Р Е Ш Е Н И Е

 

  565 /06.10.2015 година, гр. Хасково

Том VІ, стр.111-112

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на четиринадесети септември две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                              Председател: Петър Вунов  

   

секретар: Дарина Петрова

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело № 186 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на гл. ХXIX от ГПК - "Съдебна делба" и е във фазата по допускането на делбата.

Образувано е иск от А. Д. Б. и С. Д. Н., чрез  адвокат Димитър Д. от АК-Кърджали, с правно основание чл. 34, ал. 1 ЗС, вр. с чл. 69, ал. 1 ЗН срещу Ж. М. К., И. Н. Г. и А. Н. А.в.

Ищците твърдят, че заедно с ответниците били съсобственици въз основа на универсално правоприемство на следните недвижими имоти, собственост на общия им наследодател В.А.А., починала на 28.01.1962 г., а именно: 1. нива от 0,501 дка., четвърта категория, представляваща имот № 013093 в землище­то на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Голямото меше", при граници: имот № 013092 - нива на наследниците на Г.К.А.; имот № 013044 - нива на К.С.С.; имот № 013043 - нива на Р.П.Т.; имот № 013094 - нива на наследниците на Ц.Б.В. и имот № 013111 - полски път на Община Хасково; 2. нива от 6,102 дка., седма категория, представляваща имот № 025108 в землището на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Гьол блир", при граници: имот № 025147 - полски път на Община Хасково; имот № 025107 - нива на наследниците на Г.К.А.; имот № 505011 - зелена територия на Община Хасково, с. Тракиец; имот № 025114 - ни­ва на Т.И.Д.; имот № 025113 - нива на Т.И.Д.; имот № 025112 - нива на Т.И.Д.; имот № 025111 - нива на Т.И.Д.; имот № 025110 - нива на наследниците на К.В.А. и имот № 025109 - нива на Община Хасково; 3. нива от 14,100 дка., пета категория, представляваща имот № 026046 в землището на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Чалъка", при граници: имот № 026047 - нива на К.А.К.; имот № 000010 - пасище, мера на Община Хасково; имот № 026045 - нива на Н.С.Н. и имот № 026073 - полски път на Община Хасково; 4. нива от 2,750 дка., четвърта категория, представляваща имот № 031024 в землище­то на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Кулята", при граници: имот № 031009 - лозе на П.Т.С.; имот № 031010 - нива на Т.И.Т. и др.; имот № 000128 - жилищна територия на с. Тракиец и имот № 031027 - полски път на Община Хасково; 5. нива от 2,199 дка., шеста категория, пред­ставляваща имот № 039128 в землището на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Мандра кория", при граници: имот № 039151 - полски път на Община Хасково; имот № 039127 - нива на Г.Д.Г.; имот № 039109 – нива на наследниците на К.П.М.; имот № 039108 - нива на Г.С.В. и имот № 039129 - нива на С.Б.С.; 6. нива от 4,319 дка., четвърта категория, представляваща имот № 031018 в землището на с. Тра­киец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Кулята", при грани­ци: имот № 031016 - нива на А.Х.Я.; имот № 031026 - полски път на Община Хасково; имот № 031013 - нива на наследниците на Д.М.Т. и имот № 031028 - нива на Г.Б.Я.. След възстановяване правото на собственост на наследодателката им върху посочените по-горе недвижими имоти ищците и част от ответниците се опитали доброволно да прекратят съсобствеността си, но без резултат. Предвид изложеното се иска от съда да постанови решение, с което да се допусне делба между страните на същите недвижими имоти при квоти: по 1/4 ид.ч. за всеки един от ищците и по 1/6 ид.ч. за всеки един от ответниците.

В едномесечния срок по чл. 131, ал. 1 ГПК ответниците не са подали писмен отговор от ответниците, а в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, оспорват иска. Твърдят, че са придобили процесните имоти по силата на давностно владение, считано от 09.09.1996 г. до датата на подаване на исковата молба. Предвид изложеното се иска да се отхвърли предявения иск и да им бъдат присъдени разноски.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупност, както и доводите на страните, съобразно изискванията на чл. 12 и чл. 235, ал. 2 ГПК, приема за установено от фактическа страна следното:

От удостоверение за наследници № 72/02.10.2014 г. на кмета на с. Тракиец  се установява, че В.А.А. /В.А.К. съгласно декларация за идентичност на имена на починало лице от 02.10.2014 г./ е починала на 28.01.1962 г. и че страните по делото са нейни наследници по закон.

С решение № 34 – 01 от 09.09.1996 г. на Общинска служба по Земеделие гр. Хасково, по заявление вх. № 34167 от 28.10.1991 г. от ответницата Ж.М.К., на тях е възстановено правото на собственост върху описаните в исковата молба земеделски земи.

С Протокол за въвод във владение на имоти в землището на с. Тракиец от 09.09.1996 г. ответницата Ж.М.К. е въведена във владение на същите имоти.

Oт договор за наем на земеделска земя от 16.02.2015 г. се установява, че ответникът А.Н.А., като наследник на В.А.А., е предоставил на Т.И.Д. за временно и възмездно ползване процесните недвижими имоти, срещу наем в размер на 90 кг/дка за година и литър олио, за срок от 10 години.

По делото са събрани и гласни доказателства чрез разпита на свидетелите Н.С.Н. и Д.Т.Г. /сочени и водени от ищците/, М.Д.А. и Т.И.Д. /сочени и водени от ответниците/ за обстоятелствата относно осъществяването на давностно владение върху процесните имоти. Показанията им са записани подробно в протоколите за съдебните заседания, проведени на 02.07.2015 г. /л. 63 по делото/ и на 14.09.2015 г. /л. 71 – л. 72 по делото/, като при необходимост те ще бъдат обсъдени при преценката на наведените от страните правни доводи, основани на тях.

При така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

Предявеният иск за делба е с правна квалификация чл. 34, ал. 1 ЗС, вр. с чл. 69, ал. 1 ЗН и е процесуално допустим.

Разгледан по същество, искът се явява основателен поради следните съображения:

От съвкупния анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства може да се направи категоричен и обоснован извод, че страните са съсобственици на процесните имоти. Съсобствеността им се е породила на основание наследствено правоприемство, в качеството им на наследници на В.А.А. /В.А.К./. Именно като на такива им е възстановено с влязло в сила позитивно Решение на Общинска служба по Земеделие гр. Хасково и скици към него, правото на собственост върху тях. Съгласно чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ влязлото в сила решение, придружено със скици, освен случаите по чл. 10, ал. 7 от с.з., какъвто не е настоящият, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имотите.

Основният спорен въпрос между страните е дали ответниците са ги придобили въз основа на давностно владение. Най-напред следва да се посочи, че действително съществува противоречива съдебна практика относно възможността съделител, който в срок по чл. 131, ал. 1 ГПК не е подал писмен отговор, да заяви едва в първото заседание по делото възражение за придобивна давност по отношение на делбения имот. Настоящият съдебен състав споделя тезата, че възраженията на ответника срещу предявения иск, в т.ч. за погасителна и придобивна давност се преклудират с изтичане на срока за отговор на исковата молба, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства или пък на съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В този смисъл са Решение № 53 от 19.02.2014 г. по гр. д. № 4041/2013 г. на ВКС, I г. о. и Решение № 3 от 06.02.2012 г. по гр. д. № 189/2011 г. на ВКС, I г. о., ГК, постановени по реда на чл. 290 ГПК и имащи характер на задължителна съдебна практика съгласно т. 2 на Тълкувателно решение № 1 от от 19.02.2010 г. по тълк.д. № 1/2009г. на ВКС, ОСГТК, както и Определение № 333 от 29.05.2014 г. по гр. д. № 2377/2014 г. на ВКС, I г. о., Определение № 92 от 18.02.2014 г. по гр. д. № 7373/2013 г. на ВКС, I г. о. и др. Ето защо и доколкото в случая възражението на ответниците за придобивна давност не е релевирано своевременно, то не следва да бъде разгледано в настоящото производство.

Дори и да не се приеме гореизложеното, съдът намира това възражение за неоснователно. Безспорно се приема в съдебната практика, че когато сънаследник упражнява фактическа власт върху съсобствен имот, той владее своята идеална част на имота и същевременно държи идеалните части на останалите сънаследници, поради което и разпоредбата на чл. 69 ЗС не намира приложение в техните отношения. За да придобие по давност правото на собственост върху чуждите идеални части, съсобственикът-сънаследник следва да превърне с едностранни действия държането им във владение. Тези действия трябва да са от такъв характер, че с тях по явен и недвусмислен начин да се показва отричане владението на останалите съсобственици. Ако се позовава на придобивна давност при спор за собственост този съсобственик следва да докаже, че е извършил действия, с които е престанал да държи идеалните части от вещта за другите съсобственици-сънаследници и е започнал да ги държи за себе си с намерение да ги свои, като тези действия следва да са доведени до знанието на останалите съсобственици. Завладяването частите на останалите сънаследници и промяната на намерението за своене следва да се манифестира явно пред тях, да се осъществи чрез действия отблъскващи владението им и установяващи своене, освен ако това е обективно невъзможно. В този смисъл е Тълкувателно решение № 1/06.08.2012 г. по тълк. д. № 1/2012 г. на ОСГК на ВКС. От събраните по делото гласни доказателства може да направи категоричен извод, че ответниците са упражнявали лично или чрез трети лица явно, необезпокоявано и непрекъснато фактическа власт върху делбените имоти повече от десет години. Установява се, че са обработвали част от тях, както и че са ги отдавали под наем/аренда на други лица. Не се установява, обаче тези действия са били манифестирани спрямо ищците. По делото няма данни последните да са узнали, че останалите сънаследници са започнали да упражняват фактическата власт върху целия имот изключително и само за себе си или пък да е било постигнато съгласие между тях за това. Нещо повече, според показанията на разпитаните свидетели, ищците не са идвали в с. Тракиец. Следва да се отбележи и че от представения договор за наем на земеделска земя от 16.02.2015 г. е видно, че същият е сключен от ответника А.Н.А. в качеството му на наследник на В.А.А.. След като той се позовава изрично на наследяване като деривативно основание относно собствеността върху процесните имоти, не може да се приеме, че в това писмено доказателство намерението му да ги държи единствено и само за себе си е изразено по един категоричен начин, който не буди съмнение за отричане правата на ищците.

В заключение може да се обобщи, че по делото не се установява ответниците да са демонстрирали намерението си за своене на делбените имоти и то достатъчно ясно и несъмнено пред останалите наследници. При това положение се налага изводът, че не са придобили собствеността върху същите на претендираното от тях основание, а именно давностно владение.

Както се посочи по-горе, съдът намира, че страните се легитимират като съсобственици на описаните в исковата молба имоти, които са им възстановени с влязло в сила решение по реда на ЗСПЗЗ в качеството на наследници на В.А.А.. С оглед правилата на чл. 5 - чл. 9 ЗН правата на съделителите в съсобствеността действително са в размер на по 1/4 ид.ч. за всеки един от ищците и по 1/6 ид.ч. за всеки един от ответниците.

Ето защо предявеният иск за делба е основателен и доказан и тя следва да се допусне между страните при определените по-горе квоти.

            Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между А.М.Б., ЕГН ******, С.Д.Н., ЕГН ******, двамата с адрес за призоваване: *******, Ж.М.К., ЕГН *******, И.Н.Г., ЕГН ***** и А.Н.А., ЕГН *****, тримата със съдебен адрес: гр. Хасково, ул. „Преслав” № 32а - адвокат Стефан Гинев, на следните им съсобствени недвижими имоти, а именно: 1. нива от 0,501 дка., четвърта категория, представляваща имот № 013093 в землище­то на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Голямото меше", при граници: имот № 013092 - нива на наследниците на Г.К.А.; имот № 013044 - нива на К.С.С.; имот № 013043 - нива на Р.П.Т.; имот № 013094 - нива на наследниците на Ц.Б.В. и имот № 013111 - полски път на Община Хасково; 2. нива от 6,102 дка., седма категория, представляваща имот № 025108 в землището на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Гьол блир", при граници: имот № 025147 - полски път на Община Хасково; имот № 025107 - нива на наследниците на Г.К.А.; имот № 505011 - зелена територия на Община Хасково, с. Тракиец; имот № 025114 - ни­ва на Т.И.Д.; имот № 025113 - нива на Т.И.Д.; имот № 025112 - нива на Т.И.Д.; имот № 025111 - нива на Т.И.Д.; имот № 025110 - нива на наследниците на К.В.А. и имот № 025109 - нива на Община Хасково; 3. нива от 14,100 дка., пета категория, представляваща имот № 026046 в землището на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Чалъка", при граници: имот № 026047 - нива на К.А.К.; имот № 000010 - пасище, мера на Община Хасково; имот № 026045 - нива на Н.С.Н. и имот № 026073 - полски път на Община Хасково; 4. нива от 2,750 дка., четвърта категория, представляваща имот № 031024 в землище­то на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Кулята", при граници: имот № 031009 - лозе на П.Т.С.; имот № 031010 - нива на Т.И.Т. и др.; имот № 000128 - жилищна територия на с. Тракиец и имот № 031027 - полски път на Община Хасково; 5. нива от 2,199 дка., шеста категория, пред­ставляваща имот № 039128 в землището на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Мандра кория", при граници: имот № 039151 - полски път на Община Хасково; имот № 039127 - нива на Г.Д.Г.; имот № 039109 – нива на наследниците на К.П.М.; имот № 039108 - нива на Г.С.В. и имот № 039129 - нива на С.Б.С.; 6. нива от 4,319 дка., четвърта категория, представляваща имот № 031018 в землището на с. Тра­киец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Кулята", при грани­ци: имот № 031016 - нива на А.Х.Я.; имот № 031026 - полски път на Община Хасково; имот № 031013 - нива на наследниците на Д.М.Т. и имот № 031028 - нива на Г.Б.Я., при следните квоти: 1/4 ид.ч. за А.М.Б., 1/4 ид.ч. за С.Д.Н., 1/6 ид.ч. за Ж.М.К., 1/6 ид.ч. за И.Н.Г. и 1/6 ид.ч. за А.Н.А..

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд - Хасково в двуседмичен срок от получаването му от страните.

                                                               

 

     

                                                           СЪДИЯ: /п/ не се чете

 

/Петър Вунов/

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

454/20.07.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на двадесет и шести юни две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                           Председател: Петър Вунов      

секретар: Щиляна Манахилова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело № 186 по описа на съда за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното година:

 

Производството е по реда на гл. ХXIX от ГПК - "Съдебна делба" и е във фазата по извършване на делбата.

С влязло в сила Решение № 565/06.10.2015 г., постановено по настоящото дело, е допуснато извършване на съдебна делба между А. М. Б., С.Д.Н., Ж.М.К., И.Н.Г. и А.Н.А. на 6 броя техни съсобствени, подробно описани недвижими имоти, при следните квоти: 1/4 /или 3/12/ ид.ч. за А. М. Б., 1/4 /или 3/12/ ид.ч. за С.Д.Н., 1/6 /или 2/12/ ид.ч. за Ж.М.К., 1/6 /или 2/12/ ид.ч. за И.Н.Г. и 1/6 /или 2/12/ ид.ч. за А.Н.А..

Страните считат, че делбата на процесните имоти следва да се извърши чрез разпределението им по реда на чл. 353 ГПК, като ищците изразяват желание да им се постави в общ дял нива от 14,100 дка представляваща имот № 026046 в землището на с. Тракиец, общ. Хасково, в местността „Чалъка", а ответниците искат да им се поставят в общ дял останалите имоти.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупност, както и доводите на страните, съобразно изискванията на чл. 12 и чл. 235, ал. 2 ГПК, приема за установено от фактическа страна следното:

От заключението на назначената по делото и изслушана в о.с.з. съдебно-техническа експертиза, което съдът кредитира напълно като компетентно, обосновано и неоспорено от страните, се установява, че пазарната цена на делбените имоти възлиза общо на 15 935 лева, както и че два от тях са делими, а останалите четири – неделими.

При така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

Основният принцип при извършване на делбата, установен в разпоредбата на чл. 69, ал. 2 ЗН, е всеки съсобственик да получи своя дял в натура, като неравенството в дяловете се изравнява в пари. Той може да бъде реализиран, както по реда на чл. 350 и чл. 352 ГПК, така и посредством разпределение на имотите от съда. Съсобствеността може да бъде  прекратена и чрез възлагане на имота или чрез изнасянето му на публична продан по реда на чл. 348 ГПК.

В случая до делба между пет лица са допуснати шест броя земеделски земи, като всички съделителите са изявили желание да получат в общ дял определени имоти. Това тяхно групиране има правно значение и не съществува законна пречка за съобразяването с него, а и се касае за делба на съсобственост, възникнала от наследяване, поради което може да бъде извършена и по колена, като всяко коляно получи общ дял. Ето защо в общ дял на А. М. Б. и С.Д.Н. следва да бъде поставен следния недвижим имот, а именно: нива от 14,100 дка., пета категория, представляваща имот № 026046 в землището на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Чалъка", при граници: имот № 026047 - нива на К.А.К.; имот № 000010 - пасище, мера на Община Хасково; имот № 026045 - нива на Н. С.Н. и имот № 026073 - полски път на Община Хасково, на стойност 7 078 лева. А в общ дял на Ж.М.К., И.Н.Г. и А.Н.А. се разпределят следните недвижими имоти, а именно: 1. нива от 0,501 дка., четвърта категория, представляваща имот № 013093 в землище­то на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Голямото меше", при граници: имот № 013092 - нива на наследниците на Г.К.А.; имот № 013044 - нива на К.С.С.; имот № 013043 - нива на Р.П.Т.; имот № 013094 - нива на наследниците на Ц.Б.В.и имот № 013111 - полски път на Община Хасково; 2. нива от 6,102 дка., седма категория, представляваща имот № 025108 в землището на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Гьол блир", при граници: имот № 025147 - полски път на Община Хасково; имот № 025107 - нива на наследниците на Г.К.А.; имот № 505011 - зелена територия на Община Хасково, с. Тракиец; имот № 025114 - ни­ва на Т.И.Д.; имот № 025113 - нива на Т.И.Д.; имот № 025112 - нива на Т.И.Д.; имот № 025111 - нива на Т.И.Д.; имот № 025110 - нива на наследниците на К.В.А.и имот № 025109 - нива на Община Хасково; 3. нива от 2,750 дка., четвърта категория, представляваща имот № 031024 в землище­то на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Кулята", при граници: имот № 031009 - лозе на П.Т.С.; имот № 031010 - нива на Т.И.Т. и др.; имот № 000128 - жилищна територия на с. Тракиец и имот № 031027 - полски път на Община Хасково; 4. нива от 2,199 дка., шеста категория, пред­ставляваща имот № 039128 в землището на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Мандра кория", при граници: имот № 039151 - полски път на Община Хасково; имот № 039127 - нива на Г. Д. Г; имот № 039109 – нива на наследниците на К.П.М.; имот № 039108 - нива на Г.С.В.и имот № 039129 - нива на С.Б.С.; 5. нива от 4,319 дка., четвърта категория, представляваща имот № 031018 в землището на с. Тра­киец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Кулята", при грани­ци: имот № 031016 - нива на А.Х.Я.; имот № 031026 - полски път на Община Хасково; имот № 031013 - нива на наследниците на Д.М.Т.и имот № 031028 - нива на Г. Б.Я., на обща стойност: 8 857 лева.

Доколкото в случая реалните дялове на страните не съответстват напълно на стойността на квотите им в съсобствеността, то неравенството следва да бъде изравнено в пари, съобразно чл. 69, ал. 2, изр. 2 ЗН. Ето защо за уравнение на дяловете Ж.М.К., И.Н.Г. и А.Н.А. следва да заплатят на А. М. Б. и С.Д.Н. сумата в размер на 889,50 лева, или всеки един от ищците трябва да получи по 148,25 лева от всеки един от ответниците. Тези суми се дължат ведно със законната лихва върху тях, считано от влизане в сила на съдебното решение до окончателното й изплащане.

Съгласно разпоредбите на чл. 355 ГПК и чл. 8 Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по реда на ГПК А. М. Б. и С.Д.Н. следва да заплатят по сметка на съда държавна такса в размер на по 159,35 лева, Ж.М.К., И.Н.Г. и А.Н.А. - в размер на по 106,23 лева, равняващи се на 4% върху стойността на дяловете им.

Мотивиран от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на А. М. Б., ЕГН ********** и С.Д.Н., ЕГН **********, двамата с адрес ***, на основание чл. 353 ГПК, следния допуснат до делба недвижим имот, а именно: 1. нива от 14,100 дка., пета категория, представляваща имот № 026046 в землището на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Чалъка", при граници: имот № 026047 - нива на К.А.К.; имот № 000010 - пасище, мера на Община Хасково; имот № 026045 - нива на Н. С.Н. и имот № 026073 - полски път на Община Хасково, със стойност на този дял: 7 078,00 лева и при права в съсобствеността на имота от дела, както следва: 1/2 ид. ч. за А. М. Б. и 1/2 ид. ч. за С.Д.Н..

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на Ж.М.К., ЕГН ********** ***, И.Н.Г., ЕГН ********** ***, и А.Н.А., ЕГН ********** ***, тримата със съдебен адрес:*** - адвокат С.Г., на основание чл. 353 ГПК, следните допуснати до делба недвижими имоти, а именно: 1. нива от 0,501 дка., четвърта категория, представляваща имот № 013093 в землище­то на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Голямото меше", при граници: имот № 013092 - нива на наследниците на Г.К.А.; имот № 013044 - нива на К.С.С.; имот № 013043 - нива на Р.П.Т.; имот № 013094 - нива на наследниците на Ц.Б.В.и имот № 013111 - полски път на Община Хасково; 2. нива от 6,102 дка., седма категория, представляваща имот № 025108 в землището на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Гьол блир", при граници: имот № 025147 - полски път на Община Хасково; имот № 025107 - нива на наследниците на Г.К.А.; имот № 505011 - зелена територия на Община Хасково, с. Тракиец; имот № 025114 - ни­ва на Т.И.Д.; имот № 025113 - нива на Т.И.Д.; имот № 025112 - нива на Т.И.Д.; имот № 025111 - нива на Т.И.Д.; имот № 025110 - нива на наследниците на К.В.А.и имот № 025109 - нива на Община Хасково; 3. нива от 2,750 дка., четвърта категория, представляваща имот № 031024 в землище­то на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Кулята", при граници: имот № 031009 - лозе на П.Т.С.; имот № 031010 - нива на Т.И.Т. и др.; имот № 000128 - жилищна територия на с. Тракиец и имот № 031027 - полски път на Община Хасково; 4. нива от 2,199 дка., шеста категория, пред­ставляваща имот № 039128 в землището на с. Тракиец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Мандра кория", при граници: имот № 039151 - полски път на Община Хасково; имот № 039127 - нива на Г. Д. Г.; имот № 039109 – нива на наследниците на К.П.М.; имот № 039108 - нива на Г.С.В.и имот № 039129 - нива на С.Б.С.; 5. нива от 4,319 дка., четвърта категория, представляваща имот № 031018 в землището на с. Тра­киец, общ. Хасково, с ЕКАТТЕ 72953, находяща се в местността „Кулята", при грани­ци: имот № 031016 - нива на А.Х.Я.; имот № 031026 - полски път на Община Хасково; имот № 031013 - нива на наследниците на Д.М.Т.и имот № 031028 - нива на Г. Б.Я., с обща стойност на този дял: 8 857,00 лева и при права в съсобствеността на имотите от дела, както следва: 1/3 ид. ч. за Ж.М.К., 1/3 ид. ч. за И.Н.Г. и 1/3 ид. ч. за А.Н.А..

ОСЪЖДА Ж.М.К., ЕГН ********** ***, съдебен адрес:*** - адвокат С.Г., да заплати суми за уравнение на дяловете, както следва: на А. М. Б., ЕГН **********, адрес *** - сумата 148,25 лева и на С.Д.Н., ЕГН **********, адрес *** - сумата 148,25 лева, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от влизане на решението в сила до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА И.Н.Г., ЕГН ********** ***, съдебен адрес:*** - адвокат С.Г., да заплати суми за уравнение на дяловете, както следва: на А. М. Б., ЕГН **********, адрес *** - сумата 148,25 лева и на С.Д.Н., ЕГН **********, адрес *** - сумата 148,25 лева, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от влизане на решението в сила до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА А.Н.А., ЕГН ********** ***, съдебен адрес:*** - адвокат С.Г., да заплати суми за уравнение на дяловете, както следва: на А. М. Б., ЕГН **********, адрес *** - сумата 148,25 лева и на С.Д.Н., ЕГН **********, адрес *** - сумата 148,25 лева, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от влизане на решението в сила до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА А. М. Б., ЕГН **********, адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд Хасково сумата от 159,35 лева, представляваща дължима държавна такса по иска за делба, както и сумата от 5,00 лева за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА С.Д.Н., ЕГН **********, адрес ***, да заплати по сметка на Районен съд Хасково сумата от 159,35 лева, представляваща дължима държавна такса по иска за делба, както и сумата от 5,00 лева за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА Ж.М.К., ЕГН ********** ***, съдебен адрес:*** - адвокат С.Г., да заплати по сметка на Районен съд Хасково сумата от 106,23 лева, представляваща дължима държавна такса по иска за делба, както и сумата от 5,00 лева за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА И.Н.Г., ЕГН ********** ***, съдебен адрес:*** - адвокат С.Г., да заплати по сметка на Районен съд Хасково сумата от 106,23 лева, представляваща дължима държавна такса по иска за делба, както и сумата от 5,00 лева за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА А.Н.А., ЕГН ********** ***, съдебен адрес:*** - адвокат С.Г., да заплати по сметка на Районен съд Хасково сумата от 106,23 лева, представляваща дължима държавна такса по иска за делба, както и сумата от 5,00 лева за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                                                             СЪДИЯ:   /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.

 

 

 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

542/20.09.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на двадесети септември две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                                                              Председател: Петър Вунов      

секретар:

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 186 по описа на съда за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 247 ГПК.

Постъпила е молба от ищците А.Д.Б. и С.Д. Н., чрез адвокат Димитър Д. ***, в която се сочи, че в постановеното решение била налице очевидна фактическа грешка (ОФГ). Твърди се, че погрешно било изписано бащиното име на ищцата – М., вместо правилното Д.. Предвид изложеното се иска да се постанови решение за поправка на посочената ОФГ.

Насрещната страна по молбата не изразява становище в законоустановения срок.

Съдът, след като взе предвид доводите на страните, данните по делото и приложимия закон, намира следното:

Молбата е процесуално допустима, доколкото е подадена от надлежно легитимирана страна, пред компетентния за това съд, като не е необходимо призоваването на страните в открито заседание.

Разгледана по същество, молбата се явява основателна по следните съображения:

ОФГ е всяко едно явно несъответствие между формираната от съда воля и нейното външно изразяване в текста на решението, както и при случаите на очевидна техническа грешка. Следователно ОФГ е налице, когато след като е обсъдил данните по делото и в мотивите е направил своите изводи във връзка с правния спор между страните, съдът е пропуснал или погрешно е отразил в диспозитива на решението си тези свои изводи, т.е. когато грешката в диспозитива не е резултат от мисловна дейност на съда и от мотивите е ясно, че мисълта на съда е една, а в диспозитива е изразена друга (в този смисъл Решение № 2192/28.12.1984 г. по гр. д. № 1124/1984 г. на ВС, II г.о., Решение № 3202/29.10.1982 г. по гр. д. № 2762/1982 г. на ВС, II г.о. и др.).

В настоящия случай не се спори, а и от исковата молба и приложените към нея документи се установява, че бащиното име на ищцата е Д.. В диспозитивите на постановените по делото Решение № 565/06.10.2015 г. и Решение № 454/20.07.2017 г. е посочено, че то е М.. Следователно, действително е налице ОФГ по смисъла на чл. 247, ал. 1 ГПК, в случая погрешно изписване, тъй като има несъответствие между формираната действителна воля на съда относно бащиното име на А.Д.Б. и неговото външно изразяване в цитираните по-горе решения. Касае се за техническа грешка, която не засяга правните изводи, обективиращи действително формираната воля на съда, но за коректност подлежи на поправяне по реда на чл. 247 ГПК.

 

Мотивиран от горното, съдът  

 

Р  Е  Ш  И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 565/06.10.2015 г. и Решение № 454/20.07.2017 г., постановени по гр. д.186/2015 г. по описа на Районен съд - Хасково, като навсякъде в диспозитивите им бащиното име на А.Д.Б., ЕГН **********, с адрес ***, да се чете „Д.”, вместо неправилно изписаното „Митрова”.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                       

            СЪДИЯ:/п/ не се чете

                                                                                                       /Петър Вунов/            

 

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.