2006 г. именно ищцата лично се е явила и положила подписа си пред нотариуса, т.к. в тази си част – за факти, осъществени лично през длъжностното лице - нотариалното удостоверяване се ползва с обвързваща съда формална доказателствена сила, съгласно чл. 179 ал. 1, вр. чл. 569 т. 2, вр. 590 ал. 1 от ГПК. Твърдението на ищцата, че подписът, положен върху процесното пълномощно, не е неин, както бе отбелязано, следва да бъде надлежно установено от нея. Пълното доказване следва да създаде абсолютно сигурна достоверност в истинността на съответното фактическо твърдение, което изключва всяко съмнение и колебание от тази достоверност. В процесния случай, ищцата не ангажира каквито и да било доказателства в тази насока, при което и съобразно правилата за разпределение на доказателствената тежест, съдът следва да зачете неблагоприятните последици, които го задължават да приеме за неосъществили се релевантните факти, съответно правните им последици за ненастъпили.

          Предвид изложените съображения, съдът приема, че с процесното пълномощно ищцата валидно е упълномощила пълномощник, от нейно име и за нейна сметка, да извършва разпоредителни сделки с процесните земеделски земи, по начин и условия, каквито намери за добре. Така упълномощен, пълномощникът е сключил процесния договор за доброволна делба на 09.08.2006 г., считано от когато съсобствеността върху деветте имота между сънаследниците е прекратена и ответникът е станал техен изключителен собственик, като един от имотите той е продал на 21.10.2011 г. Ето защо, през процесния период 11.02.2011 г. – 11.02.2016 г. ищцата не се легитимира като съсобственик на процесните девет земеделски имота, при което липсва основната предпоставка по чл.30 ал.3 пр.I от ЗС, която би й дала правото да участва в ползите на общите имоти, съразмерно с частта й, респ. да получи част от полагащата се за имотите рента от отдаването им под аренда. На следващо място, не се доказа през претендирания период всички девет имота да са били отдадени от ответника под наем и той да е получавал наем за тях. Установи се, че договорът за наем на земеделски земи е сключен на 10.01.2007 г. за срок от 10 години, но единствено за 6 от процесните имоти, без тези, описани по-горе в т. 3, 4 и 5. В този смисъл, относно тези три имота през процесния период ответникът не е получавал и ползи под формата на наем или рента.

          Предвид изложените съображения, предявеният иск като неоснователен и недоказан, следва да се отхвърли изцяло.

                   Мотивиран така, съдът

 

 

Р Е Ш И:

         

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Т.М. с ЕГН ********** ***; против Д.А.З. с ЕГН ********** *** - иск за сумата от общо 800 лв., представляваща част от получена от него рента през периода 11.02.2011 г. – 11.02.2016 г. за отдаването под наем на следните имоти:

1.                                           Нива от 0.300 дка, находяща се в местност „Кирмитлике",
имот № 017034 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: № 017035 нива насл. на Л. А.В., № 017063 полски път на остатъчен общински фонд, № 017033 нива насл. на П. И. М.; № 000182 залесена територия на остатъчен държавен фонд;

2.                  Нива от 0.500 дка, находяща се в местност „Срещу село", имот № 016022 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: № 016021 нива насл. на В. Х. Н., № 016017 нива насл. на З. С. З., № 016035 нива насл. на С. Ж. Г.; № 016023 нива насл. на В. А. Я., № 016048 полски път на остатъчен общински фонд;

3.                  Нива от 8.798 дка, находяща се в местност „Кюмюрли меше", имот № 024022 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: № 024021 нива насл. на П. Б. Д., № 000605 полски път на остатъчен общински фонд, № 000083 пасище с храсти на остатъчен общински фонд; № 024023 нива насл. на М. А. Д., № 024025 нива насл. на П. Н. Ж.;

4.                  Нива от 5.901 дка, находяща се в местност „Пулука", имот № 024052 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: № 024003 нива насл. на М. П. Ж., № 000605 полски път на остатъчен общински фонд, № 024004 нива насл. на А. П. В., № 000082 пасище с храсти на остатъчен общински фонд;

5.                  Нива от 2.505 дка, находяща се в местност „Курталан", имот № 025002 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: № 025001 нива насл. на Й. Д. Ж., № 000001 залес. терит. на остатъчен държавен фонд, № 025003 нива насл. на В.Д. М., № 025143 полски път на остатъчен общински фонд;

6.                  Нива от 19.199 дка, находяща се в местност „Новия кър", имот № 026020 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: № 026019 нива насл. на Х. К. П., № 026071 полски път на остатъчен общински фонд, № 026021 нива насл. на Р. В. К., № 000010 пасище мера на остатъчен общински фонд;

7.                  Нива от 0,925 дка, находяща се в местност „Юрта", имот № 029008 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: № 029002 нива насл. на М. Ж. Г., № 028058 полски път на остатъчен общински фонд, № 029009 нива насл. на Я. К. З., № 029011 нива на А. Т. И.;

8.                  Нива от 2,500 дка, находяща се в местност „Мандра кория", имот № 034092 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: № 034091 нива насл. на Я. Х. З., № 034090 нива насл. на Ц. .Б В., № 034093 нива насл. на З. С. З., № 034111 полски път на остатъчен общински фонд;

9.                  Нива от 5.600 дка, находяща се в местност „Старите лозя", имот № 039084 по плана за земеразделяне на с. Т. при граници /съседи/: 039083 нива насл. на Д. М. М., № 000262 залесена терит. на остатъчен държавен фонд, № 039085 нива насл. на А. В. Я., № 039152 полски път на остатъчен общински фонд.

 

           Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Х. в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ :/п/ не се чете